Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > Private Seasonal One Day Tour

Private Seasonal One Day Tour

รหัสทัวร์ : OPT018

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > Private Seasonal One Day Tour

Private Seasonal One Day Tour

รหัสทัวร์ : OPT018
ญี่ปุ่น
1 วัน /
 • นำเที่ยวโดย เจ้าหน้าที่คนไทย
เริ่มเพียง 4,200 บาท

ไฮไลท์

เทศกาลชิบะซากุระ Pink Moss
ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park
ชมซากุระที่ คาวากุจิโกะ
เก็บสตอเบอรี่, เมล่อน

ตารางราคา

Spring APR
3-4 ท่าน5-6 ท่าน7-8 ท่าน9-11 ท่าน12-15 ท่าน
15,50010,0007,6006,0004,900
Spring MAY
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
15,90010,2007,8006,2005,100
SUmmER JUN
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
17,00011,3008,9007,3006,200
SUmmER JUL
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
16,60010,9008,5006,9005,800
AUTUMN OCT
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
15,6009,9007,4005,9004,800
AUTUMN NOV
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
15,0009,3006,9005,3004,200
WINTER DEC-MAR
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
16,20010,5008,0006,5005,500
ALL Season
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
14,9009,2006,8005,2004,200

กำหนดการ

รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

07:30 – ออกเดินทางจากโรงแรม    –  ชมซากุระที่ คาวากุจิโกะ

รับประทานอาหารกลางวัน – เก็บสตอเบอรี่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

19:30 – เดินทางถึงโรงแรม

2

08:00 – ออกเดินทางจากโรงแรม – เทศกาลชิบะซากุระ Pink Moss

รับประทานอาหารกลางวัน – เก็บสตอเบอรี่ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

19:00 – เดินทางถึงโรงแรม

3

08:00 – ออกเดินทางจากโรงแรม – มิชิมะ สกายวอล์ค

รับประทานอาหารกลางวัน   – เก็บเมล่อน สามารถนำกลับได้ 1 ลูก โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

18:30 – เดินทางถึงโรงแรม

4

07:30 – ออกเดินทางจากโรงแรม –  ชมทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park

รับประทานอาหารกลางวัน – เก็บเมล่อน สามารถนำกลับได้ 1 ลูก โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

19:30 – เดินทางถึงโรงแรม

5

08:00 – ออกเดินทางจากโรงแรม – ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค (โคเคีย)

รับประทานอาหารกลางวัน – เก็บแอปเปิ้ล – อะมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

19:30 – เดินทางถึงโรงแรม

6

08:00 – ออกเดินทางจากโรงแรม – หมู่บ้าน อิยาชิโนะซาโตะ

รับประทานอาหารกลางวัน – อุโมงค์เมเปิ้ล คาวากุจิโกะ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

19:30 – เดินทางถึงโรงแรม

7

07:30 – ออกเดินทางจากโรงแรม – ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (รวมถาดเลื่อน)

รับประทานอาหารกลางวัน – เก็บสตอเบอรี่ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

19:30 – เดินทางถึงโรงแรม

8

08:00 – ออกเดินทางจากโรงแรม – ชมวิวฟุจิ สวนโออิชิ ปาร์ค

รับประทานอาหารกลางวัน – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

19:30 – เดินทางถึงโรงแรม

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ 1 มื้อ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าพนักงานคนไทยที่เป็นผู้ช่วยในการนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป

ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ของฝาก
 • อาหารเพิ่มเติม
 • ค่าทิปพนักงานนำเที่ยว และคนขับรถ (แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ไม่รวมประกันส่วนบุคคล ในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน

 

หมายเหตุ

 • โปรแกรมทัวร์และเวลา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรของวันเดินทาง / จำนวนดอกไม้ในแต่ละฤดูขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • ราคาเด็กโปรดสอบถามได้ที่พนักงาน
 • หลังจากชำระเงินแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก และคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 4,200 บาท

ไฮไลท์

เทศกาลชิบะซากุระ Pink Moss
ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park
ชมซากุระที่ คาวากุจิโกะ
เก็บสตอเบอรี่, เมล่อน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

Spring APR
3-4 ท่าน5-6 ท่าน7-8 ท่าน9-11 ท่าน12-15 ท่าน
15,50010,0007,6006,0004,900
Spring MAY
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
15,90010,2007,8006,2005,100
SUmmER JUN
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
17,00011,3008,9007,3006,200
SUmmER JUL
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
16,60010,9008,5006,9005,800
AUTUMN OCT
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
15,6009,9007,4005,9004,800
AUTUMN NOV
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
15,0009,3006,9005,3004,200
WINTER DEC-MAR
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
16,20010,5008,0006,5005,500
ALL Season
3-4 ท่าน
Alphard
5-6 ท่าน
Hiace
7-8 ท่าน
Hiace
9-11 ท่าน
Micro bus
12-15 ท่าน
Micro bus
14,9009,2006,8005,2004,200

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour