H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ นินห์บินห์ 4 วัน 3 คืน

Home > Tours > ทัวร์เวียดนาม > ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ นินห์บินห์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ นินห์บินห์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : THCNX-HAN090819

Home > Tours > ทัวร์เวียดนาม > ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ นินห์บินห์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ นินห์บินห์ 4 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : THCNX-HAN090819
ฮานอย, ฮาลอง, นินห์บินห์, เวียดนาม
4 วัน / 3 คืน
Bangkok Airways (PG)
15 ที่นั่ง
เริ่มเพียง 15,900 บาท
พิเศษ !! Early Bird รับส่วนลดทันที 2,000 บาท* ( วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 )

ไฮไลท์

ล่องเรือตามก๊อก
สุสานโฮจิมินห์
นั่งกระเช้า Queen Cable Car ( กระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก )
ชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
9 ส.ค. 2562 ถึง 12 ส.ค. 2562
ติดวันหยุด 3 วัน
15 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 17,900 17,900 14,900 2,500
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - ยังมีที่ว่าง 8,900 8,900 7,900 2,500

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

08.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 1 ประตู 9 – 10 บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน Bangkok Airways  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG995

12.00 น.        ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระโดยมีไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮาลอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนาม ตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างบิ่ญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นมรดกโลก มีเกาะหินปูนสวยงาม และมีเกาะน้อยใหญ่มากมายนับพันเกาะดูสวยงามตระการตา ที่ฮาลองมีกิจกรรมอีกหลายรูปแบบที่ได้รับความนิยม เช่น นั่งสามล้อเวียดนาม หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่า รถสามล้อซิกโล่ หรือจะเดินเล่นเรียบชายหาด และท่านยังสามารถสนุกสนานกับสวนสนุก Sun World Halong Complex

พิเศษ! ซึ่งในโปรแกรมทัวร์นี้ เรานำท่านไปยังสวนสนุกดังกล่าว เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองฮาลอง และอ่าวฮาลองในมุมสูง เราจะนำท่านนั่งกระเช้า 2 ชั้น Queen Cable Car ซึ่งเป็นกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก กระเช้านี้จุคนได้มากถึง 250 คน/เที่ยว ความใหญ่ของกระเช้าเทียบเท่ากับรถบัสหนึ่งคัน และตัวกระเช้าโดยรอบเป็นกระจกทำให้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ในมุมกว้าง กระเช้านี้จะพาทุกท่านข้ามทะเลเป็นระยะทางประมาณ 2,165 เมตร ไปยังจุดสูงสุดของภูเขา Ba Deo

 

เมื่อเดินทางมาถึงจุดสูงสุดแล้วไม่อยากให้ทุกท่านพลาดกับกิจกรรมที่ควรทำเมือมาถึงจุดสูงสุดบนภูเขานี้คือ การชมวิวมุมสูงบนชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel ซึ่งทางเรา จัดให้ทุกท่านได้ขึ้นเช่นกัน Sun Wheel เป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 384 ท่าน เมื่อเราขึ้นบนชิงช้าสวรรค์แล้ว จะสามารถชมวิวได้ 360 องศา ซึ่งชิงช้าสวรรค์นี้ได้กลายมาเป็นแลนด์มาร์คของฮาลองเบย์ ที่ผู้คนที่มาเยือนจะต้องเก็บภาพสวยงามกลับไป

*ค่านั่งกระเช้า และขึ้นชิงช้าสวรรค์ รวมในค่าบริการทัวร์แล้ว

 

อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)

หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนฮาลอง มีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ถั่วอบแห้ง หลากหลายชินฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

 

2

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมทำการเช็คเอ้าท์ (2)

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ฮาลองเบย์ ล่องเรือเที่ยวชมอ่าวฮาลอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก เนื่องจากมีความงดงามทางธรรมชาติอยู่มากมาย เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย เมืองฮาลองตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในพื้นที่จังหวัดกว๋างบิ่ญ ไม่ไกลจากกรุงฮานอยเมืองหลวง โดยห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ 170 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ฮาลองเบย์มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร มีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะ โผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเลบนยอด ของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามซุกซ่อนอยู่ ฮาลองเบย์ มีชื่อตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามว่า Vinh Ha Long หมายถึงอ่าวมังกรผู้ดำดิ่งตามตำนานบอกเล่ากันว่าในอดีตที่ชาวเวียดนามกำลังสู้รบกับชาวจีน เทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยเหลือซึ่งต่อมามังกรเหล่านี้ได้ดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณอ่าวฮาลอง ทำให้มีอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมากลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายตัวเป็นเกราะป้องกันผู้รุกราน และบางตำนานกล่าวถึงสัตว์โบราณที่ชื่อว่า Tarasque ซึ่งเชื่อกันว่าอาศัยอยู่ที่บริเวณก้นอ่าว

**การออกเดินเรือนำเที่ยว จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และคลื่นลมทะเลในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับการอนุญาตจากทางการเท่านั้น **

 

เข้าชม ถ้ำเทียนกุง (Thien Cung Cave) ถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ถ้ำนี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบที่อ่าวฮาลอง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ด้านในมีการจัดแสงสีเพิ่มความน่าสนใจให้กับหินงอกหินย้อยต่างๆ มีทางสำหรับการเดินชมไว้ให้ มีเสาค้ำฟ้าซึ่งเกิดจากหินงอกหินย้อยมาบรรจบติดกันจนกลายเป็นเสา ซึ่งหินงอกหินย้อยแต่ละก้อนก็จะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปตามแต่จะจินตนาการ มีความงดงามเป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำเด่าโก๋  ถ้ำมหัศจรรย์อีกหนึ่งถ้ำ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว มีหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่อยู่มากมายตามผนัง และเพดาน ภายในมีห้องขนาดใหญ่ และมีหินงอกรูปร่างคล้ายมังกร ได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสกลุ่มแรกที่ได้มาเยือนที่ถ้ำแห่งนี้ เมื่อราว 100 กว่าปีมาแล้วว่า ถ้ำมังกร ซึ่งภายในมีการประดับไฟเพื่อความงดงาม และให้ความสะดวกในการเดินชมแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งท่านยังได้สัมผัสทัศนียภาพที่ตราตรึงใจของอ่าวฮาลองในมุมกว้างแบบพาโนราม่า 360 องศา

ล่องเรือผ่านชม หินไก่ชน โขดหินเหล่านี้มักจะได้รับการตั้งชื่อจากรูปร่างลักษณะที่แปลกตาสวยงาม

กลางวัน   รับประทานอาหาร ระหว่างการล่องเรือ (3)

จากนั้นนำเรือเทียบท่าเพื่อนำท่านเดินทางกลับกรุงฮานอยโดยรถบัส (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

ชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย และนำท่านเดินข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงทอดยาวจากฝั่ง เพื่อพาข้ามไปยัง วัดหง็อกเซิน วัดโบราณที่ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ การแสดงอันเลื่องชื่อของเวียดนามเป็นการแสดงหุ่นกระบอกบนน้ำที่ท่านจะไม่เห็นคนที่บังคับหุ่นกระบอกจึงทำให้เหมือนว่าหุ่นกระบอกนั้นเคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีวิตจริงๆ

จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งบนย่านถนน 36 สาย Hanoi Old Quarter ตามอัธยาศัย มีร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ แสงสียามเย็น มีสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าผ้า ชุดอ๋าวญ่าย ผลิตภัณฑ์จากไม้แกะกลัก เสื้อผ้าแฟชั่น และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น  พิเศษ SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดังของเวียดนาม (4)

ที่พัก Delight Hotel Hanoi, Sunrise Hotel Hanoi หรือเทียบเท่า

 

 

3

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (5)

07.30 น. นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.1945 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี

 

นำท่านคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum) บริเวณสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะมีทหารกองเกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สีขาวยืนถือดาบปลายปืน รักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา มีทางแคบๆ พาไปยังห้องโถงใหญ่ ซึ่งตรงกลางห้องจะมีแท่นหิน ตั้งโลงแก้วบรรจุร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์หรือลุงโฮ ที่นอนสงบเหมือนคนนอนหลับอยู่ภายในนั้น ผู้ที่จะเข้าไปในสุสานจะต้องฝากกระเป๋าถือ และสิงของมีค่าไว้กับเจ้าหน้าที่ ห้ามถ่ายรูปใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่เข้าไปเคารพจะต้องแต่งกายเรียบร้อย และสำรวมกิริยาเดินตามกันไปเป็นแถวเรียงหนึ่ง ตามเส้นทางเดินที่ได้จัดไว้ให้ โดยร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์นั้นได้รับการรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม

 

นำท่านเดินชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่ได้พักอยู่ที่แห่งนี้ ท่านเลือกที่จะพักอยู่บ้านไม้หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำให้ทำเนียบแห่งนี้กลายเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน

จากนั้นนำท่านผ่านชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูง มีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ส่วนชั้นบนเป็นห้องทำงานและห้องนอน

ชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่เจ้าแม่กวนอิม โดยเจดีย์นั้นจะตั้งอยู่กลางสระบัว มีตำนานกล่าวไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโตอยากได้พระโอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งคืนหนึ่งทรงสุบิน(ฝัน) ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิมพระแม่โพธิสัตว์มาปรากฎที่สระบัว และได้ประทานพระโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้มีพระโอรสจึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดนินห์บินห์ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

นำท่านชมหมู่บ้าน Skull Villa เป็นสถานที่เคยถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง KONG กว่า 90 % โดยในหมู่บ้านจะมีกระโจมทรงพีระมิดซึ่งเป็นบ้านของชาวพื้นเมืองที่ตั้งเรียงรายกว่า 40 หลัง

นำท่านเดินทางไป ล่องเรือชมความสวยงามของตามก๊อก (Tam Coc) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตำนานได้กล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลม และกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึงยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในการล่องเรือท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาทั้งสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ทัศนียภาพของ Tam Coc ที่ได้เห็นระหว่างการเดินทางหลายท่านได้เปรียบให้เหมือน กับกุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการนั่งเรือล่องผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ

 

จากนั้นนำท่านชม วัดดิงห์เตียนฮว่าง เป็นวัดที่สร้างให้กับ ราชวงศ์ดิงห์ ซึ่งปกครองอาณาจักร “ไดโกเวียด” หรือ เวียดนามในอดีตและ  วัดเลฮวาน แห่งราชวงศ์เล สองวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้กันสามารถเดินทางถึงกันได้ วัดเลฮวานเป็นวัดที่สร้างเลียนแบบวัดดิงห์เตียนฮว่าง ซึ่งกษัตริย์ของทั้งสองแห่งนี้เป็นกษัตริย์องค์สำคัญ เนื่องจากเป็นผู้ต่อสู้ปลดแอกชาติให้แก่เวียดนามจากการปกครองของจีน และที่นี่ก็เป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนาม ก่อนที่จะย้ายสู่ฮานอยเมื่อ 1,000 ปีก่อน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

วัดดิงห์เตียนฮว่าง

วัดเลฮวาน

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)

ที่พัก Delight Hotel Hanoi, Sunrise Hotel Hanoi หรือเทียบเท่า

 

4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมทำการเช็คเอ้าท์ (8)

นำท่านชม วัดเฉินก๊วก ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบตะวันตก ทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อเดิมของวัดแห่งนี้นั้นมีชื่อว่าคายก๊วก ซึ่งแปลว่า สร้างประเทศ แต่หลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดอีกครั้งมาเป็น เฉินก๊วก ที่แปลว่า พิทักษ์ประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นชื่อที่มีความเป็นมงคลอย่างมาก และความโดดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ทรงสูงสีแดง ที่มีความสูงกว่า 11 ชั้น ซึ่งเมื่อขึ้นไปชั้นบนสุดจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบได้ ส่วนทางเข้าของวัดจะเป็นเส้นทางที่ตัดทะเลสาบมาสู่เกาะกลางที่ตั้งของวัด สองข้างทางจะเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความร่มรื่นเป็นอย่างมาก ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความเงียบสงบ ภายในวัดยังมีต้นมหาโพธิ์ที่ได้รับของขวัญมาจากประเทศอินเดียอีกด้วย

10.00 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

10.45 น. ถึงสนามบินนอยไบ ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

12.45 น. ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Bangkok Airways  เที่ยวบินที่ PG996

14.50 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี แบบไม่เสริมเตียง ลดเพิ่ม 1,000บาท

ราคาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 0-4 ปี กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (เชียงใหม่-ฮานอย-เชียงใหม่) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม)

ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ภาษีสนามบิน

– รถบัสนำเที่ยว

– ไกด์ท้องถิ่น นำเที่ยวตลอดรายการ

– หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย ตลอดรายการ

– ค่าล่องเรือที่อ่าวฮาลอง

– ค่าล่องเรือที่นินห์บินห์

– ค่านั่งกระเช้า นั่งกระเช้า 2 ชั้น Queen Cable Car, ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel

– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

– มื้ออาหารที่ระบุในรายการทัวร์ รวมทั้งหมด 8 มื้อ (ณ ประเทศเวียดนาม)

– ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ

– ฟรี น้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน ระหว่างทัวร์

– ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

ฟรี…!! ซิมการ์ดเวียดนาม (อินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจซิม)

– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

– ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าสำหรับคนด่างด้าว หรือ ต่างสัญชาติที่ต้องยื่นขอวีซ่า

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม, ค่าเปิดขวดกรณีที่นำ

เครื่องดื่มที่ทางร้านอาหารไม่ได้มีบริการเข้ามาดื่มภายในร้านอาหารนั้นๆ

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินกว่าสายการบินกำหนด

– ค่าทิปไกด์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป

– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 -14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือ มีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและเวียดนาม เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, สงกรานต์, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ตามอัตราค่าบริการที่แจ้งในรายการแล้วเบื้องต้น
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศเวียดนามและประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศเวียดนามห้ามเข้าประเทศและหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศหรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในเวียดนาม แจ้งสถานีตำรวจและแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
 • บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน **แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 220 บาทเท่านั้น
 • ** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง (ในกรณีทัวร์ช่วงเทศกาลทางบริษัทขอเก็บเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนมากกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง)
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 053-214260
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-cnxsales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 15,900 บาท
พิเศษ !! Early Bird รับส่วนลดทันที 2,000 บาท* ( วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 )
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

ล่องเรือตามก๊อก
สุสานโฮจิมินห์
นั่งกระเช้า Queen Cable Car ( กระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก )
ชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

9 ส.ค. 2562 ถึง 12 ส.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 17,900
เด็ก (มีเตียง) 17,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 14,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 2,500

อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 8,900
เด็ก (มีเตียง) 8,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 7,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 2,500

พิเศษ !! Early Bird รับส่วนลดทันที 2,000 บาท* ( วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 )

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4


ราคาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี แบบไม่เสริมเตียง ลดเพิ่ม 1,000บาท

ราคาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 0-4 ปี กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (เชียงใหม่-ฮานอย-เชียงใหม่) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม)

ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ภาษีสนามบิน

– รถบัสนำเที่ยว

– ไกด์ท้องถิ่น นำเที่ยวตลอดรายการ

– หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย ตลอดรายการ

– ค่าล่องเรือที่อ่าวฮาลอง

– ค่าล่องเรือที่นินห์บินห์

– ค่านั่งกระเช้า นั่งกระเช้า 2 ชั้น Queen Cable Car, ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel

– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

– มื้ออาหารที่ระบุในรายการทัวร์ รวมทั้งหมด 8 มื้อ (ณ ประเทศเวียดนาม)

– ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ

– ฟรี น้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน ระหว่างทัวร์

– ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

ฟรี…!! ซิมการ์ดเวียดนาม (อินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจซิม)

– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

– ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าสำหรับคนด่างด้าว หรือ ต่างสัญชาติที่ต้องยื่นขอวีซ่า

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม, ค่าเปิดขวดกรณีที่นำ

เครื่องดื่มที่ทางร้านอาหารไม่ได้มีบริการเข้ามาดื่มภายในร้านอาหารนั้นๆ

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินกว่าสายการบินกำหนด

– ค่าทิปไกด์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป

– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 -14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือ มีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและเวียดนาม เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, สงกรานต์, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ตามอัตราค่าบริการที่แจ้งในรายการแล้วเบื้องต้น
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศเวียดนามและประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศเวียดนามห้ามเข้าประเทศและหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศหรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในเวียดนาม แจ้งสถานีตำรวจและแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
 • บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน **แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 220 บาทเท่านั้น
 • ** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง (ในกรณีทัวร์ช่วงเทศกาลทางบริษัทขอเก็บเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนมากกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง)
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 053-214260
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-cnxsales@his-world.com
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour