Home > Tours > ทัวร์เวียดนาม > ทัวร์เวียดนาม ดานัง – พักบนบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง – พักบนบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : DAD001

Home > Tours > ทัวร์เวียดนาม > ทัวร์เวียดนาม ดานัง – พักบนบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง – พักบนบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : DAD001
ดานัง, เวียดนาม
4 วัน / 3 คืน
Bangkok Airways (PG)
20 ที่นั่ง
เริ่มเพียง 19,900 บาท

ไฮไลท์

เที่ยวเมืองเว้
นั่งเรือกระด้ง
นั่งสามล้อซิโคล่

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
21 ก.ย. 2562 ถึง 24 ก.ย. 2562
ติดวันหยุด 1 วัน
20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 19,900 19,900 19,900 6,900
23 ต.ค. 2562 ถึง 26 ต.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 21,900 21,900 21,900 6,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

08.00 น.           พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F โดยสายการบิน Bangkok Airways

เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

10.55 น.           ออกเดินทางสู่สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ PG 947

12.45 น.           เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธี  การตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ (Hue)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

 

นำท่านสู่ พระราชวังเว้ (Hue Palace) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง รูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลจากจีนมา พระราชวังมีพื้นที่กว่า 5.2 ตร.กม. มีกำแพงเมือง 3 ชั้น ที่แห่งนี้เป็น อาณาจักรของกษัตริย์ภายในป้อมปราการ

พิเศษ ! ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) หรือสามล้อญวน เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม และเป็นอีกหนึ่งสีสันของการเที่ยวชมเมือง 620263514

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม (The Perfume River) เรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ล่องเรือแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม  ที่มาของชื่อแม่น้ำสายนี้เป็นเพราะในยามค่ำคืน แม่น้ำสายนี้จะพัดพาเอาความหอมของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมาตามสายน้ำ ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม  ชมชีวิตชาวบ้านที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพบนแม่น้ำแห่งนี้ ตลอดจนชีวิตชนบทของสองฝั่งแม่น้ำหอม และภายในเรือยังมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองคอยบรรเลง

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม (The Perfume River) เรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ล่องเรือแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม  ที่มาของชื่อแม่น้ำสายนี้เป็นเพราะในยามค่ำคืน แม่น้ำสายนี้จะพัดพาเอาความหอมของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมาตามสายน้ำ ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม  ชมชีวิตชาวบ้านที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพบนแม่น้ำแห่งนี้ ตลอดจนชีวิตชนบทของสองฝั่งแม่น้ำหอม และภายในเรือยังมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองคอยบรรเลง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

พักที่                 MONDIA HOTEL HUE, เมืองเว้ (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

2

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

นำท่านสู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ (Khai Dinh Tomb) เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกร่วมกับสถาปัตยกรรมตะวันตก ซึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในยุคการล่าอาณานิคม นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลก เพราะเกิดจากการผสมผสานแบบสุดขั้วระหว่างจีนและยุโรป สุสานแห่งนี้ถูกสร้างในสมัยจักรพรรดิไคดิงห์ เพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์ แต่แล้วสุสานไม่ทันสร้างเสร็จก็ทรงสิ้นพระชนม์ไปเสียก่อน

จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) (อิ่มอร่อยเมนู SEAFOOD)

เดินทางสู่ ภูเขาหินอ่อน ( The Marble Mountains) ตั้งอยู่บนถนนที่เป็นทางผ่านไปฮอยอัน สันนิษฐานว่าภูเขาหินอ่อนนี้เกิดจากปลายยอดของภูเขา ที่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเปลือกโลกมีการเลื่อนและน้ำทะเลเหือดแห้ง จึงกลายเป็นยอดสูงเหนือพื้นดินอยู่ 5 ลูก

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut Village) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ เคยเป็นที่พักของชาวทหารเมื่อสมัยสงคราม

(**หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม

                        นำท่าน workshop เพ้นท์โคมไฟเวียดนาม แทน**)

นำท่านสู่ วัดฟุ๊กเกี๋ยน (Phuoc Kien Assemply) เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น  และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก  ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน

นำท่านชม บ้านเลขที่ 101 (Tan Ky Old House) บ้านโบราณที่มีอายุมากกว่า 200 ปี เจ้าของเป็นชาวเวียดนามที่มีฐานะดี เป็นบ้านไม้เก่าแก่และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนปัจจุบัน

นำท่าสู่ สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) สร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

 

พักที่                 HOI AN RIVER GREEN BOUTIQUE (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

3

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)

 

                        หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (Bana Hills) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ที่แห่งนี้นับเป็นที่พักตากอากาศดีที่สุดของเวียดนาม ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศส ในสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม ได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเป็นที่พักผ่อน

นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ โดยกระเช้าของที่นี่ได้รางวัล Guinness World Records ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดถึง 5,042 เมตร (ไม่หยุดระหว่างทาง) และกระเช้าที่สูงที่สุด 1,291  เมตร

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

นำท่านชม สะพานสีทอง (Golden Bridge) สะพานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดภาพมือยักษ์ใหญ่ของพระเจ้ากำลังดึงเส้นแถบสีทองออกมาจากพื้นดิน กลายเป็นทางเดินบนท้องฟ้าท่ามกลางดินแดนที่ปกคลุมด้วยหมอกและความสวยงามราวสวรรค์ของบานาฮิลส์ และให้ท่านได้สนุกสนานที่ สวนสนุก Fantasy Park (รวมบัตรเครื่องเล่นสวนสนุก รถรางและบ้านผีสิงแล้ว) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะ บ้านผีสิง ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D และอีกมากมาย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

พักที่                 MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS, บานาฮิลล์ (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

**ที่พักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน**

4

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)

 จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

                        นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Lady Buddha) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้

นำท่านแวะถ่ายรูป สะพานมังกร (Dragon Bridge) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013

 นำท่านสู่ ตลาดฮาน (Han Market) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่เป็นสินค้าพื้นเมืองดานังต่างๆมากมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.55 น.           ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ PG 998

20.45 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
  •  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
  •  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าภาษีสนามบิน
  •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  •  ค่าอาหารตามรายการ 8 มื้อ
  •  ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
  •  ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
  •  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
  •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
  •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกดท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 24 USD/ทริป
  •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก

ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
•  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2. 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้าออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 1. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขการจองและการชำระ

 1. 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
  และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ   “H.I.S.TOURS CO.,LTD”

BANK BRANCH NO. ACCOUNT REMARKS
ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคารไทม์แสควร์ 188-200633-3 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ บางกะปิ 105-4-20900-0 ออมทรัพย์

 

หมายเหตุ   – กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889

– ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com

โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 19,900 บาท
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

เที่ยวเมืองเว้
นั่งเรือกระด้ง
นั่งสามล้อซิโคล่

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

21 ก.ย. 2562 ถึง 24 ก.ย. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 19,900
เด็ก (มีเตียง) 19,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 19,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 6,900

23 ต.ค. 2562 ถึง 26 ต.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 21,900
เด็ก (มีเตียง) 21,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 21,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 6,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4


**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
  •  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
  •  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าภาษีสนามบิน
  •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  •  ค่าอาหารตามรายการ 8 มื้อ
  •  ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
  •  ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
  •  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
  •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
  •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกดท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 24 USD/ทริป
  •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก

ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
•  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2. 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้าออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 1. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขการจองและการชำระ

 1. 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
  และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ   “H.I.S.TOURS CO.,LTD”

BANK BRANCH NO. ACCOUNT REMARKS
ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคารไทม์แสควร์ 188-200633-3 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ บางกะปิ 105-4-20900-0 ออมทรัพย์

 

หมายเหตุ   – กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889

– ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com

จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour