Home > Tours > ทัวร์เวียดนาม > ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม ดานัง – บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม ดานัง – บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : DAD002

Home > Tours > ทัวร์เวียดนาม > ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม ดานัง – บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม ดานัง – บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : DAD002
ดานัง, เวียดนาม
4 วัน / 3 คืน
Bangkok Airways (PG)
30 ที่นั่ง
เริ่มเพียง 9,999 บาท

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

ไฮไลท์

 • เต็มอิ่ม!! สวนสนุกบานาฮิลล์เต็มวัน
 • เยือนสะพานสีทองสุดฮิต!
 • นั่งเรือกระด้งมันส์ๆ
 • เยือนบรรยากาศโรแมนติกเมืองฮอยอัน
 • อิ่มอร่อยเมนูอาหารทะเล

ตารางราคา

วันเดินทางผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือห้อง 3 ท่านเด็ก อายุ 2 – 12 ปี เสริมเตียงและไม่เสริมเตียงราคาพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ
23 - 26 ม.ค. 639,9999,9993,500
11- 14 ก.พ. 63
(เต็มแล้ว)
12,99912,9993,500
19- 22 ก.พ. 6312,99912,9993,500
5 – 8 มี.ค. 6312,99912,9993,500
11 – 14 มี.ค. 639,9999,9993,500
18 – 21 มี.ค. 639,9999,9993,500
23 – 26 เม.ย. 6313,50013,5003,500
30 เม.ย. – 3 พ.ค. 6313,50013,5003,500

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F โดยสายการบิน Bangkok Airways เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ PG 947
12.45 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธี การตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ (Hue) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านสู่ เจดีย์เทียนหมู่ (Thien Mu Pagoda) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม เมืองเว้ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความสำคัญและสวยงามควรค่าแก่การเยี่ยมเยือนอย่างมาก ทั้งในแง่ของพุทธศาสถาน และพุทธศิลปะ นิกายเซน ที่ได้รับอิทธิพลของนิกายมหายาน

นำท่านสู่ ตลาดดองบา (Dong Ba Market) ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้ เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม (The Perfume River) เรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ล่องเรือแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม ที่มาของชื่อแม่น้ำสายนี้เป็นเพราะในยามค่ำคืน แม่น้ำสายนี้จะพัดพาเอาความหอมของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมาตามสายน้ำ ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม ชมชีวิตชาวบ้านที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพบนแม่น้ำแห่งนี้ ตลอดจนชีวิตชนบทของสองฝั่งแม่น้ำหอม และภายในเรือยังมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองคอยบรรเลง

พักที่  DUY TAN HOTEL เมืองเว้ หรือเทียบเท่า

 

2

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้ มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนูอาหารทะเล

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut Village) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ เคยเป็นที่พักของชาวทหารเมื่อสมัยสงคราม

นำท่านสู่ สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) สร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวด ส่งวิญญาณมังกร

นำท่านสู่ วัดฟุ๊กเกี๋ยน (Phuoc Kien Assemply) เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน

นำท่านชม บ้านเลขที่ 101 (Tan Ky Old House) บ้านโบราณที่มีอายุมากกว่า 200 ปี เจ้าของเป็นชาวเวียดนามที่มีฐานะดี เป็นบ้านไม้เก่าแก่และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกลางคืนฮอยอัน (Hoi An Night Market) อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ของเมืองฮอยอัน คือการได้มาเดินเที่ยว กิน ช้อป ที่ตลาดกลางคืนฮอยอัน เพราะที่นี่เต็มไปด้วยอาหารท้องถิ่นเวียดนามและของฝากพื้นเมืองมากมาย ราคาอาหารจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 VND บรรดาร้านอาหารริมทาง ก็จะใช้โต๊ะและเก้าอี้ตัวเล็กๆ คล้ายโต๊ะเขียนหนังสือเด็กเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

พักที่ GIC LAND HOTEL, เมืองดานัง หรือเทียบเท่า

3

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (Bana Hills) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ที่แห่งนี้นับเป็นที่พักตากอากาศดีที่สุดของเวียดนาม ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศส ในสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม ได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเป็นที่พักผ่อน

นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ โดยกระเช้าของที่นี่ได้รางวัล Guinness World Records ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดถึง 5,042 เมตร (ไม่หยุดระหว่างทาง) และกระเช้าที่สูงที่สุด 1,291 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูบุฟเฟต์บนบานาฮิลล์ 

ชม สะพานสีทอง (Golden Bridge) สะพานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดภาพมือยักษ์ใหญ่ของพระเจ้ากำลังดึงเส้นแถบสีทองออกมาจากพื้นดิน กลายเป็นทางเดินบนท้องฟ้าท่ามกลางดินแดนที่ปกคลุมด้วยหมอกและความสวยงามราวสวรรค์ของบานาฮิลส์

และให้ท่านได้สนุกสนานที่ สวนสนุก Fantasy Park (รวมบัตรเครื่องเล่นสวนสนุก รถรางและบ้านผีสิงแล้ว) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะ บ้านผีสิง ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D และอีกมากมาย

จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7) เมนูอาหารทะเล

พักที่ Gic Land Hotel, เมืองดานัง หรือเทียบเท่า

 

4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)

จากนั้นนำท่านสู่ หาดหมีเคว (My Khe Beach) หาดดังของเมืองดานัง มีวิวทะเลที่สวยงาม ทำให้มีรีสอร์ทหรูหรามาเปิดให้บริการกันอย่างมาก หาดแห่งนี้เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในเอเชีย และมีทรายขาวสะอาด หากได้ลงไปสัมผัสจะเม็ดทรายจะรู้สึกนุ่มเท้ามาก

นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Lady Buddha) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้

นำท่านแวะถ่ายรูป สะพานมังกร (Dragon Bridge) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

นำท่านสู่ ตลาดฮาน (Han Market) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่เป็นสินค้าพื้นเมืองดานังต่างๆมากมาย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ PG998
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

รวม
* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ * ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
* ค่าภาษีสนามบิน * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
ไม่รวม
* ค่าทำหนังสือเดินทาง * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกดท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,800.-/ทริป * ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกากับภาษี)
* ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2. 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้าออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 1. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 9,999 บาท
ราคาพิเศษ
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

เต็มอิ่ม!! สวนสนุกบานาฮิลล์เต็มวัน
เยือนสะพานสีทองสุดฮิต!
นั่งเรือกระด้งมันส์ๆ
เยือนบรรยากาศโรแมนติกเมืองฮอยอัน
อิ่มอร่อยเมนูอาหารทะเล

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

วันเดินทางผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือห้อง 3 ท่านเด็ก อายุ 2 – 12 ปี เสริมเตียงและไม่เสริมเตียงราคาพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ
23 - 26 ม.ค. 639,9999,9993,500
11- 14 ก.พ. 63
(เต็มแล้ว)
12,99912,9993,500
19- 22 ก.พ. 6312,99912,9993,500
5 – 8 มี.ค. 6312,99912,9993,500
11 – 14 มี.ค. 639,9999,9993,500
18 – 21 มี.ค. 639,9999,9993,500
23 – 26 เม.ย. 6313,50013,5003,500
30 เม.ย. – 3 พ.ค. 6313,50013,5003,500

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด