Home > Tours > ทัวร์ไต้หวัน > ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan – Private Onsen 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan – Private Onsen 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TPE006

Home > Tours > ทัวร์ไต้หวัน > ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan – Private Onsen 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan – Private Onsen 5 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : TPE006
ไทเป, ไต้หวัน
5 วัน / 3 คืน
Eva Air (BR)
20 ที่นั่ง
เพียง 28,900 บาท

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

พิเศษ!! จองทัวร์นี้ ลดทันที 2,000.

ไฮไลท์

 • พักโรงแรม 5 ดาว ออนเซ็นส่วนตัว
 • นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ที่อาลีซาน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพร
 • ปล่อยโคมลอย สถานีรถไฟสือเฟิ่น
 • ที่ยวหมู่บ้านโบราณจิวเฟิ่น และ เย่หลิว
 • ฟินสุด! ดินเนอร์ MALA SHABU

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
20 พ.ย. 2562 ถึง 24 พ.ย. 2562 20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 28,900 28,900 26,900 8,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

22.00 น.           คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว R โดยสายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่ของบริษัท

คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

2

01.45 น.           ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206

06.35 น.           เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                        นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง บริการอาหารว่างแบบกล่องบนรถ (McDonald’s)

 

นำท่านสู่ วัดจงไถฉานซื่อ (Chung Tai Chan Monastery) วัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเข้าด้วยกัน ให้ท่านได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายองค์ และที่นี่ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวันอีกด้วย

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองผู่หลี่ นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ได้รับการกล่าวขานว่าเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ด้วยความงดงามราวกับภาพวาด รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

 

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินอู่ (Wenwu) หรือ วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple) วัดแห่งนี้มียังมี ศาสนสถานที่สำคัญอีกคือ เจดีย์ หรือ ถะ ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็น  พระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นรวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเจียอี้ เพื่อพักผ่อน

พักที่ CHIAYI TSUN HUANG HOTEL, CHIAYI (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

3

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(Alishan) ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะไต้หวัน เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เดินชม สวนสนพันปี ธรรมชาติที่  อุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาอาลีซาน อาทิ ป่าสนพันปี ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ และนั่งรถไฟโบราณซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ของอุทยานนี้

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูง อันขึ้นชื่อของไต้หวันจากนั้นเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูสเต็ก+บฟเฟ่ต์สลัดบาร์

นำท่านเดินทางสู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Fengchia night market) ตลาดคนเดินที่มีสินค้าครบครัน มีร้านอาหาร

ทานเล่นสไตล์ไต้หวันให้ท่านได้ลิ้มลอง ของทานเล่นขึ้นชื่อได้แก่ ชานมไข่มุก ให้ท่านได้อิสระซื้อของและรับประทานของทานเล่นพร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน

 

พักที่ FRESH FIELDS HOTEL, TAICHUNG (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

               **พิเศษ!! ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพักแบบส่วนตัว ระดับ 5 ดาว

4

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป นำท่านสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติความอร่อยของ พายสับปะรด ขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ท่านสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101  (Taipei 101)(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89 ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD)ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีความสูงถึง508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) พิเศษ! เมนู เสี่ยวหลงเปา

นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลังมีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงาม ประกอบกับอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ

นำท่านสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป    ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานที่  สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสม  ของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง (Ximending) หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน แหล่งช้อปปิ้งที่คนไต้หวันชอบไปมากที่สุด เด็กวัยรุ่นไต้หวันมักจะชอบมารวมตัวกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อสินค้าแฟชั่นที่หลากหลาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Adidas etc. จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูสุกี้ไต้หวันร้าน Mala พร้อมเครื่องดื่มเติมไม่อั้น (รวมเบียร์)

 

พักที่ TAOYUAN GARDEN HOTEL, TAOYUAN (4ดาว) หรือเทียบเท่า

5

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)

 

จากนั้นนำท่านแวะ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium PowerCenter) สร้อยที่มีพลังในการปรับสมดุลประจุบวกและประจุลบในร่างกาย ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark) ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำ เมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเลทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตา โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับหินนี้

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) พิเศษ เมนูซีฟู้ด+กุ้งมังกร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ตั้งอยู่ในเมืองจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขาและงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเขตเมืองจีหลง บ้านเรือนนิยมสร้างเบียดกันบนเขา ที่นี่ มีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน เต็มไปด้วยสิ่งของหลากหลาย ตั้งแต่ของกิน ของเล่น สินค้าสวยงามและเป็นงานฝีมือ รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ที่นี่ เคยเป็นฉากในการถ่ายทำ ภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ด้วยทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ จึงได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟซือเฟิ่น (Shifen Station) สถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษกัน ลักษณะเด่นของซือเฟิ่นคือมีเส้นทางรถไฟที่ตั้งคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่นให้ท่าน ปล่อยโคมลอย (รวมค่าโคมแล้ว 2 ท่าน /1 โคม)

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

20.45 น.           ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR205

23.30 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ 10 มื้อ
 • ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถื่น, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถท่านละประมาณ 800 NTD ต่อทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
  •  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  •  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
  • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  • หมายเหตุ
  • .ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเรื่องความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดจากการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้เดินทางกับร้านค้าต่างๆ หรือร้านอาหาร ในต่างประเทศ
  • .แนะนำผู้เดินทางควรเตรียมของใช้ส่วนตัวไปด้วย เพราะโรงแรมในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ อาจไม่มีแปรงสีฟัน  ยาสีฟัน หรือของใช้ต่างๆในห้องน้ำ

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 28,900 บาท
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต
พิเศษ!! จองทัวร์นี้ ลดทันที 2,000.
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

พักโรงแรม 5 ดาว ออนเซ็นส่วนตัว
นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ที่อาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพร
ปล่อยโคมลอย สถานีรถไฟสือเฟิ่น
ที่ยวหมู่บ้านโบราณจิวเฟิ่น และ เย่หลิว
ฟินสุด! ดินเนอร์ MALA SHABU

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

20 พ.ย. 2562 ถึง 24 พ.ย. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 28,900
เด็ก (มีเตียง) 28,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 26,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 8,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ 10 มื้อ
 • ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถื่น, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถท่านละประมาณ 800 NTD ต่อทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
  •  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  •  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
  • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  • หมายเหตุ
  • .ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเรื่องความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดจากการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้เดินทางกับร้านค้าต่างๆ หรือร้านอาหาร ในต่างประเทศ
  • .แนะนำผู้เดินทางควรเตรียมของใช้ส่วนตัวไปด้วย เพราะโรงแรมในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ อาจไม่มีแปรงสีฟัน  ยาสีฟัน หรือของใช้ต่างๆในห้องน้ำ

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour