H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>ทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Onsen 4 วัน 3 คืน

Home > Tours > ทัวร์ไต้หวัน > ทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Onsen 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Onsen 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TPE002

Home > Tours > ทัวร์ไต้หวัน > ทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Onsen 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Onsen 4 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : TPE002
ไทเป, ไต้หวัน, ผู่หลี
4 วัน / 3 คืน
Thai Airways (TG)
20 ที่นั่ง
เพียง 32,900 บาท
fa-bed fa-wifi fa-bus

ไฮไลท์

แช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพักแบบส่วนตัว ระดับ 5 ดาว
ปล่อยโคมลอยสือเฟิน
นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน
สเต็กบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ อาหารจีนซีฟู้ด+กุ้งมังกรนึ่งกระเทียม เสี่ยวหลงเปา

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
13 ก.ค. 2562 ถึง 16 ก.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 32,900 32,900 30,900 7,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

กรุ๊ปเดินทางด้วยสายการบิน THAI AIRWAYS

04.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 แถว C โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

07.10 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634

11.50 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ บริการอาหารว่างแบบกล่องบนรถ (ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองผู่หลี่ นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ได้รับการกล่าวขานว่าเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ด้วยความงดงามราวกับภาพวาด รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple) วัดแห่งนี้มียังมีศาสนสถานที่สำคัญอีกคือ เจดีย์ หรือ ถะ ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลกและเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินอู่ (Wenwu) หรือ วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเจียอี้ เพื่อพักผ่อน

ที่พัก CHIAYI TSUN HUANG HOTEL, CHIAYI (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

2

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan) ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะไต้หวัน เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาอาลีซาน อาทิ ป่าสนพันปี ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ และนั่งรถไฟโบราณซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอุทยานนี้

ในช่วงซากุระ ดอกซากุระจะสวยที่สุด ช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นๆ เมษายนของทุกปี บริเวณนี้ปกคลุมด้วยซากรุระสีชมพูอมขาว ที่ขึ้นชื่อว่างดงามมากที่สุดสายพันธ์หนึ่ง มากกว่า 19,000 ต้น อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้เมื่อมาเยือนที่นี่คือการนั่งรถไฟโบราณมีระหว่างเส้นทางเต็มไปซากุระและธรรมชาติอันสวยงามเรียงรายตามทาง (**การเบ่งบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูง อันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูสเต็ก+บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์

นำท่านเดินทางสู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Fengchia Night Market) ตลาดคนเดินที่มีสินค้าครบครัน มีร้านอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันให้ท่านได้ลิ้มลอง ของทานเล่นขึ้นชื่อได้แก่ ชานมไข่มุก ให้ท่านได้อิสระซื้อของและรับประทานของทานเล่นพร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน

ที่พัก FRESH FIELDS HOTEL, TAICHUNG (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
**พิเศษ!! ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพักแบบส่วนตัว ระดับ 5 ดาว

3

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์เครื่องสำอาง ให้ท่านได้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก หรือของใช้ส่วนตัว จากนั้นนำท่านสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติความอร่อยของ พายสับปะรด ขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ท่านสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89 ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD) ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ! เมนู เสี่ยวหลงเปา

นำท่านสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน

นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม ประกอบกับอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง (Ximending) หรือสยามสแควร์ไต้หวัน แหล่งช้อปปิ้งที่คนไต้หวันชอบไปมากที่สุด เด็กวัยรุ่นไต้หวันมักจะชอบมารวมตัวกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อสินค้าแฟชั่นที่หลากหลาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Adidas etc. จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูสุกี้ไต้หวันร้าน Mala พร้อมเครื่องดื่มเติมไม่อั้น (รวมเบียร์)

ที่พัก TAO GARDEN HOTEL, TAOYUAN (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)

จากนั้นนำท่านแวะ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium PowerCenter) สร้อยที่มีพลังในการปรับสมดุลประจุบวกและประจุลบในร่างกาย ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark) ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำ เมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเลทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตา โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับหินนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) พิเศษ เมนูซีฟู้ด+กุ้งมังกร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ตั้งอยู่ในเมืองจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขาและงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเขตเมืองจีหลง บ้านเรือนนิยมสร้างเบียดกันบนเขา ที่นี่มีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน เต็มไปด้วยสิ่งของหลากหลาย ตั้งแต่ของกิน ของเล่น สินค้าสวยงามและเป็นงานฝีมือ รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ที่นี่เคยเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ด้วยทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ จึงได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟซือเฟิ่น (Shifen Station) สถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษกัน ลักษณะเด่นของซือเฟิ่นคือมีเส้นทางรถไฟที่ตั้งคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่น ให้ท่าน ปล่อยโคมลอย (รวมค่าโคมแล้ว 2 ท่าน / 1 โคม)

นำท่านสู่ น้ำตกซือเฟิ่น (Shifen Waterfall) น้ำตกขนาดใหญ่ด้วยความสูง 20 เมตร ไฮไลท์เด่นของเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน” ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

กรุ๊ปเดินทางด้วยสายการบิน THAI AIRWAYS
20.05 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ TG635

22.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล์)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและประเทศดังกล่าว เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 32,900 บาท
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

แช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพักแบบส่วนตัว ระดับ 5 ดาว
ปล่อยโคมลอยสือเฟิน
นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน
สเต็กบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ อาหารจีนซีฟู้ด+กุ้งมังกรนึ่งกระเทียม เสี่ยวหลงเปา

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

13 ก.ค. 2562 ถึง 16 ก.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 32,900
เด็ก (มีเตียง) 32,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 30,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 7,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4


เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล์)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและประเทศดังกล่าว เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour