Home > Tours > ทัวร์ไต้หวัน > New Year Celebrate in Taiwan 4 วัน 3 คืน

New Year Celebrate in Taiwan 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TPE007

Home > Tours > ทัวร์ไต้หวัน > New Year Celebrate in Taiwan 4 วัน 3 คืน

New Year Celebrate in Taiwan 4 วัน 3 คืน

ใกล้เต็มแล้ว

รหัสทัวร์ : TPE007
ไทเป, ไต้หวัน
4 วัน / 3 คืน
Thai Airways (TG)
30 ที่นั่ง
เพียง 39,900 บาท

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

ไฮไลท์

 • แช่น้ำแร่ธรรมชาติส่วนตัวในห้องพัก ระดับ 5 ดาว
 • ปล่องโคมลอยสือเฟิน นั่งรถไฟโบราณอาลี

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
29 ธ.ค. 2562 ถึง 1 ม.ค. 2563
ติดวันหยุด 2 วัน
30 ที่นั่ง ใกล้เต็มแล้ว 39,900 37,900 37,900 8,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

04.30 น.           คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 แถว C โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ

และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

07.25 น.           ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634

11.55 น.           เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                        นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ บริการอาหารว่างแบบกล่องบนรถ(ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก)

 

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ได้รับการกล่าวขานว่าเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ด้วยความงดงามราวกับภาพวาด รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple) วัดแห่งนี้มียังมี ศาสนสถานที่สำคัญอีกคือ เจดีย์ หรือ ถะ ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็น  พระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น

รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินอู่ (Wenwu) หรือ วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและกล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน หน้าวัดมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเจียอี้ เพื่อพักผ่อน
พักที่ CHIAYI TSUN HUANG HOTEL, CHIAYI (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

2

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)

 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(Alishan) ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะไต้หวัน เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาอาลีซาน อาทิ ป่าสนพันปี ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ และนั่งรถไฟโบราณซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอุทยานนี้

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

 

                        หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูง อันขึ้นชื่อของไต้หวัน

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูสเต็ก+บฟเฟ่ต์สลัดบาร์

 

นำท่านเดินทางสู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Fengchia night market) ตลาดคนเดินที่มีสินค้าครบครัน มีร้านอาหาร

ทานเล่นสไตล์ไต้หวันให้ท่านได้ลิ้มลอง ของทานเล่นขึ้นชื่อได้แก่ ชานมไข่มุก ให้ท่านได้อิสระซื้อของและรับประทานของทานเล่นพร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน

พักที่                 FRESH FIELDS HOTEL, TAICHUNG (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

**พิเศษ!! ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพักแบบส่วนตัว ระดับ 5 ดาว

3

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)

 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป นำท่านสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติความอร่อยของ พายสับปะรด ขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ท่านสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101  (Taipei 101)

(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89 ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD)

ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีความสูงถึง

508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทาน

ต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรม

ทางอากาศ และยังมีลิฟท์เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาที

อยู่ที่ 1,010 เมตร

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

พิเศษ! เมนู เสี่ยวหลงเปา

                        นำท่านสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป                         ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานที่ สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสม  ของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน

นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง

มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม ประกอบกับอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง (Ximending) หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน แหล่งช้อปปิ้งที่คนไต้หวันชอบไปมากที่สุด เด็กวัยรุ่นไต้หวันมักจะชอบมารวมตัวกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อสินค้าแฟชั่นที่หลากหลาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Adidas etc. จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูสุกี้ไต้หวันร้าน Mala พร้อมเครื่องดื่มเติมไม่อั้น (รวมเบียร์)

พักที่ TAO GARDEN HOTEL, TAOYUAN (4ดาว) หรือเทียบเท่า
** อิสระเฉลิมฉลองเทศกาลนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ตามอัธยาศัย **

 

 

4

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)

 

จากนั้นนำท่านแวะ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium PowerCenter) สร้อยที่มีพลังในการปรับสมดุลประจุบวกและประจุลบในร่างกาย ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย

 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark) ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำ เมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเลทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตา โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับหินนี้

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) พิเศษ เมนูซีฟู้ด+กุ้งมังกร

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ตั้งอยู่ในเมืองจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขาและงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเขตเมืองจีหลง บ้านเรือนนิยมสร้างเบียดกันบนเขา ที่นี่ มีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน เต็มไปด้วยสิ่งของหลากหลาย ตั้งแต่ของกิน ของเล่น สินค้าสวยงามและเป็นงานฝีมือ รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ที่นี่ เคยเป็นฉากในการถ่ายทำ ภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ด้วยทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ จึงได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟซือเฟิ่น (Shifen Station) สถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษกัน ลักษณะเด่นของซือเฟิ่นคือมีเส้นทางรถไฟที่ตั้งคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่น

ให้ท่าน ปล่อยโคมลอย (รวมค่าโคมแล้ว 2 ท่าน /1 โคม)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

20.10 น.           ออกเดินทางสู่ ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ TG635

23.05 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

++++++++++++ THANK YOU VERY MUCH ++++++++++++

 

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ 10 มื้อ
 • ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถื่น, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถท่านละประมาณ 800 NTD ต่อทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
  •  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  •  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
  • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  • หมายเหตุ
  • .ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเรื่องความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดจากการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้เดินทางกับร้านค้าต่างๆ หรือร้านอาหาร ในต่างประเทศ
  • .แนะนำผู้เดินทางควรเตรียมของใช้ส่วนตัวไปด้วย เพราะโรงแรมในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ อาจไม่มีแปรงสีฟัน  ยาสีฟัน หรือของใช้ต่างๆในห้องน้ำ

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 39,900 บาท
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

แช่น้ำแร่ธรรมชาติส่วนตัวในห้องพัก ระดับ 5 ดาว
ปล่องโคมลอยสือเฟิน นั่งรถไฟโบราณอาลี

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

29 ธ.ค. 2562 ถึง 1 ม.ค. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 39,900
เด็ก (มีเตียง) 37,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 37,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 8,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ 10 มื้อ
 • ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถื่น, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถท่านละประมาณ 800 NTD ต่อทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
  •  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  •  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
  • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  • หมายเหตุ
  • .ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเรื่องความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดจากการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้เดินทางกับร้านค้าต่างๆ หรือร้านอาหาร ในต่างประเทศ
  • .แนะนำผู้เดินทางควรเตรียมของใช้ส่วนตัวไปด้วย เพราะโรงแรมในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ อาจไม่มีแปรงสีฟัน  ยาสีฟัน หรือของใช้ต่างๆในห้องน้ำ

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour