Home > Tours > ทัวร์สิงคโปร์ > ทัวร์สิงคโปร์ Highlight Holiday in Singapore 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ Highlight Holiday in Singapore 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SIN001

Home > Tours > ทัวร์สิงคโปร์ > ทัวร์สิงคโปร์ Highlight Holiday in Singapore 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ Highlight Holiday in Singapore 3 วัน 2 คืน

เต็มแล้ว

รหัสทัวร์ : SIN001
สิงคโปร์
3 วัน / 2 คืน
Singapore Airlines (SQ)
20 ที่นั่ง
เริ่มเพียง 15,900 บาท

ไฮไลท์

เมอร์ไลอ้อน
การเ์ด้นส์บาย เดอะ เบย์
มารีน่า เบย์ แซนด์
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว **ย่าน ออร์ชาร์ด**
อิ่มอร่อยกับข้าวมันไก่ Boon Tong Kee

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
5 เม.ย. 2562 ถึง 7 เม.ย. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 15,900 15,900 15,900 5,900
7 เม.ย. 2562 ถึง 9 เม.ย. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 15,900 15,900 15,900 5,900
27 เม.ย. 2562 ถึง 29 เม.ย. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 15,900 15,900 15,900 5,900
17 พ.ค. 2562 ถึง 19 พ.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 15,900 15,900 15,900 5,900
14 ก.ค. 2562 ถึง 16 ก.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 16,900 16,900 16,900 5,900
10 ส.ค. 2562 ถึง 12 ส.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 16,900 16,900 16,900 5,900
11 ต.ค. 2562 ถึง 13 ต.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 16,900 16,900 16,900 5,900
5 ธ.ค. 2562 ถึง 7 ธ.ค. 2562
ติดวันหยุด 1 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 16,900 16,900 16,900 5,900
8 ธ.ค. 2562 ถึง 10 ธ.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 16,900 16,900 16,900 5,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

06.00 น.          พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

                        เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

09.40 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973

13.05 น.          เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้ กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์

นำท่านผ่านชม โรงละครเอสพลานาด (Esplanade) ศูนย์แสดงศิลปะการแสดงระดับโลก สร้างขึ้นในแบบอาคารกระจกทรงกลม 2 ส่วนที่ติดกระจกรูปสามเหลี่ยมสำหรับบังแดดกว่า 7,000 ชิ้นชาวสิงคโปร์เรียกอาคารนี้ว่า “ทุเรียน” เนื่องจากโครงสร้างอาคารแฝดคล้ายกับทุเรียน ผลไม้เมืองร้อนที่มีหนามแหลมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ เมอร์ไลอ้อน (Merlion Park)รูปปั้นนี้มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่นสัญลักษณ์ประจำชาติสิงคโปร์ เมอร์ไลออนที่เกาะนี้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์จากนั้นนำท่านชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) น้ำพุแห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์  ได้รับการบันทึกในกินเนสส์บุ๊ค เมื่อปี 1998ว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก  มีความสูง 13.8 เมตรสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่  เป็นรูปสัญญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู โดยออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ เชื่อกันว่าหากเดินรอบน้ำพุแห่งนี้สามรอบและแตะมือที่น้ำพุไว้ตลอดเวลา จะได้รับพลังน้ำแห่งโชคลาภและความโชคดีติดตัวกลับไป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (Gardens by the Bay) (ไม่รวมค่าเข้าโดม) สวนพฤกษศาตร์ขนาดใหญ่ที่รวมเอาพรรณไม้นานาชนิดจากทั่วมุมโลกมาจัดแสดงในสวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ท มารีนา เบย์ แซนด์ โดยจุดเด่นของสวนแห่งนี้อยู่ที่ต้นไม้ประดิษฐ์ (Super trees) ที่มีความสูงตั้งแต่ 25 – 50 เมตร จำนวน 18 ต้นตั้งอยู่ภายในสวน ที่ช่วยให้ร่มเงาในเวลากลางวัน  และเปร่งแสงไฟหลากหลายสีในเวลากลางคืน ด้วยการดึงพลังงานมาจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไว้รอบต้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

                        พิเศษ !  เมนู ข้าวมันไก่สิงคโปร์ ร้าน Boon Tong Kee

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มารีน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) รีสอร์ทขนาดใหญ่ นับเป็นอาคารที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลก ประมาณ 171 พันล้านบาทไทย มารีนา เบย์แซนด์ ประกอบไปด้วย โรงแรม ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ

โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง และภัตตาคารและร้านค้าต่างๆ นำท่านชมวิวอ่าวมารีน่าและเมืองสิงคโปร์ บนดาดฟ้าที่ออกแบบเป็นรูปเรือขนาดยักษ์  ชั้นที่ 57 ของอาคาร

จากนั้นนำท่านชม การแสดงแสง สี เสียงและน้ำพุ (Spectra Light & Water Show) โดยโชว์นี้จะจัดแสดงที่บริเวณตึก Marina Bay Sands นับว่าเป็นการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะใช้เวลาในการออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบรวมถึงเรื่องราวที่นำมาจัดแสดงเป็นเวลาถึง 3 ปีจึงจะเปิดให้เราได้ชมกัน

ที่พัก                HOTEL CHANCELLOR @ORCHARD หรือเทียบเท่า **พักย่านออร์ชาร์ด**

2

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

** อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน และรับประทานอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย **

  ** สามารถสอบถามเส้นทางจากไกด์หรือหัวหน้าทัวได้ **

แนะนำ – บัตรเข้า Universal Singapore + S.E.A. Aquarium 1 Day ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้กับพนักงาน H.I.S. ทุกสาขา)

ที่พัก                HOTEL CHANCELLOR @ORCHARD หรือเทียบเท่า **พักย่านออร์ชาร์ด**

3

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

                        นำท่านสู่ ลิตเติ้ลอินเดีย (Little India) ให้ท่านได้สัมผัสวัฒนธรรมของชาวอินเดียที่เข้ามาทำงานที่สิงคโปร์   บ้านเรือนต่างๆในย่านนี้ จะเป็นสไตล์โคโลเนียลสีสันสดใส

นำท่านสู่ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2007 วัดพระเขี้ยวแก้วและ  พิพิธภัณฑ์ตั้งชื่อตามพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในวัดแห่งนี้ โดยนับเป็นสถานที่แห่งใหม่ ล่าสุดในย่านไชน่าทาวน์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้งดงามและทรงคุณค่า

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านไทน่าทาวน์ (China Town) ย่านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ เป็นย่านขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ที่คึกคักและเต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆต่างๆ ที่มีขายทั้งอาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและ ของที่ระลึกต่างๆมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบราคาประหยัดถึงราคากลางๆ

 

** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **

บ่าย                 อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Street)   แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมขนาดใหญ่ที่มีห้างสรรพสินค้าถึง 22 แห่ง ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ อีก 6 แห่ง และร้านค้าย่อยอื่นๆ รายทางอีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และของฝากตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินสิงคโปร์

18.30              ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน SQ 978

20.00              เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ 3 มื้อ
 • ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถื่น, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถท่านละประมาณ 24 SGD  ต่อทริป

กรุณาชำระค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี

 

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด  

    (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

    2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป

แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

 1. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

(กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 15,900 บาท
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

เมอร์ไลอ้อน
การเ์ด้นส์บาย เดอะ เบย์
มารีน่า เบย์ แซนด์
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว **ย่าน ออร์ชาร์ด**
อิ่มอร่อยกับข้าวมันไก่ Boon Tong Kee

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

5 เม.ย. 2562 ถึง 7 เม.ย. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 15,900
เด็ก (มีเตียง) 15,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 15,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 5,900

7 เม.ย. 2562 ถึง 9 เม.ย. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 15,900
เด็ก (มีเตียง) 15,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 15,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 5,900

27 เม.ย. 2562 ถึง 29 เม.ย. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 15,900
เด็ก (มีเตียง) 15,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 15,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 5,900

17 พ.ค. 2562 ถึง 19 พ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 15,900
เด็ก (มีเตียง) 15,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 15,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 5,900

14 ก.ค. 2562 ถึง 16 ก.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 16,900
เด็ก (มีเตียง) 16,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 16,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 5,900

10 ส.ค. 2562 ถึง 12 ส.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 16,900
เด็ก (มีเตียง) 16,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 16,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 5,900

11 ต.ค. 2562 ถึง 13 ต.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 16,900
เด็ก (มีเตียง) 16,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 16,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 5,900

5 ธ.ค. 2562 ถึง 7 ธ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 16,900
เด็ก (มีเตียง) 16,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 16,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 5,900

8 ธ.ค. 2562 ถึง 10 ธ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 16,900
เด็ก (มีเตียง) 16,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 16,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 5,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3


**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ 3 มื้อ
 • ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถื่น, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถท่านละประมาณ 24 SGD  ต่อทริป

กรุณาชำระค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี

 

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด  

    (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

    2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป

แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

 1. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

(กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour