Home > Tours > ทัวร์ยุโรป > ทัวร์รัสเซีย > ทัวร์รัสเซีย Hunting Aurora in Russia 5 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย Hunting Aurora in Russia 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : MMK001

Home > Tours > ทัวร์ยุโรป > ทัวร์รัสเซีย > ทัวร์รัสเซีย Hunting Aurora in Russia 5 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย Hunting Aurora in Russia 5 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : MMK001
มอสโก, ยุโรป, รัสเซีย
5 วัน / 3 คืน
Thai Airways (TG)
20 ที่นั่ง
เริ่มเพียง 49,900 บาท

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

ไฮไลท์

  • พิเศษ! ล่าแสงเหนือ 2 คืน
  • เที่ยว 2 เมือง Moscow - Murmansk
  • บินโดยสายการบิน TG
  • ทดลองนั่ง สุนัขลากเลื่อน
  • เยี่ยมชมชนเผ่าพื้นเมือง

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
5 ก.พ. 2563 ถึง 9 ก.พ. 2563
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 55,900 54,900 54,900 3,900
25 มี.ค. 2563 ถึง 29 มี.ค. 2563
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 49,900 48,900 48,900 3,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

12.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ C ประตู 2 ของสายการบิน Thai Airways

14.00 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบิน Domodedovo Moscow Airport ประเทศรัสเซีย

20.00 น.        เดินทางถึง กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย หลังผ่านพิธีการศุลการ และตรวจคนเข้าเมืองเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก   Ibis, Gamma, Maxima หรือเทียบเท่า

2

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ

………. น.       ออกเดินทางสู่เมืองมูมันสค์ โดยสายการบิน …..เที่ยวบินที่ …. (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

*โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบินและสภาพอากาศ*

……. น.     ถึงสนามบินเมอร์มังส์ หลังจากรับสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ เมืองเมอร์มังส์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

บ่าย      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก อาศัยอยู่ในเขตหนาว ชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนอบอุ่น

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

ได้เวลาอันสมควร นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า ( borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ชึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

ที่พัก                Ogni Murmansk, 69 Parallel, Laplandia หรือเทียบเท่า

 

3

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิม ชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่ า (Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

บ่าย     นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ไดเให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลำนี้ใชตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็ง

จากนั้นนำท่านชม อนุเสาวรีย์ อโลชา (Alyosha Memorial) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหกั้บเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

ได้เวลาอันสมควร นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ชึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

ที่พัก             Ogni Murmansk, 69 Parallel, Laplandia หรือเทียบเท่า

 

4

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน ……เที่ยวบินที่ ….. (ใช้เวลาบินประมาณ …..ช.ม.)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

บ่าย     นำชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใสสร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเ ออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปีค.ศ.1995

ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จาหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.00 น.       ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG975

 

5

10.50 น.        เดินทางถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการชั้นประหยัด

* ค่าภาษีสนามบิน

* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ

* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

* ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ

* ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ *(ไม่รวมค่าทิป)

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

 

เงื่อนไข

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 45 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 49,900 บาท
ราคาพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

พิเศษ! ล่าแสงเหนือ 2 คืน
เที่ยว 2 เมือง Moscow - Murmansk
บินโดยสายการบิน TG
ทดลองนั่ง สุนัขลากเลื่อน
เยี่ยมชมชนเผ่าพื้นเมือง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

5 ก.พ. 2563 ถึง 9 ก.พ. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 55,900
เด็ก (มีเตียง) 54,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 54,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 3,900

25 มี.ค. 2563 ถึง 29 มี.ค. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 49,900
เด็ก (มีเตียง) 48,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 48,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 3,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5


เงื่อนไข

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการชั้นประหยัด

* ค่าภาษีสนามบิน

* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ

* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

* ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ

* ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ *(ไม่รวมค่าทิป)

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

 

เงื่อนไข

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 45 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour