H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
เปิดทำการทุกวัน เวลา 09:30 - 18:00 น.
>ทัวร์เกาหลี Hi Korea Exclusive By TG 5 วัน 3 คืน

Home > Tours > ทัวร์เกาหลี > ทัวร์เกาหลี Hi Korea Exclusive By TG 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี Hi Korea Exclusive By TG 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : HNT-ICN08

Home > Tours > ทัวร์เกาหลี > ทัวร์เกาหลี Hi Korea Exclusive By TG 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี Hi Korea Exclusive By TG 5 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : HNT-ICN08
เกาหลี
5 วัน / 3 คืน
Thai Airways (TG)
30 ที่นั่ง
เพียง 20,900 บาท

ไฮไลท์

ชายหาดจูมูจิน
ย่านเมียงดง
สวมชุดฮันบก

ตารางราคา

วันเดินทางผู้ใหญ่พัก
2 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า
12 ปี
INFANTพักเดี่ยว
11 - 15 กันยายน 256220,900 -20,900 -7,000 -7,900 -
อัพเกรด Business Class (ไป-กลับ)8,000 -
/]

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

18.30 น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์… สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้น เครื่อง

21.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิ ที่ TG8086 บริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง
(บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทาง หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทา การจองค่ะ)

2

05.00 น ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่ว โมง)
เช้า จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองคังนึง Gangneung เป็นเมืองในจังหวัดคังวอนโด ทางฝั่งตะวันออกของเกาหลี
ใต้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินอินชอนประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วพา
ท่านชม บ้านโอจูกฮอน (Ojukheon House) หรือแปลว่าบ้านไผ่ดา เป็นอดีตบ้านพักของ ชิน ซัมดัง (Shin
Saimdang) ศิลปินชื่อดังของเกาหลีในยุคโจซอน(Joseon)เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1500 และเป็นบ้านเกิดของ
ลูกของเธอ อี ยุล-กก( Yulgok Yi-I) ที่เป็นนักปราชญ์และนักเขียนที่ใหญ่คนหนึ่งของยุคโชซอนเลยทีเดียว
ด้วยอายุกว่า 500 ปีของบ้านหลังนีจึ้งทาให้บ้านนีเ้ป็นหนึ่งในโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งของเกาหลี
ทาให้ที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมือง Gangneung ภายในบ้านจะมีอนุสรณ์ของ Yulgok, ห้องที่
Yi I เกิด และศาลเจ้าในบ้านของเกาหลีที่เรียกกันว่า Munseongsa และ Eojaegak ที่เป็นหินใส่หมึกที่ใช้
สาหรับเขียนหนังสือในสมัยโบราณของ Yi I ด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูคัลบี (หมูย่างเกาหลี)

บ่าย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ชายหาดอันมก (Anmok Beach) เป็นชายหาดทรายสีขาว ยาว 150 เมตร ที่มักจะ
มีคนมาพักผ่อนกันเป็นครอบครัว อยู่ติดท่าเรืออันมก (Anmok Port) ที่มีเรือหาปลาประมาณ 23 ลา นา
อาหารทะเลต่างๆที่หาได้มาขึน้ ฝั่งที่นี่ เช่น สาหร่ายทะเล ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์ กุ้ง และปลาหลากหลาย
ชนิด ติดกับชายหาดจะมี Anmok Cafe beach หรือย่านร้ านกาแฟริมชายหาดอันมก ซึ่งบริเวณนีจ้ ะมีร้าน
กาแฟมากมาย ซึ่งเมืองคังนึงนีเ้ป็นย่านแรกในประเทศเกาหลีที่มีการจัดเทศกาลกาแฟและมีการส่งเสริมให้
บรรดาคนทากาแฟได้โชว์ฝีมือรังสรรค์กาแฟคุณภาพให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม นอกจากนียั้งมีพิพิธภัณฑ์
กาแฟ โรงงานกาแฟ สถาบันอบรมบาริสต้า อีกด้วย เรียกได้ว่า เมืองคังนึงนี ้เป็นเมืองแห่งกาแฟของประเทศ
เกาหลีเลยก็ว่าได้

ต่อมาพาท่านชม ชายหาดจูมูจิน(Jumunjin Beach) เป็นชายหาดที่คนนิยมมากันเป็นครอบครัว พาเด็กๆมา
เล่นนา้ ทะเลที่ชายหาดนีเ้พราะมีนา้ ทะเลใสและตืน้ และที่นี่ยังเป็นแหล่งค้าขายอาหารทะเลที่มีราคาไม่แพง
อยู่ที่ท่าเรือจูมูจิน(Jumunjin Harbor)ที่อยู่ข้างๆชายหาดด้วย ชายหาดจูมูจินเป็นชายหาดขนาดกลาง มี
ทรายสวยงามและนา้ ทะเลสีคราม หินรูปทรงแปลกๆ และป่ าต้นสนที่อยู่ด้านหลังของชายหาด มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม บริเวณชายหาดจูมูจิน จะมี Jumunjin Breakwater ที่สร้างขึน้ เพื่อป้องกันชายฝั่งจากผลกระทบจาก
การกัดเซาะและการล่องลอยในแนวยาว ที่นี่กลายเป็นสถานที่ยอดนิยม เพราะที่สถานที่ถ่ายทาละคร
โทรทัศน์เรื่อง “Goblin: The Lonely and Great God (2016) ” อีกทัง้ ชายแห่งนียั้งเป็นสถานที่ถ่ายอัลบัม้
แจ็คเก็ต ของอัลบัม้ “You Never Walk Alone” ของวง BTS ที่กาลังมีชื่อเสียงในขณะนีอี้กด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่า (2) เมนูบีบิมบับ (ข้าวยาเกาหลี+ซุป)

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Gangneung SkyBay หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนวอลฮวา (Wolhwa Street) ‘Wolhwa’ ตั้ง ชื่อตามคู่รัก Muwolrang และ
Yeonhwa จากนิทานเก่าตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ซิลลา ไฮไลท์ของถนนนีจ้ ะเป็นตลาดขายอาหารพืน้ เมืองของ
จังหวัดคังวอน เช่น ทักคังจอง , คัมจาจอน , แมมิลจอน เป็นต้น

จากนั้น พาท่านเดินชม ตลาดกลางคังนึง (Gangneung Central Market) เป็นตลาดพื้น เมือง เปิดตั้ง แต่ปี
1980 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 โซน คือตลาดดั้ง เดิมและตลาดปลา ชั้น สองมีร้านอาหารและร้านกาแฟ

แล้วพาท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง (Chodang Tofu Art Village) เป็นหมู่บ้านที่ตั้ง อยู่ในเมือง
คังนึง ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน. หมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยต้นสนสีเขียวขจี
และวิวของทะเลตะวันออกที่สวยงาม มีชื่อเสียงในเรื่อง Tofu หรือว่าเต้าหู้นั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูซุนดูบูจิแก (ซุปเต้าหู้อ่อน)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา ตัง้ อยู่ใน เมืองซูวอน ท่านจะได้ชมความงาม ของ พระเศียรของ พระพุทธรูป ขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระนา้ ขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูป องค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึน้ สู่เนินเขา จะพบ อุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนามาจากอินเดีย นอกจากนีที้่วัดแห่งนียั้งเป็นที่เก็บรักษาระฆัง ที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีกด้วยจากนั ้นพาท่านเดินทางสู่กรุงโซล แล้ วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ Cosmetic Center มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ำ แตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (5) เมนู BBQ Buffet
จากนัน้ พาท่านเดินย่อยอาหารต่อที่ ตลาดทงแดมุนเป็น ต ล า ด ที่เต็ม ไป ด้ว ย ร้า น ค้า ม า ก ม า ย แ ล ะ
ห้างสรรพสินค้า ที่ทันสมัยกว่า 10 แห่งตัง้ อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดัง้ เดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตู
ตะวันออก เป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภทผ้า เครื่องแต่งกายเครื่องหนัง เครื่อง-นอน เครื่องใช้ภายในบ้าน
อุปกรณ์กีฬา เครื่องกีฬา รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลาย และทันสมัยในราคาที่ไม่แพง
และนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม Ibis or Novotel Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดี
ที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ท่านได้ เลือกซือ้ โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นาท่านเข้าชม น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine)
ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทวั่ ทัง้ ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันใน
เส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูบุลโกกี (หมูผัดซอสเกาหลี)
จากนัน้ พาท่านไปยัง ย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลัยสตรีที่มี
ชื่อเสียง และมีความโดดเด่นของอาคารเรียนเป็นอย่างมาก และที่น่าสนใจนั่นก็คือ เป็นสถานที่ ที่มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม บริเวณโดยรอบนัน้ เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยังให้ความสวยงามเป็นอย่างมาก ทัง้ ใน
ยามดอกไม้บานอย่างซากุระ หรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่มีการเปลี่ยนสีของใบไม้ที่สวยงามมากๆทัง้ นีบ้ ริเวณถนน
หน้ามหาวิทยาลัยหรือที่เรียกกันว่าย่านอีแด ยังเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นนักศึกษาและ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย สินค้าราคาไม่แพง แถมได้ชมวิวที่สวยงามเดินเที่ยวอย่างเพลิดเพลินใจที่สุด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานที่ผลิตและแสดงการเลีย้ ง
สาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซือ้ สาหร่าย พร้อมทัง้ ทดลองชิมได้ตามอัธยาศัย และชมการแปรรูป
สาหร่ายเป็นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้วเชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่ง
เป็นชุดประจาชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจาลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พร้อม
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน

แล้วพาท่านช็อปปิ ้งสินค้าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสินค้าชัน้ นาให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500
ชนิด อาทิ นา้ หอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี
จากนั้น เดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ ้งขึน้ ชื่อและสถานที่รวมแฟชนั่ ชั ้นนาของกรุงโซลหรือที่คน
ไทยรู้จักกับในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น
เครื่องสาอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ ผ้า
แฟชนั่ มีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนียั้งมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่งที่นี่
จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน และนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม Ibis or Novotel Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

5

เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วนาท่านสู่ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ สมุนไพรชนิดนีเ้ จริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือนา้ ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
ต่อมานาท่านสู่ย่านยอนนัมดง ชื่อนีอ้ าจจะยังไม่คุ้นหูมากนักแต่เป็นที่ๆ สายชิวห้ามพลาดเลย
เพราะเป็นเป็นย่านที่ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ที่มีความครีเอทีฟออกมาเปิดร้านกันเนื่องจากค่าเช่าในเมืองมีราคาแพง
มาก หลายคนเป็นร้านกาแฟฮิปๆตามซอย ร้านบูติคเก๋ๆ เวลาเดินไประหว่างทางจะมีร้านกาแฟสวยๆเก๋ๆซ่อน
ตัวอยู่มากมาย เดินดูทิวทัศน์ไปแวะจิบกาแฟไปชิลล์สุดๆ ซึ่งย่านยอนนัมดงนีอ้ ยู่ไม่ไกลกับย่านฮงแดที่ทุกคน
น่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้ว ร้ านกาแฟที่เราแนะนาจะเป็นร้ านยอนนัมดง ชื่อเหมือนย่านเลย ซึ่งจุดเด่นของคาเฟ่
นอกจากจะเป็นกาแฟและเบเกอรี่ที่รสชาติอร่อยแล้ว ภายในร้านยังตกแต่งเป็นแนวการ์ตูน เหมือนกับซีรี่ย์
เกาหลีเรื่อง Wให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพสวยๆน่ารักๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูจิมดัก (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลีผัดซอส)

เดินเล่นย่อยอาหารก่อนกลับ ที่ย่านสุดฮิป ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด หรือ ตลาดฮงอิกแหล่งช้อปปิ ้งที่อยู่
ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนีส้ ่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่
แพงเช่นเสือ้ ผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋ าเครื่องประดับ เครื่องสาอาง และยังมีร้านแบ
รนด์เนมอยู่ทวั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื ้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้ างสรรค์ ของ
บางอย่างทามาชิน้ เดียวเพื่อให้ได้เลือกซือ้ บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิน้ เดียวในโลก

จากนัน้ พาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านละลายเงินวอน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้า
พืน้ เมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต นา้ จิม้
หมูย่างเกาหลี

เย็น รับประทานอาหารเย็น (11) เมนูอูด้ง
แล้วเดินทางไปยังสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
22.50 น. นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิ ที่ TG 8089 บริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง
02.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
• ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
• น้าดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้า มัน ณ วันนั้นๆ)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอา นวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าทาหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสา หรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าน้า หนักกระเป๋ าเกินพิกัด (สายการบินกา หนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ะ)
• ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

หมายเหตุ
* รายการ และราคาสา หรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
* รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สา รองที่นั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สา หรับกระเป๋ าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า
หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความ
ควบคุม
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจ
ของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสา คัญ
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทา ร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คา สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อา นาจของบริษัทฯ กา กับเท่านั้น
* บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
* เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
* หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
* *.*.*. น้าหนักกระเป๋าคนละ 30 กิโลกรัม*.*.*.

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจา ท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชา ระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชา ระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชา ระเงินค่ามัดจา หรือชา ระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจา กับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

(กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”หมายเหตุ

    • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
    • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 20,900 บาท
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

ชายหาดจูมูจิน
ย่านเมียงดง
สวมชุดฮันบก

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

วันเดินทางผู้ใหญ่พัก
2 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า
12 ปี
INFANTพักเดี่ยว
11 - 15 กันยายน 256220,900 -20,900 -7,000 -7,900 -
อัพเกรด Business Class (ไป-กลับ)8,000 -
/]

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5


อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
• ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
• น้าดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้า มัน ณ วันนั้นๆ)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอา นวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าทาหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสา หรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าน้า หนักกระเป๋ าเกินพิกัด (สายการบินกา หนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ะ)
• ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

หมายเหตุ
* รายการ และราคาสา หรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
* รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สา รองที่นั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สา หรับกระเป๋ าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า
หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความ
ควบคุม
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจ
ของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสา คัญ
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทา ร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คา สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อา นาจของบริษัทฯ กา กับเท่านั้น
* บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
* เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
* หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
* *.*.*. น้าหนักกระเป๋าคนละ 30 กิโลกรัม*.*.*.

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจา ท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชา ระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชา ระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชา ระเงินค่ามัดจา หรือชา ระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจา กับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

(กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”หมายเหตุ

    • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
    • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour