Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Sendai Autumn & Winter 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Sendai Autumn & Winter 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : SDJTG1

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Sendai Autumn & Winter 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Sendai Autumn & Winter 5 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : SDJTG1
ญี่ปุ่น, โทโฮกุ
5 วัน / 3 คืน
Thai Airways (TG)
25 ที่นั่ง
เริ่มเพียง 36,900 บาท

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

ไฮไลท์

 • บินตรงกับการบินไทย ราคาสบายกระเป๋า
 • ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีแถบโทโฮขุ
 • สัมผัสหิมะและกิจกรรมฤดูหนาวแถบโทโฮขุ
 • อิ่มอร่อยไปกับเมนูปิ้งย่าง
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
16 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562 25 ที่นั่ง เต็มแล้ว 36,900 33,900 25,900 9,900
23 พ.ย. 2562 ถึง 27 พ.ย. 2562 25 ที่นั่ง ใกล้เต็มแล้ว 36,900 33,900 25,900 9,900
30 พ.ย. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562 25 ที่นั่ง เต็มแล้ว 36,900 33,900 25,900 9,900
7 ธ.ค. 2562 ถึง 11 ธ.ค. 2562 25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 36,900 33,900 25,900 9,900
21 ธ.ค. 2562 ถึง 25 ธ.ค. 2562 25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 42,900 38,900 29,900 9,900
18 ม.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2563 25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 42,900 38,900 29,900 9,900
8 ก.พ. 2563 ถึง 12 ก.พ. 2563 25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 42,900 38,900 29,900 9,900
22 ก.พ. 2563 ถึง 26 ก.พ. 2563 25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 42,900 38,900 29,900 9,900
7 มี.ค. 2563 ถึง 11 มี.ค. 2563 25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 44,900 40,900 31,900 9,900
14 มี.ค. 2563 ถึง 18 มี.ค. 2563 25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 44,900 40,900 31,900 9,900
21 มี.ค. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563 25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 44,900 40,900 31,900 9,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง

2

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่จังหวัดฟุกุชิม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
ชมความงามของ ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทาให้โดนทาลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 และปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้น

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโออุจิจุกุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือกว่า 1,500 ปีที่ผ่านมาแต่เดิมถูกสร้างขึ้นเป็นที่พักแรมสาหรับผู้ที่เดินทางสัญจร เนื่องจากสมัยก่อนการคมนาคมยังไม่สะดวก ต้องอาศัยการเดินเท้า จึงจาเป็นต้องมีที่พักแรมระหว่างทาง ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การเดินทางที่สะดวกมากขึ้น บ้านบางหลังจึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของ แต่ยังคงมีบางหลังที่ยังเปิดให้เป็นที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัส *การเปลี่ยนสีของใบไม้ และปริมาณหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*

เดินทางสู่ จุดชมวิว โทโน เฮทสึริ จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสึ เป็นหุบเขาที่อยู่ติดกับแม่น้าโอะกะวะ ได้รับการจัดให้เป็นอนุสรทางธรรมชาติที่มีความสาคัญ ในภาษาท้องถิ่นคาว่า เฮทสึริ หมายถึงหน้าผา หินนี้ก่อตัวโดยการกัดเซาะและกลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของชื่อ โทโน เฮทสึริ แปลว่า หอคอยหน้าผาการเกิดขึ้นของหินนี้ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ล้านปี ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยสีเขียวขจีของต้นไม้ *การเปลี่ยนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*

ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก LISTEL INAWSHIRO HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

กรุ๊ปที่เดินทางภายในธันวาคม

นำท่านชม สระน้าห้าสี โงะชิกิ-นุมะ ในจังหวัดฟุคุชิมะ ก่อตัวขึ้นจากการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟบันได ซึ่งอยู่ใกล้เคียง ในเดือนกรกฎาคม 1888 สระน้าที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเหล่านี้มีสีสันที่สดใส ตั้งแต่สีเหลือง เขียว แดง และสีฟ้า เนื่องมาจากแร่ธาตุต่างๆ จากการระเบิดครั้งนั้น ที่นี่จะมีเส้นทางธรรมชาติเชี่อมต่อระหว่างพื้นที่สระน้าทั้งหมด ซึ่งมีระยะทางสี่กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่เดินง่าย และคุณจะได้เดินผ่านพื้นที่ป่าร่มครึ้ม ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าและต้นไม้โบราณที่มีตระไคร่เกาะอยู่เต็ม สระน้าเหล่านี้จะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลและสภาพอากาศ
*การเปลี่ยนสีของใบไม้ และปริมาณหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*

กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ มกราคม

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีซึ่งอยู่บริเวณโรงแรม มีทั้งลานสกีสาหรับผู้เริ่มเล่นสกีและสาหรับผู้ที่ชำนาญท่ามกลางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาวโพลน ราคาทัวร์รวมไม่รวมค่ากิจกรรม และ ชุดอุปกรณ์ ** กิจกรรมฤดูหนาวขึ้นอยู่กับปริมาณหิมะและสภาพอากาศ **

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอุเอะซุงิ ศาลเจ้าของสมาชิกกลุ่มโยเนะซาว่า พูดกันว่าถ้าคุณมาเยี่ยมชมศาลเจ้าแห่งนี้ท่านจะได้รับโชคกลับไป ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นบนสถานที่ประหลักหักพังของปราสาทโยเนะซาว่า เก่าแก่ในปี1876 แต่ตัวศาลเจ้าหลักได้ถูกไฟไหม้ในปี1919 ซึ่งอาคารหลักในปัจจุบันสร้างขึ้นมาใหม่ในปี1923 เป็นผลงานของชูตะ อิโตะ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบวัดในสมัยเฮอันและเมจิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟซาโอะ หนึ่งในเทือกเขาที่สวยงามที่สุดในจังหวัดยามากาตะ โดยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันสวยงามสองข้างทางที่ขึ้นสู่ยอดเขาซาโอะ ซึ่งมีความสูงเหนือจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,840 เมตร *การเปลี่ยนสีของใบไม้ และปริมาณหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*

กรุ๊ปที่เดินทางภายในธันวาคม

จากนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งที่ห้างอิออน ห้างที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และสินค้ามากมายหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋าแฟชั่น ของเล่น หรือ ขนมญี่ปุ่นมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก YAMAGATA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

เดินทางสู่วัดยามาเดระ หรือ วัดริชชาคุจิ เป็นวัดของนิกายเทนไดที่สวยงามที่ตั้งอยู่ในภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยามากาตะ ก่อตั้งขึ้นในปี 860 มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เนื่องจากพื้นที่ของวัดครอบคลุมถึงบนเนินเขาลาดชัน ทาให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สวยงามได้อย่างชัดเจน *การเปลี่ยนสีของใบไม้ และปริมาณหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านเดินทางสู่เมืองเซนได (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม 30 นาที) ชม ซุยโฮเดน ซึ่งเป็นสุสานของท่านดาเตะ มาซามุเนะ ไดเมียวผู้สร้างเมืองเซ็นไดให้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคโทโฮขุ ผู้ได้สมญานามว่ามังกรตาเดียว ตัวสุสานมีอาคารสร้างครอบไว้ ซึ่งตัวอาคารนั้นมีความสวยงามด้วยลวดลายที่วิจิตรเป็นสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโบราณยุคโมโมยามะช่วงปลายศตวรรษที่ 16

นำท่านชอปปิ้งที่ ย่านอิจิบังโจว ถนนคนเดินเส้นยาว ย่านการค้าชื่อดังของเมืองเซนไดที่รวบรวมสินค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือกชอปกันอย่างจุใจ ทั้งร้านขนม ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ทั้งแบรนด์จากต่างประเทศ และในประเทศญี่ปุ่น
*** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ไม่มีบริการอาหารเย็น ***

 

ที่พัก MONTEREY SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

5

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเซได (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
11:15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627
16:05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ห้องพักในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นห้องพักแบบ 2เตียง (TWIN) กรณีที่จองห้องพักแบบเตียงเดี่ยว (DOUBLE) หรือ ห้องพัก 3ท่าน (เสริม 1 เตียงเสริม)
แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักตามที่แจ้งได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสมต่อไป ***

** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 9,500 บาท **
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน **

รวม
* ค่าพาหนะและนาเที่ยวตามรายการ * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิง * ค่าภาษีสนามบิน * ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ 8 มื้อ
* ค่าไกด์ไทยนาเที่ยวตลอดรายการ * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ไม่รวม
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 2,500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ)

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 36,900 บาท
ราคาพิเศษ
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

บินตรงกับการบินไทย ราคาสบายกระเป๋า
ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีแถบโทโฮขุ
สัมผัสหิมะและกิจกรรมฤดูหนาวแถบโทโฮขุ
อิ่มอร่อยไปกับเมนูปิ้งย่าง
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

16 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 36,900
เด็ก (มีเตียง) 33,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 25,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

23 พ.ย. 2562 ถึง 27 พ.ย. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 36,900
เด็ก (มีเตียง) 33,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 25,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

30 พ.ย. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 36,900
เด็ก (มีเตียง) 33,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 25,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

7 ธ.ค. 2562 ถึง 11 ธ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 36,900
เด็ก (มีเตียง) 33,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 25,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

21 ธ.ค. 2562 ถึง 25 ธ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 42,900
เด็ก (มีเตียง) 38,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 29,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

18 ม.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 42,900
เด็ก (มีเตียง) 38,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 29,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

8 ก.พ. 2563 ถึง 12 ก.พ. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 42,900
เด็ก (มีเตียง) 38,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 29,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

22 ก.พ. 2563 ถึง 26 ก.พ. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 42,900
เด็ก (มีเตียง) 38,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 29,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

7 มี.ค. 2563 ถึง 11 มี.ค. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 44,900
เด็ก (มีเตียง) 40,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 31,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

14 มี.ค. 2563 ถึง 18 มี.ค. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 44,900
เด็ก (มีเตียง) 40,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 31,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

21 มี.ค. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 44,900
เด็ก (มีเตียง) 40,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 31,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5


เงื่อนไข

*** ห้องพักในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นห้องพักแบบ 2เตียง (TWIN) กรณีที่จองห้องพักแบบเตียงเดี่ยว (DOUBLE) หรือ ห้องพัก 3ท่าน (เสริม 1 เตียงเสริม)
แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักตามที่แจ้งได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสมต่อไป ***

** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 9,500 บาท **
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน **

รวม
* ค่าพาหนะและนาเที่ยวตามรายการ * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิง * ค่าภาษีสนามบิน * ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ 8 มื้อ
* ค่าไกด์ไทยนาเที่ยวตลอดรายการ * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ไม่รวม
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 2,500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ)

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour