H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Aomori & Sendai by JL

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Aomori & Sendai by JL

ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Aomori & Sendai by JL

รหัสทัวร์ : SDJ010

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Aomori & Sendai by JL

ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Aomori & Sendai by JL

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : SDJ010
ญี่ปุ่น, นิกโก้, โทจิกิ, ยามากาตะ, เซนได, ชินจูกุ
7 วัน / 4 คืน
Japan Airlines (JL)
25 ที่นั่ง
เริ่มเพียง 66,500 บาท
ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 9,500 บาท

ไฮไลท์

พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ
แช่ออนเซ็น
ล่องเรือโบราณ หุบเขาเกบิเค
ช้อปปิ้ง ห้างอิออน
วัดยามาเดระ

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
22 ต.ค. 2562 ถึง 28 ต.ค. 2562
ติดวันหยุด 3 วัน
25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 66,500 62,500 49,500 10,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 45,500 45,500 25,500 10,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

19.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R  โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

21.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ JL034

2

06.05 น. – เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

นำทุกท่านรับกระเป๋า และเปลี่ยนเครื่องเป็นเทอมินอลภายในประเทศโดยรถบัสประจำสนามบิน

08.00 น. – ออกเดินทางสู่สนามสนามบินอาโอโมริ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL141

09.15 น. – เดินทางถึง สนามบินอาโอโมริ

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ  ที่นี่ได้จำลองและนำโคมไฟที่ใช้ในเทศกาลแห่หุ่นโคมไฟยักษ์มาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน เทศกาลสุดอลังการนี้จะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ในจังหวัดอาโอโมริ จะมีงานเฉลิมฉลองแห่ขบวนหุ่นโคมเนบุตะ ซึ่งประดิษฐ์ด้วยโครงลวดปิดกระดาษขนาดใหญ่

เที่ยง – รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)

เดินทางสู่เทือกเขาฮักโกดะ อยู่ในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น รอบๆของภูเขานั้นเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ และมีจุดชมวิวมากมายหลายที่ เช่น จากบนยอดเขา แหลมทสึการุ แหลมชิโมคิตะ หรือจากโรปเวย์ที่สามารถชมวิวความงามของเทือกเขาแบบพาโนราม่าได้ 360 องศา

**การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มผลไม้ให้ท่านเลือกเก็บผลแอปเปิ้ลสดๆจากต้น ลิ้มลองรสชาติอันหวานกรอบปราศจากสารพิษตามอัธยาศัย

 เย็น – รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (2)

ที่พัก Hotel Apple Land หรือเทียบเท่า

*พิเศษ! สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง*

3

เช้า – รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

 เดินทางสู่ ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองฮิโรซากิ และถูกยกย่องโดยนักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่นให้เป็นปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน7 ปราสาทที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น  ตัวปราสาทมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ภายในปราสาทถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณ

นำท่านเดินทางสู่ภูเขานากาโน่ โมมิจิ เป็นหนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีของจังหวัดอาโอโมริ ช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปีภูเขาจะถูกย้อมเป็นสีแดงด้วยใบไม้ของต้นไม้โบราณอายุนับร้อยปี นอกจากความงามของใบไม้แดงนี้แล้วยังมีน้ำตกเล็ก ๆ ที่ไหลมาจากภูเขาที่ตั้งของศาลเจ้าด้านบน

**การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

เที่ยง – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

รถนำท่านผ่านชม ลำธารโออิราเซะ เป็นลำธารที่มีความสวยงามของทวิไม้สูงใหญ่ตลอดสองข้างทางนับสิบกิโลเมตร ทำให้เส้นทางนี้ดูร่มรื่นเย็นสบายเป็นที่สุด

นำท่านชมความงาม ทะเลสาบโทวาดะ เป็นทะเลสาบใหญ่อันดับ 12 ของญี่ปุ่น เกิดจากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ทะเลสาบนี้อยู่ตอนเหนือของเกาะฮอนชูโดยจะอยู่ตรงกึ่งกลางเกาะพอดี

 **การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

ค่ำ – รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (5)  

ที่พัก APPI Grand Hotel หรือเทียบเท่า

*พิเศษ! ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง*

4

เช้า – รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

นำท่านผ่านชมเส้นทางชมวิว ฮะจิมันไต แอสไปต์ไลน์ ในฤดูใบไม้ร่วงเส้นทางตามแนวถนนชมวิวนี้จะถูกแต่งแต้มสีสันด้วยใบไม้แดงไกลสุดสายตา ซึ่งเชื่อมจังหวัดอิวาเตะกับจังหวัดอากิตะเข้าด้วยกัน

**การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

เที่ยง – รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านชม วัดชูซอนจิ ซึ่งเมื่อ 300 ปีที่แล้วเป็นวัดสำคัญของตระกูลฟูจิวาระ บรรยากาศโดยรอบส่วนใหญ่เต็มไปด้วยต้นสนต้นใหญ่มากมายพร้อมทั้งสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ตั้งแต่ ค.ศ 12 แต่โชคร้ายที่งานประติมากรรมของวัดนี้ได้ถูกทำลายด้วยสงครามการเมืองในอดีต ภายในบริเวณวัดเคยมีอาคารถึง 40 กว่าอาคาร ถือเป็นมรดกแห่งชาติก็ได้ถูกทำลายจนเกือบหมด บนความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีที่คงเหลือ Golden hall วิหารทองที่สร้างโดยฟูจิวาระ คิโยฮิรา เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของวัดนี้ภายในประดิษฐานรูปหล่อพระพุทธเจ้าอยู่ในศาลาทองคำที่งดงามยิ่งนัก และได้มีการสร้างอุโบสถขึ้น ครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง

**การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขาเกบิเค มีหน้าผาหินติดอันดับเป็น 1 ใน 100 สถานที่ชมวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เป็นเส้นทางชมธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งจังหวัดอิวะเตะ  ความงดงามที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติ จากนั้น ล่องเรือไม้พายโบราณ แห่งผาเกบิเค บนแม่น้ำที่ไหลผ่านช่องผาแห่งนี้ ไปตามแนวโค้งของหน้าผาที่สูง 100 เมตร สัมผัสกับธรรมชาติที่เงียบสงบและเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทาง โดยคนแจวเรือจะขับร้องเพลง ให้อารมณ์เคลิ้มตามไปกับทัศนียภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าที่มีภูเขาหินและแม่น้ำใสสวยงาม

**การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

ค่ำ – รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)  

ที่พัก Hotel Monterey Sendai หรือเทียบเท่า

5

เช้า – รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิม่า เมืองที่ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 เมืองที่มีบรรยากาศที่คงความเป็นธรรมชาติไว้มากที่สุด ความสวยงามของบรรดาหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 200 เกาะ รอบอ่าวมัตสึชิม่า ทำให้เมืองแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่แปลกตา นำท่าน ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า สามารถชมหมู่เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตากว่า 260 เกาะซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ทั่วไปในอ่าวให้นักท่องเที่ยวได้จินตนาการเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ **การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

เที่ยง – รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (10)

เดินทางสู่ เมืองเซนได เป็นเมืองใหญ่และทันสมัย แต่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆของเมืองได้ผสมผสานกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลนำท่านเดินทางสู่ ย่านอิจิบังโจว ย่านช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองเซนไดที่รวมห้างสรรพสินค้า และร้านขายของไว้หลากหลาย ทั้งร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ร้านเกมส์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

เย็น –  ที่พัก Monterey Hote Sendai  หรือเทียบเท่า

*** ไม่มีบริการอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ***

 

6

เช้า – รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (11)

นำท่านสักการะ วัดยามาเดระ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาในเมืองยามากาตะมีประวัติยาวนานกว่าพันปี ขึ้นชื่อเรื่องของการปัดเป่าความโชคร้ายและรับโชคดี ตัววิหารงดงามมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โอบล้อมด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขา คุณจะได้สัมผัสทั้งความเงียบสงบของวัดอันเก่าแก่และทัศนียภาพที่งดงามแห่งธรรมชาติ ไม่แปลกใจที่หลายคนจัดให้วัดชื่อดังแห่งเมืองยามากาตะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยี่ยมชมมากมาย **การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

เที่ยง – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (12)

นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซน เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ทัศนียภาพเรียวกังของที่นี่เป็นสไตล์ดั้งเดิม ที่เป็นอาคารไม้ 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทำให้รู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในอดีต **การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

จากนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งที่ห้างอิออน ห้างที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และสินค้ามากมายหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋าแฟชั่น ของเล่น หรือ ขนมญี่ปุ่นมากมาย

16.30 น. นำทุกท่านเช็คอินที่สนามบินยามากาตะ

19.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL178

20.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

7

00.05 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ JL033

05.05 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ           * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ * ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ            * ค่าภาษีสนามบิน

* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง  * ค่าอาหารตามรายการ 12 มื้อ

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ไม่รวม

* ค่าทำหนังสือเดินทาง

* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 3,500 เยนต่อท่าน

* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

 

เงื่อนไขสำคัญ

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ  และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้า ประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้าม เดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท  และถูกกักขังตามกฎหมาย ทันทีที่กลับถึงประเทศ

– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ  แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคล   ในกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกะทันหัน ** ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้   ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาทเท่านั้น  ** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

  1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
  2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 66,500 บาท
ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 9,500 บาท
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ
แช่ออนเซ็น
ล่องเรือโบราณ หุบเขาเกบิเค
ช้อปปิ้ง ห้างอิออน
วัดยามาเดระ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

22 ต.ค. 2562 ถึง 28 ต.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 66,500
เด็ก (มีเตียง) 62,500
เด็ก (ไม่มีเตียง) 49,500
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 10,900

อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 45,500
เด็ก (มีเตียง) 45,500
เด็ก (ไม่มีเตียง) 25,500
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 10,900

ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 9,500 บาท

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6
7


รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ           * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ * ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ            * ค่าภาษีสนามบิน

* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง  * ค่าอาหารตามรายการ 12 มื้อ

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ไม่รวม

* ค่าทำหนังสือเดินทาง

* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 3,500 เยนต่อท่าน

* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

 

เงื่อนไขสำคัญ

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ  และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้า ประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้าม เดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท  และถูกกักขังตามกฎหมาย ทันทีที่กลับถึงประเทศ

– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ  แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคล   ในกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกะทันหัน ** ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้   ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาทเท่านั้น  ** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

  1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
  2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour