H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Kansai & Light up 6 วัน 3 คืน

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Kansai & Light up 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Kansai & Light up 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : OSA014

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Kansai & Light up 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Kansai & Light up 6 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : OSA014
ญี่ปุ่น, คันไซ
6 วัน / 3 คืน
Japan Airlines (JL)
25 ที่นั่ง
เพียง 58,900 บาท

Free Pocket Wifi 2 คน/ห้อง

ไฮไลท์

 • ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีคันไซ
 • นั่งรถไฟสายโรแมนติก
 • การประดับไฟ ณ วัดโคไดจิ

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
5 ธ.ค. 2562 ถึง 10 ธ.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 58,900 55,900 40,900 9,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 39,900 39,900 27,900 9,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

สำหรับโปรแกรมวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 (TG)

20.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินการบินไทย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง
23.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

สาหรับโปรแกรมวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2562 (JL)

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง
22.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728

2

สำหรับโปรแกรมวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 (TG)
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

สาหรับโปรแกรมวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2562 (JL)

06.05 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทวากายามะ (Wakayama Castle) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองวากายามะ ตั้งอยู่บนเนินเขา ภายในมีส่วนประกอบต่างๆตามรูปแบบของปราสาทดั้งเดิมเอาไว้อยู่หลายส่วน ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ทีหลัง แต่ก็เน้นที่ความคล้ายคลึงกับของเดิม เช่น ตัวหอคอยปราสาทเป็นการสร้างขึ้นใหม่เพราะหอคอยเดิมถูกทาลายไปในช่วงสงครามกลางเมืองไปแล้ว มีคูน้าและสวนขนาดใหญ่ล้อมรอบ สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงที่สวนแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอันงดงามได้ที่สวนโมมิจิดานิ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของปราสาท โดยปกติใบไม้เปลี่ยนสีในแถบวากายามะจะอยู่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม *** การเปลี่ยนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

พาท่านสักการะ วัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคนั้น อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จริงๆแล้วอาคารหลังนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดั้งเดิมเท่านั้น ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึเดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร (ที่จอดรถบัสอยู่ห่างจากวัดโทไดจิประมาณ 950 เมตร)

ชมความน่ารักของกวางที่ สวนกวางนารา เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองนารา ภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวางจานวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจาเมือ งนารา โดยปกติใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณสวนกวางนาราจะเริ่มประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม

*** การเปลี่ยนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)

ที่พัก BIWAKO MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) จานนั้นนาท่านนั่ง รถไฟสายโรแมนติก เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รถไฟสายซากาโน่ ที่ สถานีคาเมโอกะ เป็นรถไฟแบบเปิดรับลมเย็นๆ ระหว่างทางรถไฟจะวิ่งลัดเลาะผาเขา เลียบแม่น้าโฮสึแม่น้าสีเขียวมรกต เข้าไปในหุบเขาลอดอุโมงค์ วิวสวยงามตระการตาไปจนสุดทางที่ สถานีโทร็อกโกะ อาราชิยาม่า อันเป็นย่านเที่ยวเล่น พักผ่อนของชาวเกียวโตที่เป็นที่นิยมมาก เป็นระยะทาง 7.3 กิโลเมตร ใช้เวลา 25 นาที โดยปกติใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณอาราชิยาม่าจะเริ่มประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม *** การเปลี่ยนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ***

พาท่านเดินชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยานผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทามาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื่อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นพาท่านสักการะ วัดคิโยมิสึ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า วัดน้าใส เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกียวโตวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกียวโต วัดแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สาคัญในประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณและยังได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO อีกด้วย ให้ท่าน ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์พร้อมสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ โดยปกติใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณวัดคิโยมิสุจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม *ในส่วนของอาคารหลักของวัดคิโยมิสุมีการปรับปรุงอาคารตั้งแต่ปี 2017 และมีกาหนดเสร็จเดือนมีนาคม ปี 2020 อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าไปชมภายในอาคารได้ * *** การเปลี่ยนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ***

จากนั้นนาท่านสู่ วัดโคไดจิ เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี และเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ได้รับความนิยมสูงมากในเกียวโตทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีท่ามกลางสวนแบบญี่ปุ่น และในเวลากลางคืนก็ยังได้ชื่นชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีท่ามกลางไฟไลท์อัพที่ได้รับการออกแบบมาอย่างมีศิลปะอีกด้วย โดยปกติใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณวัดโคไดจิจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม

พิเศษ !! ให้ท่านรับชมใบไม้เปลี่ยนสีในรูปแบบงานแสดงศิลปะแห่งแสงสีในยามค่าคืน ที่จะสาดส่องไปทั่วบริเวณ สวนโฮโจเซนเท(Hojo Front Garden) และภาพใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อน ลงบนผิวน้าอันสวยสดงดงามของสระกะริวจิ (Garyuchi Pond) ซึงนับว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่ง ให้ท่านได้ชมความสวยงามตระการตาอย่างมิรู้ลืม

*โดยปกติการประดับไฟในช่วงฤดูหนาวจะจัดช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคม*

ที่พัก FUSHIOKAKU หรือเทียบเท่า

 

4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) นาท่านเดินทางสู่ หุบเขามิโน (Minoh park) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า มิโนะโอะ (Mino-o) เป็นหุบเขาที่อยู่ในป่าของชานเมืองทางทิศเหนือโอซาก้า คล้ายกับภูเขาทาคาโอะในโตเกียว (Mount Takao) นั้นนับว่าเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆของเมืองโอซาก้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นาท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีชินโกเบ สู่ สวนสมุนไพรนุโนบิกิ ตั้งอยู่บนภูเขา Rokko เป็นสวนสมุนไพรทีมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ป่น ละภายในมีสมุนไพรมากถึง 75,000 พันธุ์ รวมไปถึงดอกไม้กว่า 200 พันธุ์ ให้ชมตลอดทั้งปี ซึ่งสมุนไพรและดอกไม้ภายในสวนจะถูกจัดเปลี่ยนไปตามธีมต่าง ๆ บนพื้นที่ของสวนแห่งนี้ โดยปกติใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณสวนสมุนไพรนุโนบิกิจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม *** การเปลี่ยนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ***

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ พื้นที่ช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงริมน้าของบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง ช่วงเย็นสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน้าเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค ของไฟจากตะเกียงน้ามัน นอกจากนี้ยังมี โรงภาพยนตร์ และร้านอาหารตั้งอยู่ในบริเวณโกดังอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก ANA CROWNE PLAZA KOBE หรือเทียบเท่า

5

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) พาท่านชมความงดงามด้านนอกของ ปราสาทโอซาก้า เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 โดย ท่านโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้น แต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทาลายโดยทหารของโทคุกาว่า โดยปกติใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณปราสาทโอซาก้าจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม *** การเปลี่ยนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ***

อิสระให้ท่านไปช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ เป็นศูนย์กลางการ
ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโอซาก้า ถูกตั้งชื่อตามสะพานข้ามคลองนากาโอริกาวะ โดยเป็นทั้งย่านการค้าและศูนย์รวมช้อปปิ้ง ร้านค้าในแถบนั้นก็ได้แก่ Apple Store, Armani, Beams, Benneton, BVLGARI, Camera Naniwa, Cartier, Chanel, Coach, Crysta Nagahori, Daimaru, Diesel, Dior, Dolce & Gabbana, Dunhill, Fendi, Fendi, Franck, Muller, Gap, Giorgio Armani, Givenchy, Gucci, H&M, Harry Winston, Hermès, Louis Vuitton, Omega และอื่นๆอีกมากมาย

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

สำหรับโปรแกรมวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 (TG)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
22.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สาหรับโปรแกรมวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2562 (JL)
นำท่านช้อปปิ้งที่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ในราคาที่พอเหมาะไม่แพงจนเกินไป ที่นี่มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมตั้งอยู่ประมาณ 200 ร้าน และยังมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ของเล่น อุปกรณ์ในครัวเรือน เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

6

00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727

05.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล์)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศและหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศหรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจและแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
 • บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน **ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาทเท่านั้น** (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย.2556)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 58,900 บาท
Free Pocket Wifi 2 คน/ห้อง
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histours

ไฮไลท์

ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีคันไซ
นั่งรถไฟสายโรแมนติก
การประดับไฟ ณ วัดโคไดจิ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

5 ธ.ค. 2562 ถึง 10 ธ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 58,900
เด็ก (มีเตียง) 55,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 40,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 39,900
เด็ก (มีเตียง) 39,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 27,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6


เงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล์)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศและหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศหรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจและแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
 • บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน **ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาทเท่านั้น** (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย.2556)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histours

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

วัดโทไดจิ

เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของนาราด้วย พระอารามหลักของวัดโทไดจิ ซึ่งก็คือหอไดบุทสึเด็น (หอพระใหญ่) เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก