H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
เปิดทำการทุกวัน เวลา 09:30 - 18:00 น.
>ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Flowers Mother’s Heaven 6 วัน 4 คืน

Home > Tours > ทัวร์เอเชีย > ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Flowers Mother’s Heaven 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Flowers Mother’s Heaven 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : HKDJPP2

Home > Tours > ทัวร์เอเชีย > ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Flowers Mother’s Heaven 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Flowers Mother’s Heaven 6 วัน 4 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : HKDJPP2
บิเอะ, เอเชีย, อาซาฮิคาว่า, โซอุนเคียว, โอตารุ, ซัปโปโร, มอนเบ็ทสึ, ฟุราโนะ
6 วัน / 4 คืน
Air Asia X (XJ)
25 ที่นั่ง
เพียง 46,900 บาท

ไฮไลท์

 • ราคาพิเศษ! 48,500 เหลือ 46,900.-
 • ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ณ เมืองบิเอ และ ฟุราโน่
 • ชมทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโด
 • ชมศิลปะบนนาข้าว
 • บุฟเฟ่ต์เมล่อน, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, บุฟเฟ่ต์ซาชิมิโฮตาเตะ
 • ผ่อนคลายกับออนเซ็น 1 คืน
 • ฟาร์มสุนัขจิ้งจอกแห่งเดียวในเกาะฮอกไกโด
 • พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งและอนุสาวรีย์ก้ามปูยักษ์ ณ เมืองมอนเบทสึ

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
7 ส.ค. 2562 ถึง 12 ส.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
25 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 46,900 46,900 35,500 8,500

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินอล 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620

**รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าทั้งไปและกลับ 20 กก. / เที่ยว (สามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มได้)
**รวมค่าอาหารทั้งไปและกลับ

2

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮคุริว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ ทุ่งดอกทานตะวัน ที่ใหญ่สุดในเกาะฮอกไกโด ทุ่งทานตะวันแห่งนี้เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันปลูกโดยคนในเมืองโฮคุริว ในบริเวณอันกว้างใหญ่มีดอกทานตะวันนับล้านบานสะพรั่งเหลืองอร่าม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งวัน โดยเทศกาลนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่ กลางเดือน ก.ค. – ส.ค. ของทุกปี

จากนั้นชมความสวยงามของ ศิลปะบนนาข้าว ซึ่งจะมีให้ชมแค่เฉพาะกลางเดือนกรกฎาคม – กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี แต่ละปีก็จะมีลวดลายแตกต่างกันไป ศิลปะ Tanbo Art แบบนี้เกิดจากการปลูกข้าวหลายๆ สายพันธุ์ที่ให้สีแตกต่างกันลงบนพื้นนาขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดลวดลายภาพวาด เปลี่ยนที่นาธรรมดาให้กลายเป็นผลงานศิลปะขนาดใหญ่

จากนั้นเดินทางสู่เมืองโซอึนเคียว ชมความสวยงามของน้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซัง มีความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นสีขาวเล็ก ๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และน้ำตกริวเซย์ หรือน้ำตกดาวตก มีขนาดความสูง 90 เมตร ที่ไหลบ่าเป็นสายออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตกเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กำลังตกมาจากฟากฟ้า ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (2)

ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

**ผ่อนคลายกับออนเซ็นจากธรรมชาติ หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน**

3

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคิตามิ อยู่ทางด้านตะวันออกกลางของเกาะฮอกไกโด เข้าชม ฟาร์มสุนัขจิ้งจอก Kita Kitsune Farm หรือ Kita Fox Village ฟาร์มสุนัขจิ้งจอกแห่งเดียวในเกาะฮอกไกโดที่สามารถเข้าไปสัมผัสความน่ารักของเหล่าสุนัขจิ้งจอกได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่มีกรงกั้น จากนั้นเดินทางสู่เมืองมอนเบทสึ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู เซ็ทอาหารทะเลย่าง

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองมอนเบทสึ รูปปั้นก้ามปูยักษ์ เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมทะเลโอคอตส์ มีความสูง 12 เมตร น้ำหนัก 7 ตัน สร้างขึ้นในปี 1984 เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลงานศิลปะของเมืองมอนเบทสึ จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งโอค็อตสก์ มีจุดเด่นที่ตึกรูปทรงคล้ายโดมมีชื่อว่า Astrovision ที่จัดแสดงความงามของทะเลโอค็อตสก์ ให้ท่านได้สัมผัส ห้องอันหนาวเหน็บที่อุณหภูมิติดลบ 20 องศาเซลเซียส ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำแข็ง สัตว์จากทะเลโอค็อตสก์ที่ถูกแช่แข็ง และฟองอากาศที่กลายเป็นน้ำแข็ง และนางฟ้าแห่งท้องทะเล คลิโอเน่ จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมวน้ำ Okhotsk Tokkari Center ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักของแมวน้ำ สัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ นอกจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมวน้ำแล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับให้การรักษาแมวน้ำที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วย พร้อมชมโชว์การให้อาหารเหล่าแมวน้ำ (เวลาในการให้อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

จากนั้นก่อนเข้าสู่ที่พักนำท่าน สัมผัสบรรยากาศช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ณ สถานีเฮียวมอน สถานีรถไฟที่เต็มไปด้วยร้านขายสินค้าท้องถิ่น ทั้งของกิน ของใช้ รวมถึงมีร้านขายอาหารมากมาย อิสระให้ท่านเลือกจับจ่ายใช้สอย ชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (5)

MOMBETSU CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

เดินทางสู่เมืองบิเอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองแห่งทุ่งหญ้าและมวลดอกไม้นานาพันธุ์ นำท่านชมความงามของมวลดอกไม้ ณ สวนดอกไม้ชิคิไซ โนะ โอกะ (The Hill of Seasonal Colors) สวนนี้ได้รับสมญานามว่า Flower Paradise เป็นสวนที่สามารถชมทุ่งดอกไม้แบบพาโนราม่า 360 องศา มองมุมไหนก็มีแต่ดอกไม้เรียงรายสุดงดงาม **ความสวยงามของดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้ ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี** จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟุราโน่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูบุฟเฟ่ต์อาหาร + บุฟเฟ่ต์เมล่อน

หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน นำท่านชมความสวยงามของ ทุ่งดอกไม้ ณ โทมิตะฟาร์ม ฟาร์มแห่งแรกของเมืองฟุราโน่ที่ริเริ่มปลูกดอกลาเวนเดอร์ขึ้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่อยู่ใกล้กัน ฟาร์มเหล่านี้จะปลูกแซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ หลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีขาว **ความสวยงามของดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้ ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี** อีกทั้งยังมีสินค้าที่ผลิตจากดอกไม้จากในฟาร์ม ทั้งไอศครีมลาเวนเดอร์ น้ำดื่มโซดากลิ่นลาเวนเดอร์ สบู่ลาเวนเดอร์ หมอนลาเวนเดอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเมล่อนอีกมากมาย จากนั้นเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เข้าสู่ที่พัก SUNROUTE NEW SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

5

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

หลังจากรับประทานอาหารเช้า แวะถ่ายรูป อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 ใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึก

จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอตารุ นำท่านชม คลองโอตารุ มีความยาว 1,140 เมตร เป็นที่นิยมในการมานั่งพักผ่อน และมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพราะถือว่าคลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ จากนั้นเดินทางสู่ ถนนซาไกมาจิ

**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นในถนนซาไกมาจิ จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน**

ถนนซาไกมาจิ มีร้านรวงต่างๆ ที่ชวนให้สาวๆ กรี๊ดกร๊าดเรียงรายอยู่มากมาย เช่น Kitaichi Glass ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องแก้วและเครื่องประดับ, LeTAO ร้านชีสเค้กชื่อดัง และ Otaru Orgel Doh ที่มีพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีอยู่ภายใน เป้นต้น จึงเป็นสถานที่ๆ เหมาะมากสำหรับเดินเล่นพลางแวะช็อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน และเลียบริมถนนนี้ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งร้านที่ขายอาหารทานเล่นชนิดที่ถือเดินทานได้ เช่น อาหารทะเลเสียบไม้ย่าง หรือคร็อกเก้ ร้านซูชิ ร้านข้าวหน้าปลาดิบ และร้านอาหารอื่น ๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร อิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนช้อปปิ้งทานุคิโคจิ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง บนถนนคนเดินความยาว 7 บล็อกถนนมีร้านรวงให้เลือกซื้อมากกว่า 200 ร้านค้า ทั้งร้านช้อปปิ้งที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างดงกี้, ร้านร้อยเยนฯ ในบริเวณใกล้เคียงยังมีห้าง PARCO, Marui Imai, Mitsukoshi, NORBESA เป็นต้น

**เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้งตามอัธยาศัย จึงไม่มีบริการอาหารเย็น**

ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUNROUTE NEW SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

6

06.30 น. เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ **เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช้า และไม่ทันเวลาอาหารเช้าของทางโรงแรม จึงจะบริการเป็นอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่มแทน**

07.55 น. เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ

09.55 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ XJ621

15.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศและหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศหรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจและแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
 • บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน **ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาท เท่านั้น **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 31 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 46,900 บาท
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

ราคาพิเศษ! 48,500 เหลือ 46,900.-
ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ณ เมืองบิเอ และ ฟุราโน่
ชมทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโด
ชมศิลปะบนนาข้าว
บุฟเฟ่ต์เมล่อน, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, บุฟเฟ่ต์ซาชิมิโฮตาเตะ
ผ่อนคลายกับออนเซ็น 1 คืน
ฟาร์มสุนัขจิ้งจอกแห่งเดียวในเกาะฮอกไกโด
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งและอนุสาวรีย์ก้ามปูยักษ์ ณ เมืองมอนเบทสึ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

7 ส.ค. 2562 ถึง 12 ส.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 46,900
เด็ก (มีเตียง) 46,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 35,500
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 8,500

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6


เงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศและหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศหรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจและแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
 • บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน **ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาท เท่านั้น **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 31 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour