Home > Tours > ทัวร์ฮ่องกง > Enjoy HongKong Disneyland 3 วัน 2 คืน

Enjoy HongKong Disneyland 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HKG001

Home > Tours > ทัวร์ฮ่องกง > Enjoy HongKong Disneyland 3 วัน 2 คืน

Enjoy HongKong Disneyland 3 วัน 2 คืน

เต็มแล้ว

รหัสทัวร์ : HKG001
ฮ่องกง
3 วัน / 2 คืน
Cathay Pacific (CX)
20 ที่นั่ง
เริ่มเพียง 22,900 บาท
fa-bed fa-wifi fa-bus

ไฮไลท์

เต็มอิ่มกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เฮ่องกง
ไหว้พระเสริมดวง
ช้อปปิ้ง
โรงวงานจิวเวอรี

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
25 ต.ค. 2562 ถึง 27 ต.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 22,900 21,900 20,900 8,900
6 ธ.ค. 2562 ถึง 8 ธ.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 23,900 22,900 21,900 8,900
20 ธ.ค. 2562 ถึง 22 ธ.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง เต็มแล้ว 23,900 22,900 21,900 8,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

05.30 น.           พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ M โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)

เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

 

08.15 น.           ออกเดินทางสู่ สนามบินเช็กแล็บก็อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 700

12.10 น.           เดินทางถึง สนามบินเช็กแล็บก็อก ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                         

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนองปิง (Ngong Ping Village) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา โดยนำท่าน นั่งกระเช้า NGONG PING 360 ขึ้นจากสถานีตุงชุงไปยังหมู่บ้าน โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที ระหว่างนั่งกระเช้า ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบ 360 องศา นอกจากนี้ยังได้เห็นวิวมุมกว้างของสนามบินเช็กแล็บก็อกด้วย

 

จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดพระใหญ่โป่หลิน (Po Lin Monastery) เป็นพุทธสถานที่ก่อตั้งโดยพระสามรูปในปี ค.ศ. 1906 ปัจจุบันวัดโป่หลินเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธที่มีความสำคัญมาก และเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุด แห่งหนึ่งของฮ่องกง

นำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ซิตี้เกต เอาท์เล็ท (Citygate Outlets Mall) แหล่งรวมสินค้าเอ้าท์เลทราคาโปรโมชั่น

อาทิ Coach, Nike, Adidas, Clavin Klein Jeans และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดั่งอีกมากมายจากทั่วโลก

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)  

 

จากนั้นชม Symphony of Lights การแสดงแสง สี เสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งใช้ตึกถึง 44 ตึก  บริเวณอ่าววิคตอเรีย

ถูกบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์บุ๊ค โดยจะมีธีมการแสดงทั้งหมด 5 ธีม ได้แก่ การตื่น ความมีชีวิต มรดก พันธมิตร
และฉากจบ

 

พักที่                 HABOUR PLAZA 8 DEGREE HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2) เมนู ติ่มซำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  
(Hong Kong Disneyland)

 

                        **เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

 

 

พักที่                 HABOUR PLAZA 8 DEGREE HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) เมนู ติ่มซำ

 

จากนั้นนำท่านชมวิวบนยอดเขา วิคทอเรียพีค (Victoria Peak) ขึ้นโดยรถราง Peak Tram (รวมรถราง 1 เที่ยว)ให้ท่านได้ชมเมืองเก่าแก่ที่มีมานานกว่าร้อยปียอดเขาวิคตอเรียเป็นยอดเขาที่สูงที่สูงที่สุดในฮ่องกง ด้วยความสูง 552 เมตร ความลงตัวระหว่างตึกสูงระฟ้า รูปทรงหรูหราทันสมัย ที่สร้างขึ้นโดยเศรษฐีชาวฮ่องกง กับอ่าววิคตอเรียที่มีความงดงาม เสน่ห์ล้ำเหลือดึงดูดทุกสายตา จึงทำให้วิคตอเรียพีคจุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง แม้ว่าจะไม่ใช่จุดสูงสุดของฮ่องกงก็ตาม

นำท่านเดินทางเดินทางสู่ อ่าวรีพัส (Repulse Bay) อ่าวรูปพระจันทร์เสี้ยว อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว นำท่านผัมผัสบรรยากาศผ่อนคลายจากธรรมชาติ และน้ำทะเลสีฟ้าครามเย็นตา

สักการะรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว (Tin Hau Temple) เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองชาวประมงในคราที่ต้องออกเรือเดินทาง ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ อธิษฐานขอพรรูปปั้นเจ้าแม่กวนอินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดเพื่อให้ได้มีลูก และเชื่อว่าหากกราบไหว้แล้วก็ให้ลูบที่ท้องของพระสังกัจจายจะสามารถขอเพศของลูกได้ ถ้าอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องซ้าย อยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องขวา ถัดจากบริเวณที่กราบไหว้ขอพร ก็จะมีศาลาริมน้ำ และสะพานศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า หากเดินข้ามสะพานแห่งนี้จะต่อ

อายุไขไปอีก 3 วัน แต่ต้องเดินข้ามเพียงเที่ยวเดียวเท่านั้น เพราะมีอีกความเชื่อว่าถ้าเดินข้ามสะพานไป และกลับจะลดอายุไขลง

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kong Temple) หรือ วัดกังหันลม วัดเก่าแก่ที่ประชาชนชาวจีน

ให้ความเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอย่างมาก สร้างเสร็จใหม่ในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง

ท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายในช่วยราชวงศ์ซ่ง ประชาชนที่เข้ามาในวัดนี้จะต้องหมุนกังหัน โดยเชื่อกันว่าการหมุนกังหันลมจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ กังหันทั้ง 4 ใบหมุน จะมีความหมายแตกต่างกันออกไป

 

ท่านสักการะ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี

ท่านหวังต้าเซียนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านใช้วิชาสมุนไพรที่ร่ำเรียนมารักษาชาวบ้าน

ไปทั่วทุกสารทิศ มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ำเรียนวิชาจากท่าน จนกระทั่งท่านได้สิ้นอายุขัย ประชานชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหวังต้าเซียน และได้ตั้งศาลไว้เพื่อสักการะ นักท่องเที่ยวนิยมมาเสี่ยงเซียมซีที่วัดหวังต้าเซียนแห่งนี้ โดยชาวฮ่องกงมีความเชื่อว่าเซียมซีที่วัดนี้มีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง และนิยมมาขอเนื้อคู่ด้วยเช่นกัน

 

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ (Jewelry Factory) โรงงานเครื่องประดับ อัญมณี ขึ้นชื่อของฮ่องกง

พบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลมากมาย และการออกแบบเครื่องประดับสวมใส่เพื่อการเสริมดวงฮวงจุ้ย

**ขอความร่วมมือในการลงร้านรัฐบาล ไม่มีการบังคับซื้อแต่อย่างใด**

 

กลางวัน                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

 

นำท่านช้อปปิง ร้านหยกฮ่องกง (Jade Shop) คนจีนนั้นถือว่าหยก

เป็นหินที่เป็นตัวแทนของความสวยงามและความบริสุทธิ์ และมีความเชื่อ

ว่าถ้าพกติดตัวไว้จะอายุยืนและสุขภาพดี เลยทำให้เป็นหินมงคล ที่คน

ฮ่องกงมักจะติดตัวเอาไว้ ก็จึงมีตลาดค้าหยกขนาดใหญ่ มีหยกเกือบทุก

รูปแบบไม่ว่าจะเป็น กำไล สร้อยคอ พวกกุญแจ และหยกคุณภาพดี

ก็สามารถหาซื้อได้ที่ตลาดแห่งนี้

**ขอความร่วมมือในการลงร้านรัฐบาล ไม่มีการบังคับซื้อแต่อย่างใด**

 

 

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road)

อิสระให้ ท่านช้อปปิ้งกับแหล่งช้อปปิ้งที่ท่านไม่ควรพลาด

ที่รวมร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า

รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ ต่างๆ

มากมาย นับว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

 

                              ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

        อิสระทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

 

                        ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.35 น.           ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ CX 617

23.40 น.           เดินทางถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ

** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 7,900 บาท **

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตรานี้รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ

* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

* ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ

* ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ

* ค่าภาษีสนามบิน

* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

*ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป (ไปกลับพร้อมคณะเท่านั้น)

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทำหนังสือเดินทาง

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

* ค่าทิปไกด์ คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ 220 หยวน ต่อท่าน / ทริป หรือประมาณ 1,200 บาท

* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

* น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาติทำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

(สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคำระวางน้ำหนักเพิ่มได้

* กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

* ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกวำมาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข้อกำหนดของแตํละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าท

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการการันตีห้องพักแบบ Triple Room และ Double Room ขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างของแต่ละโรงแรมที่เข้าพัก

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 22,900 บาท
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

เต็มอิ่มกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เฮ่องกง
ไหว้พระเสริมดวง
ช้อปปิ้ง
โรงวงานจิวเวอรี

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

25 ต.ค. 2562 ถึง 27 ต.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 22,900
เด็ก (มีเตียง) 21,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 20,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 8,900

6 ธ.ค. 2562 ถึง 8 ธ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 23,900
เด็ก (มีเตียง) 22,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 21,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 8,900

20 ธ.ค. 2562 ถึง 22 ธ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 23,900
เด็ก (มีเตียง) 22,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 21,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 8,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3


** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 7,900 บาท **

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตรานี้รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ

* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

* ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ

* ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ

* ค่าภาษีสนามบิน

* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

*ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป (ไปกลับพร้อมคณะเท่านั้น)

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทำหนังสือเดินทาง

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

* ค่าทิปไกด์ คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ 220 หยวน ต่อท่าน / ทริป หรือประมาณ 1,200 บาท

* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

* น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาติทำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

(สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคำระวางน้ำหนักเพิ่มได้

* กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

* ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกวำมาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข้อกำหนดของแตํละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าท

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการการันตีห้องพักแบบ Triple Room และ Double Room ขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างของแต่ละโรงแรมที่เข้าพัก

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour