H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>ทัวร์ยุโรป Songkran Celebrate in Baltic ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย 8 วัน 5 คืน

Home > Tours > ทัวร์ฟินแลนด์ > ทัวร์เอสโตเนีย > ทัวร์ลัตเวีย > ทัวร์ลิทัวเนีย > ทัวร์ยุโรป Songkran Celebrate in Baltic ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป Songkran Celebrate in Baltic ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : EU005

Home > Tours > ทัวร์ฟินแลนด์ > ทัวร์เอสโตเนีย > ทัวร์ลัตเวีย > ทัวร์ลิทัวเนีย > ทัวร์ยุโรป Songkran Celebrate in Baltic ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป Songkran Celebrate in Baltic ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย 8 วัน 5 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : EU005
ฟินแลนด์, เอสโตเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย
8 วัน / 5 คืน
finnair
20 ที่นั่ง
เพียง 79,900 บาท

ไฮไลท์

เยือนเมืองมรดกโลก 3 แห่ง
เที่ยวฟินครบไฮไลท์ 4 ประเทศ
โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวทุกคืน
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
9 เม.ย. 2562 ถึง 16 เม.ย. 2562 20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 79,900 76,900 72,900 10,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - ยังมีที่ว่าง 49,900 49,900 47,900 11,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

20.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ G ประตู 4  

สายการบินฟินแอร์ (Finnair) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.35 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด์) โดยเที่ยวบิน AY144

2

06.05 น.       ถึงสนามบินเฮลซิงกิ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.40 น.       ออกเดินทางสู่กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย โดยเที่ยวบิน AY1101

10.55 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานวีลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านไปยังเมืองทราไก หลังจากนั้น นำท่านเที่ยวชม  ปราสาททราไก  (Trakai Castle)ซึ่งเป็นปราสาทหิน ตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบเกรฟ(Lake Galvė) โดย ดยุควีเตาตาส (Duke of Kęstutis) เจ้าผู้ครองแคว้นทราไกในสมัยอดีต ตัวปราสาทจะตั้งอยู่บนเกาะ ท่านสามารถข้ามสู่ตัวปราสาทโดยเดินข้ามสะพานที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างชายฝั่งกับตัวปราสาท พร้อมทั้งชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารเที่ยง นำท่านถ่ายรูป ย่านเมืองเก่าวิลนีอุส (Vilnius  Old Town) เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายเนริสและวิลเนเลเล โดยเมืองวิลนีอุสมีชื่อเสียงทางด้านงานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ จึงได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปตั้งแต่ยุคโกธิค เรเนซองค์ บาร็อค และ คลาสสิค ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994   นำท่านถ่ายรูปกับกลุ่มอาคารเมืองเก่าและวิหารต่าง ๆ อาทิเช่น Orthodox Church of the Holy Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

ที่พัก              BEST WESTERN HOTEL, VILNIUS  หรือเทียบเท่า

3

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเลย์ (Siauliai) (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) ในอดีตเมืองนี้เคยถูกเผาในยุคสงครามถึง 7 ครั้งด้วยกันปัจจุบันทางการได้ฟื้นฟูจนกลายมาเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม นำท่านชม สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสุสานไม้กางเขนนับแสนชิ้น แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนนำมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปและชมวิวบนยอดเขาแบบพาโนรามา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารเที่ยง นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟิลส์รันดาเล(Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.)  นำท่านชม พระราชวังรันดาเล (Rundale Palace) หนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อค ในประเทศลัตเวีย ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า (Riga) เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย (ใช้เวลาประมาณ 1.40 ช.ม.)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก RADISSON BLU DAUGAVA ,RIGAหรือเทียบเท่า

4

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

หลังอาหารเช้านำท่านชม ย่านเมืองเก่าริก้า (Riga Old Town)  เมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมัน   ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Cathedral) ที่งดงามเป็นโบสถ์กอธิคที่สำคัญ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองริก้า   ชม ป้อมดินปืน (The Powder Tower) สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ.17  ชม อนุสาวรีย์อิสรภาพ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองริก้า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1935 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้เสียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลัตเวียระหว่างปี ค.ศ.191  8 ถึงปี 1940

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกุลด้า (Sigulda) (ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.)   เมืองเล็กๆซึ่งมีประชากรไม่ถึงสองหมื่นคนและไม่ห่างไกลจากนครริก้า มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความสดใสงดงามของต้นเชอรี่ยามผลิใบในฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนพฤษภาคม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

หลังอาหารเที่ยง นำท่านเข้าชม ปราสาททูไรด้า (Turaida Museum Reserve) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1214 โดยอาร์คบิช็อปแห่งริก้า เป็นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูกสร้างต่อเติมและบูรณะมาหลายสมัยจนเป็นลักษณะของป้อมปราสาทที่สวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทได้เสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ไฟไหม้และไม่ได้รับการบูรณะจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด

นําท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นู (Parnu) (ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง) ประเทศเอสโตเนีย   เมืองพาร์นูเป็นเมืองรีสอร์ทตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงของเอสโตเนีย มีรีสอร์ต โรงแรม ร้านอาหารและชายหาดหลายแห่ง ตั้งเป็นเมืองราวปี 1251 นําท่านชม บ้านไม้ (Wooden House) สไตล์อาร์ตนูโวและแบบแอสโทเนียนดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นต้นแบบบ้านเรือนที่นําไปสร้างในสไตน์บอลติค

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

ที่พัก RANNAHOTELL ,PARNU หรือเทียบเท่า

5

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางต่อขึ้นสู่เมืองทาลลินท์ (Tallinn) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช.ม.) ซึ่งทาลลินท์เป็นเมืองหลวง และเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเอสโตเนีย

นำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริค (Kadriorg Palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยซาร์ปีเตอร์ที่ 1 แห่งรัสเซียในศตวรรษที่ 18 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของจักรพรรดิแคทเธอรีน ออกแบบโดยสถาปนิกอิตาเลียนชื่อ NICCOLO MICHETTI จากกรุงโรม ในปี 1930 พระราชวังแห่งนี้ได้กลางเป็นสำนักงานใหญ่แห่งรัฐของประเทศเอสโตเนีย เป็นพระราชวังที่ออกแบบในสไตล์แบบบาร็อค ล้อมรอบด้วยสวนอันงดงาม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

หลังอาหารกลางวันนำท่านเข้าชม  ย่านเมืองเก่าทาลลินน์ (Tallin Old Town) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งยุคกลางที่สวยที่สุดใน ยุโรปเหนือ เดินชม ย่านทูมเปีย (Toompea) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ปราสาททูมเปีย ปัจจุบันได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการ, โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์รัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอสโตเนีย เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก แล้วเดินลัดเลาะแนวกำแพงเมืองสู่จตุรัสกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางราย ล้อมด้วยอาคารที่ต่างยุคสมัยกัน

นำท่านชม จัตุรัสทาวน์ฮอลล์ (Town Hall Square) ที่เก่าแก่และงดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค สร้างก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนทั้งแบบอาร์ตนูโวและโกธิค ล้วนได้รับการบูรณะไว้อย่างน่าชม ชมร้านขายยา The Town Hall Pharmacy ที่ถูกบันทึกว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ชมอาคาร The Great Guild Hall ที่ถูกจัดอันดับให้ ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอสโตเนีย     ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ย่านถนนวิรู (Viru Street) อาทิ อำพัน, ผ้าลินิน เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)

ที่พัก HESTIA HOTEL EUROOPA ,TALLIN หรือเทียบเท่า

6

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (12)

นําคณะเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางขึ้นเรือ Tallink  ข้ามทะเลบอลติกสู่ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ เจ้าของฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอล ติค” ชมความงามทิวทัศน์ของทั้ง 2 ฝั่ง และเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือ(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยัง  อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใน Sibelius Park  สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ที่แปลกตามากๆ ถูกออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการสร้างโดยนำเอาแท่งเหล็กจำนวน 600 แท่ง มาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม หนักถึง 24 ตันตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารอุสเปนสกี้ (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1862 – 1868 โดยได้รับการออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei Gornostajev มหาวิหารอุสเปนสกี้นี้ถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับ รัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี ทำให้มหาวิหารแห่งนี้มีความงดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย

นำท่านชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (Temppeliaukio Church) หรือที่รู้จักกันในนาม “โบสถ์หิน” (Rock Church) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “โบสถ์แห่งความรัก” สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 1968 และเสร็จวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และมีความเชื่อว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักใน โบสถ์นี้ก็จะสมหวังในสิ่งที่อธิฐานทุกประการ จึงทำให้มีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาจัดพิธีแต่งงานที่นี่กันเป็นจำนวนมาก เพราะว่ากันว่าคู่รักที่มาจัดพิธีแต่งงานที่โบสถ์แห่งนี้จะครองรักกันยืนยาวจนแก่เฒ่า

หลังจากนั้นนำท่านชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ ๆ และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า

หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามให้ท่านได้จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าแบรนเนมอาทิเช่น Louis Vitton , H&M , ZARA   และที่พลาดไม่ได้สำหรับต้นกำเนิดของของกระเป๋ามินิมอลสุดคลาสสิค Marimekko

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)

ที่พัก CLARION HOTEL ,HELSINKI หรือเทียบเท่า

7

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (15)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์วู (Porvoo) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่า และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้นๆของโลกเมืองปอร์โวสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าเมื่อสมัยศตวรรษที่ 13

นำท่าน ชมเมืองบริเวณเขตเมืองเก่า (The Old Town) ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟินน์มักจะแวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสำคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรักถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ๆ ร้านขนมพื้นบ้านต้นตำรับของเมืองนี้อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างน่าประทับใจ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)

ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเฮลซิงกิ

15.00 น.       เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ นำท่านเชคอินและทำ Tax Refund

17.30 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน AY141

8

07.15 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดตามรายการ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นเข้า-ออก 1 ครั้ง
  •  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ( 16 มื้อ )
  •  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทาง
  •  ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าสัมภาระจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างเดินทาง
  •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างเดินทาง
  •  ค่าทิปไกด์ท้องถื่น และทิปคนขับรถ 5 ยูโร EUR/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 2 EUR/ท่าน
  •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

•  ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน ด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

(ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และ

ปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2.  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ  

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 79,900 บาท
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

เยือนเมืองมรดกโลก 3 แห่ง
เที่ยวฟินครบไฮไลท์ 4 ประเทศ
โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวทุกคืน
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

9 เม.ย. 2562 ถึง 16 เม.ย. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 79,900
เด็ก (มีเตียง) 76,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 72,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 10,900

อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 49,900
เด็ก (มีเตียง) 49,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 47,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 11,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8


**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดตามรายการ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นเข้า-ออก 1 ครั้ง
  •  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ( 16 มื้อ )
  •  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทาง
  •  ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าสัมภาระจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างเดินทาง
  •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างเดินทาง
  •  ค่าทิปไกด์ท้องถื่น และทิปคนขับรถ 5 ยูโร EUR/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 2 EUR/ท่าน
  •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

•  ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน ด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

(ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และ

ปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2.  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ  

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour