H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>ทัวร์ยุโรป Romantic Route Italy – Swiss – France 9 วัน 6 คืน

Home > Tours > ทัวร์ยุโรป > ทัวร์ฝรั่งเศส > ทัวร์อิตาลี > ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ > ทัวร์ยุโรป Romantic Route Italy – Swiss – France 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป Romantic Route Italy – Swiss – France 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : EU001B

Home > Tours > ทัวร์ยุโรป > ทัวร์ฝรั่งเศส > ทัวร์อิตาลี > ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ > ทัวร์ยุโรป Romantic Route Italy – Swiss – France 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป Romantic Route Italy – Swiss – France 9 วัน 6 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : EU001B
ยุโรป, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน / 6 คืน
Thai Airways (TG)
20 ที่นั่ง
เพียง 89,900 บาท

ไฮไลท์

 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา “Top of Europe”
 • เกาะเวนิส มนต์เสน่ห์แห่งอิตาลี
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่กรุงปารีส
 • เมืองสตราสบูร์ก ดินแดนแสนโรแมนติก

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
19 ต.ค. 2562 ถึง 27 ต.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 89,900 87,900 79,900 12,900
23 พ.ย. 2562 ถึง 1 ธ.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 89,900 87,900 79,900 12,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - ยังมีที่ว่าง 67,900 67,900 59,900 12,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

21.00 น.            พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ

และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

2

00.20 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

06.50 น.            เดินทางถึง สนามบินโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

 

นำท่านแวะถ่ายภาพด้านนอก โคลอสเซี่ยม (Colosseum) ชมความ

ยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน

 

แวะถ่ายภาพ น้ำพุเทรวี่ (Trevi fountain) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมเป็นน้ำพุที่สวยงาม และมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตรงกลางของน้ำพุนั้น จะมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนซึ่งคือเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ประทับยืนอยู่บนรถม้าศึกรูปทรงหอยเชลล์ ถูกชักลากโดยม้า 2 ตัวซึ่งควบคุมโดย Triton บุตรของเทพเจ้าโปเซดอน นักท่องเที่ยวที่มาชมน้ำพุแห่งนี้ มักจะโยนเหรียญข้ามหัวไหล่ซ้ายให้ลงในสระ พร้อมกับอฐิษฐานว่าอยากจะกลับมาที่กรุงโรมอีก คนนั้นจะได้กลับมาตามคำอธิษฐาน

แวะเดินเล่นบริเวณ บันไดสเปน (Spanish steps) ถือเป็น

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้า

แบรนด์เนม และของที่ระลึกชื่อดังของกรุงโรมอันมีชื่อเสียง

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) ถือว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลก

นำท่านแวะถ่ายภาพ หอเอนปิซา (The Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 3 สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ในจตุรัสดูโอโม เป็นหอระฆังรูปทรงกระบอก 8 ชั้น สูงถึง 56 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว น้ำหนักรวมถึง 14,500 ตัน มีบันได 292 ขั้น หอปิซาเอียง 3.9 องศา

ใช้เวลาในการสร้าง 176 ปี เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1173 สร้างไปสัก 1 ใน 3 หอก็เริ่มเอียง เพราะดินใต้พื้นไม่มีชั้นหิน เป็นโคลนดินนิ่มๆ ก็เลยทรุดตัวจนหอเอนไปด้านทิศเหนือเล็กน้อย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)

ที่พัก HOTEL GALILEI, PISA  หรือเทียบเท่า

3

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ เวนิสเมสเตร (Venice Mestre) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เป็นเวนิสบนฝั่งแผ่นดินใหญ่เป็นย่านเมืองเก่าโบราณเเสดงให้เห็นถึงความเป็นอิตาเลี่ยนขนานเเท้ มีความสวยงามเเละน่าสนใจเป็นย่างมาก

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส (Venice Island) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่มีฉายาว่า เมืองแห่งสายน้ำ ความสวยงามตรึงใจของที่นี่เหมือนได้อยู่ในโลกนิทาน โดยองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกตั้งแต่ปี 1987 ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค เป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี และเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเวนิส รอบๆ ถูกล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างอันงดงาม ทั้งหอระฆัง และหอนาฬิกา รวมถึงโบสถ์ซานมาร์โคที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์

ไบแซนไทน์ และโปเลียนเคยกล่าวถึงจัตุรัสซานมาร์โคแห่งนี้ไว้ว่า เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว

บริเวณรอบๆ มีร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกคอยให้บริการมากมาย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก HOTEL PLAZA, MESTRE หรือเทียบเท่า

4

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่

เป็นเมืองหลวงทางแฟชันของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชม. 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่สวยเหมือนในฝัน ตั้งอยู่
ระหว่างทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะลเสาบเบรียนซ์(Lake Bienz) ล้อมรอบด้วยภูเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคำบรรยาย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (8)

ที่พัก HOTEL METROPOLE, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า

5

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อันได้ชื่อว่าเป็นเมือง

สกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามและโรแมนติกที่สุด

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) มีความสูงถึง

13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ระหว่างทางจะได้พบกับบ้านสไตล์สวิสน่ารักๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ดูสวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บนยอดเขาจุงเฟรา (13)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ

ในหุบเขา เป็นที่ตั้งของเขาจุงเฟรา ที่เมืองนี้ยังมี น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach) เป็นน้ำตกที่พุ่งดิ่งถาโถมลงมาจากหน้าผาหินเกือบ 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตก ที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยงาม

ที่สุดในโลก เมืองนี้มีทิวทัศน์ภูเขาที่โดดเด่น ธรรมชาติที่หลากหลาย และทะเลสาบลูเซิร์นที่มีเอกลักษณ์

แวะถ่ายภาพ รูปแกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน (Dying Lion of Lucerne) เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลักอยู่บนหน้าผาที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ

สวิสเซอร์แลนด์ อนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดยธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี

 

แวะถ่ายภาพกับ สะพานไม้ชาเพล (Chapel bridge) สะพานข้ามแม่น้ำรอยซ์

เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์

และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)

ที่พัก GRAND HOTEL EUROPE, LUCERNE หรือเทียบเท่า

6

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (12)

นำท่นเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางโดย รถไฟความเร็วสูง TGVวิ่งด้วยความเร็ว 300 กม./ชม. มุ่งหน้าสู่ มหานครปารีส (Paris) นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (14)

ที่พัก MERCURE LA DEFENSE, PARIS หรือเทียบเท่า

7

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (15)

นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสทรอคาเดโร (Esplanade du Trocadero)ตั้งอยู่กลางกรุงปารีส เป็นจุดชมวิว หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่น

สูงตระหง่านคู่นครปารีส นำท่านแวะถ่ายภาพ หอไอเฟล สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส

 

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ล่องเรือไปตามแม่น้ำที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม

อันคลาสสิค มีสถานที่ที่สวยงามมากมาย เช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ และโบสถ์นอทเทอร์ดัม สะพานอเล็กซานเดอร์

ที่ 3 เพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)

แวะถ่ายภาพด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จุดที่มีชื่อเสียงไปไม่น้อยกว่าตัว

พิพิธภัณฑ์คือ พีระมิดแก้วที่เป็นทางเข้าของพิพิธภัณฑ์และเป็นเสมือนภาพลักษณ์ของลูฟวร์

แวะถ่ายภาพ ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ ตั้งอยู่กลางกรุงปารีส เป็นประตูชัยขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเป็นประตูเมืองนครปารีสและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ  ของฝรั่งเศส นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

แวะเดินเล่น ถนนชองป์เซลิเซ่ เป็นย่านการค้าถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียง มีทั้งโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัต ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่า “เป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก” เป็นแหล่งรวมร้านค้ามีระดับ และแหล่งแฟชั่นจากดีไซเนอร์ชื่อดัง

นำท่านสู่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่  และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส เป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่นิยมความหรูหราล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดทให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (17)

ที่พัก MERCURE LA DEFENSE, PARIS หรือเทียบเท่า

8

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (18)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกล

13.40 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่ 9

05.55 น.            เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 4. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและประเทศดังกล่าว เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า

 1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากประเทศปลายทาง หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า สำหรับลงตราวีซ่า
 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และนอกจากนี้จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก 2 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นภายใน 5 ปี (ถ้ามี)
  • สำเนาวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศ อังกฤษ, แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) พร้อมลงลายเซ็น
 3. รูปถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศรีษะ ต้องเป็นภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฎบนภาพถ่าย ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของ หัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80 % ของภาพอย่างชัดเจน
  ข้อแนะนำ เพื่อให้เห็นหน้าได้ชัดเจนขึ้น อย่าสวมเสื้อสีขาวหรือสีอ่อนในการถ่ายรูป
 4. หลักฐานการทำงาน (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
  กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อและตำแหน่ง ระยะเวลาในการทำงาน เงินเดือน ระยะเวลาในการลางาน และต้องระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือรับรอง (ตัวจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น)
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัท (DBD) (มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันยื่น), ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
  กรณีนักเรียน นักศึกษา จดหมายรับรองจากทางสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย หรือ ใบประกาศณียบัตร/ใบรับรองจบการศึกษาในกรณีที่จบการศึกษาแล้ว (ตัวจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น)
  หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งเขียนโดยตัวผู้สมัคร หรือออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด ระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาของการทำงาน และเงินเดือนล่าสุด
 5. หลักฐานการเงิน
  บัญชีธนาคาร Bank Statement หรือ Statement Online หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นไม่ติดลบ และมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน และมีรายการเดินบัญชีล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันยื่น
 6. เอกสารส่วนบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล)
  • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
  • สำเนาใบหย่า (กรณีหย่า)
  • สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 7. กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย (ผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น)
  • ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter) เป็นภาษาอังกฤษจากผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมลงลายเซ็น
  • เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, ใบสมรส เป็นต้น
  • หลักฐานทางการเงิน (ข้อ 5)
 8. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี
  หากผู้สมัครเดินทางด้วยกันกับ พ่อและแม่ สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  ถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่ หรือท่านใดท่านหนึ่ง สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทาง อำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน
  ***พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  หากผู้สมัครเดินทางคนเดียว หรือบุคคลที่สาม สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หนังสือยินยอมจากพ่อและแม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร
  ***พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  กรณีบิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเสียชีวิต : ใบมรณะบัตร
  กรณีอำนาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  ใบสำเนาบันทึกการหย่าโดยระบุว่าบุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของใคร
  ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทาง อำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือใบฟ้องหย่าผู้ใช้อำนาจจากศาล
  ***พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  กรณีบุตรบุญธรรม สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทาง อำเภอ/เขต
  ***พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  ***ถ้าเอกสารไม่ใช่เอกสารที่ออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ ประจำการในไทย
  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา มารดา ต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าด้วย

***เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือขออัพเดทเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต***

คำชี้แจง : ผู้สมัครต้องเดินทางไปที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) โดยการถ่ายภาพและสแกนลายนิ้วมือ

การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากผลวีซ่าของท่านออกมาว่าไม่อนุมัติ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการให้กับตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  (กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @hiseurope

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 89,900 บาท
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @hiseurope

ไฮไลท์

พิชิตยอดเขาจุงเฟรา “Top of Europe”
เกาะเวนิส มนต์เสน่ห์แห่งอิตาลี
นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่กรุงปารีส
เมืองสตราสบูร์ก ดินแดนแสนโรแมนติก

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

19 ต.ค. 2562 ถึง 27 ต.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 89,900
เด็ก (มีเตียง) 87,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 79,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 12,900

23 พ.ย. 2562 ถึง 1 ธ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 89,900
เด็ก (มีเตียง) 87,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 79,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 12,900

อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 67,900
เด็ก (มีเตียง) 67,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 59,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 12,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8


เงื่อนไข

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 4. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและประเทศดังกล่าว เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า

 1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากประเทศปลายทาง หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า สำหรับลงตราวีซ่า
 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และนอกจากนี้จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก 2 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นภายใน 5 ปี (ถ้ามี)
  • สำเนาวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศ อังกฤษ, แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) พร้อมลงลายเซ็น
 3. รูปถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศรีษะ ต้องเป็นภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฎบนภาพถ่าย ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของ หัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80 % ของภาพอย่างชัดเจน
  ข้อแนะนำ เพื่อให้เห็นหน้าได้ชัดเจนขึ้น อย่าสวมเสื้อสีขาวหรือสีอ่อนในการถ่ายรูป
 4. หลักฐานการทำงาน (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
  กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อและตำแหน่ง ระยะเวลาในการทำงาน เงินเดือน ระยะเวลาในการลางาน และต้องระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือรับรอง (ตัวจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น)
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัท (DBD) (มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันยื่น), ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
  กรณีนักเรียน นักศึกษา จดหมายรับรองจากทางสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย หรือ ใบประกาศณียบัตร/ใบรับรองจบการศึกษาในกรณีที่จบการศึกษาแล้ว (ตัวจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น)
  หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งเขียนโดยตัวผู้สมัคร หรือออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด ระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาของการทำงาน และเงินเดือนล่าสุด
 5. หลักฐานการเงิน
  บัญชีธนาคาร Bank Statement หรือ Statement Online หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นไม่ติดลบ และมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน และมีรายการเดินบัญชีล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันยื่น
 6. เอกสารส่วนบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล)
  • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
  • สำเนาใบหย่า (กรณีหย่า)
  • สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 7. กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย (ผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น)
  • ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter) เป็นภาษาอังกฤษจากผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมลงลายเซ็น
  • เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, ใบสมรส เป็นต้น
  • หลักฐานทางการเงิน (ข้อ 5)
 8. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี
  หากผู้สมัครเดินทางด้วยกันกับ พ่อและแม่ สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  ถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่ หรือท่านใดท่านหนึ่ง สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทาง อำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน
  ***พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  หากผู้สมัครเดินทางคนเดียว หรือบุคคลที่สาม สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หนังสือยินยอมจากพ่อและแม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร
  ***พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  กรณีบิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเสียชีวิต : ใบมรณะบัตร
  กรณีอำนาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  ใบสำเนาบันทึกการหย่าโดยระบุว่าบุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของใคร
  ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทาง อำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือใบฟ้องหย่าผู้ใช้อำนาจจากศาล
  ***พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  กรณีบุตรบุญธรรม สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทาง อำเภอ/เขต
  ***พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  ***ถ้าเอกสารไม่ใช่เอกสารที่ออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ ประจำการในไทย
  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา มารดา ต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าด้วย

***เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือขออัพเดทเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต***

คำชี้แจง : ผู้สมัครต้องเดินทางไปที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) โดยการถ่ายภาพและสแกนลายนิ้วมือ

การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากผลวีซ่าของท่านออกมาว่าไม่อนุมัติ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการให้กับตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  (กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @hiseurope