Home > Tours > ทัวร์ยุโรป > ทัวร์ฝรั่งเศส > ทัวร์เนเธอร์แลนด์ > ทัวร์เบลเยี่ยม > ทัวร์ยุโรป NEW YEAR CELEBRATE ฝรั่งเศส – เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (ปีใหม่) 4 ที่สุดท้าย

ทัวร์ยุโรป NEW YEAR CELEBRATE ฝรั่งเศส – เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (ปีใหม่) 4 ที่สุดท้าย

รหัสทัวร์ : EU010

Home > Tours > ทัวร์ยุโรป > ทัวร์ฝรั่งเศส > ทัวร์เนเธอร์แลนด์ > ทัวร์เบลเยี่ยม > ทัวร์ยุโรป NEW YEAR CELEBRATE ฝรั่งเศส – เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (ปีใหม่) 4 ที่สุดท้าย

ทัวร์ยุโรป NEW YEAR CELEBRATE ฝรั่งเศส – เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (ปีใหม่) 4 ที่สุดท้าย

ใกล้เต็มแล้ว

รหัสทัวร์ : EU010
ยุโรป, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม
8 วัน / 5 คืน
Thai Airways (TG)
เพียง 75,900 บาท

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

4 ที่สุดท้าย!!!

ไฮไลท์

 • เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • ชมหอไอเฟล สัญลักษณ์แห่งมหานครปารีส
 • หมู่บ้านกังหันลมซานส์ซคานส์
 • ลิ้มรสช็อคโกแลตแท้ของเบลเยียม
 • พักโรงแรมมาตราฐาน 4 ดาวทุกคืน
 • รวมค่าวีซ่าแล้ว ไม่ชะโงกทัวร์แน่นอน
 • ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
27 ธ.ค. 2562 ถึง 3 ม.ค. 2563
ติดวันหยุด 5 วัน
4 ที่นั่ง ใกล้เต็มแล้ว 75,900 72,900 65,900 11,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - ใกล้เต็มแล้ว 49,900 49,900 42,900 11,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ
และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

2

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
แวะถ่ายภาพด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ปรากฏในหนังและนวนิยายหลายเรื่อง มีความเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจุดที่มีชื่อเสียงไปไม่น้อยกว่าตัวพิพิธภัณฑ์คือ พีระมิดแก้วที่เป็นทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นงานศิลปะชิ้นเอก
ชิ้นหนึ่งที่ผู้คนมักจะจดจา และเป็นเสมือนภาพลักษณ์ของลูฟวร์

แวะถ่ายภาพ ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ ตั้งอยู่กลางกรุงปารีส เป็นประตูชัยขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเป็นประตูเมืองนครปารีสและเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญ ของฝรั่งเศส นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสทรอคาเดโร (Esplanade du Trocadero) ตั้งอยู่กลางกรุงปารีส เป็นจุดชมวิว หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่น
สูงตระหง่านคู่นครปารีส นำท่านแวะถ่ายภาพ หอไอเฟล สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านสู่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส เป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่นิยมความหรูหราล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดทให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก MERCURE LA DEFENSE, PARIS หรือเทียบเท่า

3

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองสวยของประเทศเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี ดังฉายาที่เรียกว่า “เวนิสแห่งเบลเยี่ยม Venice Of The North” และยังเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศเบลเยียม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านเดินชม มาร์เกตแสควร์ จตุรัสกลางเมืองที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งคงความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ชมอาคารที่ทำการรัฐ ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าในสไตล์นีโอโกธิค มีหอระฆัง ป้อมปราการประจาเมือง และพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง รวมถึงร้านขายของที่ระลึก และร้านช็อกโกแลตซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของเบลเยียม ผ่านชม เบลฟราย (The Belfry of Bruges) สร้างในศตวรรษที่ 13 สมัยนั้นใช้เป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงผ้าเฟลมมิช (Flemish Cloth) อันเป็นที่ต้องการของตลาด และเป็นที่เก็บสมบัติมีค่าของเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่าสำคัญตั้งแต่อดีต ของประเทศเบลเยียม และถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรของโลก คำว่า เพชรเบลเยียม ก็กำเนิดมาจากที่นี่

ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (5)
ที่พัก VAN DER VALK ANTWERPEN, ANTWERP หรือเทียบเท่า

4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงอันดับโลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านสัมผัสความหรูหราที่ โรงงานเพชร ย้อนกลับไปเมื่อ 3,000 ล้านปีก่อน ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเพชร และจบลงที่กระบวนการเจียระไนเพชรในยุคปัจจุบัน และกรุงอัมสเตอร์ดัมเคยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญด้านการผลิตเพชร

นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม ที่มีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบไปด้วยคูคลองที่ขุดขึ้นในศตวรรษ ที่ 17 เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรขนส่งสินค้า และป้องกันข้าศึกศัตรู ชมทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก CROWNE PLAZA SCHIPHOL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

5

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานดัม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) นำท่านชม หมู่บ้านกังหันลมซานส์ซคานส์ (Zaanse Schans) ซึ่งเป็นหมู่บ้านกังหันลมอันเป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

นำท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” หมู่บ้านเล็กๆ น่ารัก เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ และปราศจากถนน พาหนะหลักจาเป็นสาหรับที่นี่คือ “เรือ” โดยการเดินทางในหมู่บ้านจะเป็นคลองเล็กๆ ชาวเมืองที่นี่มีเรือกันเกือบทุกบ้าน ลูกบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ซึ่งมีฟาร์มเป็นของตัวเอง และบ้านแต่ละหลังส่วนมากมุงด้วยต้นกก ออกแบบคล้ายกระท่อมทางแถบตะวันตก ซึ่งทาให้หมู่บ้านแห่งนี้ดูสวยงามมีเสน่ห์อย่างมาก

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต
เคยเป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ


*** อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเคาท์ดาวน์ ***

อิสระให้ท่านฉลองปีใหม่แบบโรแมนติกกับคนรู้ใจ เคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ 2020
ที่เต็มไปด้วยแสง สี เสียง และการจุดดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลอง
*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในคืนนั้นๆ ***

ที่พัก CROWNE PLAZA SCHIPHOL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

6

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (11)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 45 นาที) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองเก่าแก่มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงทางราชการของสหภาพยุโรป (EU) และยังเป็นที่โด่งดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร์ที่ดีที่สุดในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

นำท่านชม แมนนิเกนพีส (Manneken Pis) ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมือง
ของชาวเบลเยียม มีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อ จูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวน
ป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญแวะถ่ายภาพกับ จัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO แห่งสหประชาชาติ ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยียม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
ที่พัก VAN DER VALK BRUSSELS AIRPORT, BRUSSELS หรือเทียบเท่า

7

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (14)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลส์
13.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935

8

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

•  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดตามรายการ
•  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
•  ค่าภาษีสนามบิน
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบท่องเที่ยวประเทศเชงเก้น เข้า-ออก 1 ครั้ง
•  ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
•  ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
•  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
•  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

•  ค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทาง
•  ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าสัมภาระจากที่สายการบินกำหนด
•  ค่าน้ำดื่มระหว่างเดินทาง
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างเดินทาง เป็นต้น
•  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย และทิปคนขับรถ 4 ยูโร EUR/ท่าน x 8 วัน = 32 EUR
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
•  ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่นผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

(ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 -10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 1.  การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2.  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4.  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 75,900 บาท
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต
4 ที่สุดท้าย!!!
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม
ชมหอไอเฟล สัญลักษณ์แห่งมหานครปารีส
หมู่บ้านกังหันลมซานส์ซคานส์
ลิ้มรสช็อคโกแลตแท้ของเบลเยียม
พักโรงแรมมาตราฐาน 4 ดาวทุกคืน
รวมค่าวีซ่าแล้ว ไม่ชะโงกทัวร์แน่นอน
ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

27 ธ.ค. 2562 ถึง 3 ม.ค. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 75,900
เด็ก (มีเตียง) 72,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 65,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 11,900

อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 49,900
เด็ก (มีเตียง) 49,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 42,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 11,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

•  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดตามรายการ
•  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
•  ค่าภาษีสนามบิน
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบท่องเที่ยวประเทศเชงเก้น เข้า-ออก 1 ครั้ง
•  ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
•  ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
•  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
•  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

•  ค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทาง
•  ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าสัมภาระจากที่สายการบินกำหนด
•  ค่าน้ำดื่มระหว่างเดินทาง
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างเดินทาง เป็นต้น
•  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย และทิปคนขับรถ 4 ยูโร EUR/ท่าน x 8 วัน = 32 EUR
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
•  ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่นผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

(ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 -10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 1.  การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2.  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4.  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวน

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour