H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>Exotic Grand Egypt 8 วัน 5คืน

Home > Tours > ทัวร์อียิปต์ > Exotic Grand Egypt 8 วัน 5คืน

Exotic Grand Egypt 8 วัน 5คืน

รหัสทัวร์ : CAI002

Home > Tours > ทัวร์อียิปต์ > Exotic Grand Egypt 8 วัน 5คืน

Exotic Grand Egypt 8 วัน 5คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : CAI002
อียิปต์
8 วัน / 5 คืน
Egypt Air
20 ที่นั่ง
เพียง 62,900 บาท
fa-bed fa-wifi fa-bus

ไฮไลท์

ชมปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์โลก
เที่ยวครบจบทุกไฮท์ไลท์ในอียิปต์
ชมมหาวิหารรามเสสที่ 2
ชมวิหารพระนางฮัตเซปซุด
ขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองลักซอร์
พักโรงแรมและล่องเรือสำราญ 5 ดาวทุกคืน
บินตรง ฟูลเซอร์วิส กับ สายการบิน อิยิปต์แอร์ และบินภายใน 2 ขา

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
5 ธ.ค. 2562 ถึง 12 ธ.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 62,900 62,900 62,900 9,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาท์เตอร์  Q  โดยสายการบินอียิปต์แอร์(EGYPT AIR) เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

2

00.50 น.           ออกจากกรุงเทพสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เที่ยวบินที่ MS961

05.50 น.           เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไคโร ประเทศอียิปต์  เพื่อนำท่านรอเปลี่ยนเที่ยวบินสู่เมืองอัสวาน (Aswan)

08.00 น.           ออกเดินทางสู่เมืองอัสวาน โดยสายการบินอียิปต์แอร์(EGYPT AIR)  เที่ยวบินที่ MS417

09.25 น.           เดินทางถึงสนามบินเมืองอัสวาน หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองอัสวาน (Aswan)  นำท่านไปยัง วิหารฟิเลย์ (Philae) โดยวิหารนี้ตั้งอยู่บนเกาะอากิลเกียสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ในอดีตวิหารนี้เคยถูกสร้างขึ้นบนเกาะฟิเลย์กลางแม่น้ำไนล์ แต่เมื่อเขื่อนอัสวานสร้างเสร็จ ทั้งวิหารก็จมอยู่ใต้ระดับน้ำ จากนั้นได้รับการช่วยเหลือจากต่างชาติเพื่อนนำก้อนหินย้ายขึ้นมาสร้างให่ที่เกาะอากิลเกีย (Agilkia Island) แทนที่ตั้งเดิม

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) เสาที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ ชม เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม (High Dam) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาถึงฤดูน้ำหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร นำท่านออกเดินทางไปลงเรือเพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านนูเบียน

 (Aswan Nubian Village)  ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของแม่น้ำไนล์

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่เรือสำราญที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ  (2)

ที่พัก M/S SARA CRUISE     หรือเทียบเท่า

 

3

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่เมืองอาบูซิมเบล (Abu Simbel) เพื่อชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งนี้ได้จมอยู่ใต้น้ำจากการสร้างเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกได้ช่วยกู้วิหารนี้ตามแบบเดิมทุกตารางนิ้วคงสภาพไว้เหมือนเดิม เมืองได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่อัสวาน

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (4)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปชม วิหารคอมออมโบ (Kom Ombo)  เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ขึ้นมาเนื่องจากในสมัยก่อนโคงน้ำตรงที่ตั้งวิหารแห่งนี้จะเป็นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิ่ง ด้วยความเกรงกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ้มภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทำร้ายได้ วิหารแห่งนี้อยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ   ชมบ่อน้ำที่มีปากบ่อเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of life สร้างขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณไว้ใช้วัดความสูงของแม่น้ำไนล์เพื่อเก็บภาษีประจำปี จากนั้นนำท่านกลับสู่เรือเพื่อล่องเรือต่อไปยังเมืองเอ็ดฟู (Edfu)

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ  (5)

ที่พัก M/S SARA CRUISE     หรือเทียบเท่า

4

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า บนเรือ (6)

นำท่านไปชม วิหารเอ็ดฟู (Edfu)     (เมื่อเรือมาถึงวิหารคณะต้องนั่งรถม้าสู่วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คน นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน ไม่รวมค่าทิปรถม้า) วิหารนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา เมื่อประมาณ เกือบ 2,000 ปีมาแล้ว นำท่านผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่าจนถึงการนำเรือลงสู่ระดับน้ำที่ต่ำกว่า จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เรือ เพื่อแล่นยังเมืองลุคซอร์ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไนล์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

                        จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เขตตวันออก(East Bank) เพื่อชม มหาวิหารคาร์นัค  (Great Temple of Karnak)

เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่กว่า 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่ประมาณโบสถ์ 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอะมอนรา เมื่อ 4,000 ปีก่อนค.ศ. หลังจากนั้นฟาโรห์องค์ต่างๆก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่อย่างมาก  จากนั้นนำท่านชม วิหารลัคซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอะมอนรา เช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ  (8)

ที่พัก M/S SARA CRUISE    หรือเทียบเท่า

 

5

เช้ามืด นำท่านสัมผัสบรรยากาศขึ้นบอลลูนยักษ์ชมวิวเมืองลักซอร์ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำไนล์ และเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอียิปต์และความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เช่น วิหารลักซอร์ วิหารคานัค หุบเขากษัตริย์ และหุบเขาราชินี รวมถึงความงดงามของโอเอซิสและแม่น้ำไนล์จากมุมสูง  ช่วงเวลาการขึ้นบอลลูนชมวิวส่วนใหญ่จะเป็นตอนเช้าตรู่เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น         (หากท่านสนใจขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ราคาประมาณ 135 USD/ท่าน)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า บนเรือ (9)

หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์  นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูป

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

จากนั้นนำท่านไปชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings)  ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับภายใน จะทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำเป็นห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันๆปีจากยุคฟาโรห์แต่ยังคงความสวยงามไว้จนถึงยุคปัจจุบันนี้ นำท่านเข้าชม3สุสานที่สวยที่สุดและสมบรูณ์ที่สุด จากนั้นนำท่านชม วิหารเดลบาฮารี  (Deir El Bahari)  อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท  เมื่อกว่า 3,500 ปี

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)

ที่พัก  JOLIE VILLE LUXOR HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

 

6

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12)   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินลักซอร์

08.10 น.           ออกเดินทางสู่กรุงไคโร โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS352 

09.20 น.           เดินทางถึงสนามบินไคโร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (National Museum) อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุ  โบราณมากมายที่สุดชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)

หลังจากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการเก่าแก่ (Citadel) สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า  และชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Muhammad Ali Mosque) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส

นำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี (Khan Al-Khalili) ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเและสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)

                        ที่พัก GIZA AT CAIRO PYRAMIDS HOTEL หรือเทียบเท่า

 

7

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (15)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองกีซ่า (Giza) นำท่านชม มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า(Great Pyramid of Giza) คือ พีระมิดคูฟู (Khufu) , พีระมิดคาเฟร (Khafre), พีระมิดเมนคูเร (Menkaure) โดยพีระมิดคูฟู นั้นเป็นพีระมิดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในบรรดามหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า เป็นที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริย์คีออปส์ (Cheops) หรือ ฟาโรห์คูฟู (Khufu) แห่งราชวงศ์ที่ 4 ซึ่งปกครองอาณาจักรอียิปต์เมื่อประมาณกว่า 4,600 ปีมาแล้ว ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 30 ปี และใช้แรงงานกว่าแสนคน ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่าและเป็นหนึ่งเดียวในสิ่งมหัศจรรย์ยุคเก่าที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชมสฟิงซ์ (Sphinx) ที่แกะสลักจากหินธรรมชาติ เป็นการผสมกันระหว่างมนุษย์กับสิงโต ส่วนหัวที่เหมือนมนุษย์นั้น มีสัญลักษณ์ของฟาโรห์อียิปต์แสดงไว้คือมีเคราที่คาง ตรงหน้าผากมีงูแผ่แม่เบี้ยและมีเครื่องประดับ รัดเกล้าแบบกษัตริย์ ลำตัวมีลักษณะคล้ายสิงโต

**ไม่รวมค่าขี่อูฐ ประมาณ 10 USD  และค่าเข้าด้านในพีระมิด 8-20 USD **

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ เมื่อฟาโรห์นาเมอร์ (Narmer) ได้รวบรวมอาณาจักรอียิปต์ รวมเป็นหนึ่งเดียวได้ นำท่านชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 (Ramesses II) ระหว่างทางยังมีต้นอินทผาลัมขึ้นเป็นแถวอย่างสวยงามอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองโบราณซัคคาร่า(Saqqarah)เพื่อชมพีระมิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ฝั่งศพของกษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีระมิดในยุคต่อมา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองไคโร

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (17)

                        หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร

23.30 น.           ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960

 

8

12.40 น.           เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 

++++++++++++ THANK YOU VERY MUCH ++++++++++++

 

** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 7,900 บาท **

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตรานี้รวม

• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบิน
• ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
• ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าอาหารตามรายการ
• ค่าน้ำดื่มระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/ วัน
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
(ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
• ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
• ค่าทิปไกดท้องถิ่น วันละ 3 USD x 6 วัน = 18 USD
ค่าทิปคนขับรถ วันละ 2 USD x 6 วัน = 12 USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD x 8 วัน = 24 USD
รวมทิป 54 USD /ท่าน
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
• ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
• ค่าขี่อูฐ 1 ท่าน / 1 ตัว
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

* น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาติทำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

(สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคำระวางน้ำหนักเพิ่มได้

* กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

* ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกวำมาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข้อกำหนดของแตํละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 5.  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะทัวร์แล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/คน/สถานที่

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการการันตีห้องพักแบบ Triple Room และ Double Room ขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างของแต่ละโรงแรมที่เข้าพัก

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 62,900 บาท
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

ชมปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์โลก
เที่ยวครบจบทุกไฮท์ไลท์ในอียิปต์
ชมมหาวิหารรามเสสที่ 2
ชมวิหารพระนางฮัตเซปซุด
ขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองลักซอร์
พักโรงแรมและล่องเรือสำราญ 5 ดาวทุกคืน
บินตรง ฟูลเซอร์วิส กับ สายการบิน อิยิปต์แอร์ และบินภายใน 2 ขา

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

5 ธ.ค. 2562 ถึง 12 ธ.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 62,900
เด็ก (มีเตียง) 62,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 62,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 9,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8


** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 7,900 บาท **

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตรานี้รวม

• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบิน
• ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
• ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าอาหารตามรายการ
• ค่าน้ำดื่มระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/ วัน
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
(ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
• ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
• ค่าทิปไกดท้องถิ่น วันละ 3 USD x 6 วัน = 18 USD
ค่าทิปคนขับรถ วันละ 2 USD x 6 วัน = 12 USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD x 8 วัน = 24 USD
รวมทิป 54 USD /ท่าน
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
• ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
• ค่าขี่อูฐ 1 ท่าน / 1 ตัว
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

* น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาติทำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

(สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคำระวางน้ำหนักเพิ่มได้

* กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

* ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกวำมาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข้อกำหนดของแตํละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 5.  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะทัวร์แล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/คน/สถานที่

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการการันตีห้องพักแบบ Triple Room และ Double Room ขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างของแต่ละโรงแรมที่เข้าพัก

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour