H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>SUPER COMBO TAIPEI By BR มา 4 จ่าย 3

Home > Tours > ทัวร์ไต้หวัน > ทัวร์เอเชีย > SUPER COMBO TAIPEI By BR มา 4 จ่าย 3

SUPER COMBO TAIPEI By BR มา 4 จ่าย 3

รหัสทัวร์ : COMBOTPE

Home > Tours > ทัวร์ไต้หวัน > ทัวร์เอเชีย > SUPER COMBO TAIPEI By BR มา 4 จ่าย 3

SUPER COMBO TAIPEI By BR มา 4 จ่าย 3

รหัสทัวร์ : COMBOTPE
ไต้หวัน, เอเชีย
3 วัน / 2 คืน
Eva Air (BR)
เริ่มเพียง 18,500 บาท
ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

มา 4 จ่าย 3

ไฮไลท์

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบิน EVA AIR
  • ที่พัก 4 ดาวใกล้แหล่งช้อปปิ้งและสถานทีท่องเที่ยว 2 คืน
  • รถรับส่งไป-กลับ สนามบินโรงแรมแบบส่วนตัว
  • ทัวร์เสริมเต็มวัน : เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ซื่อเฟิ่น

ตารางราคา

โรงแรม
(4 ดาว หรือ เทียบเท่า)
วันออกเดินทางราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาพักเพิ่ม
ห้อง 2 ท่าน / ท่าน / คืน
พักเดี่ยว
Hotel Riverview Taipei
(ไม่มีบริการอาหารเช้า)
วันนี้ - 30 ก.ย. 6218,5002,00023,500
Green World Hotel Zhongha
(ไม่มีบริการอาหารเช้า)
วันนี้ - 30 ก.ย. 6218,5002,00023,500
Green World Grand NanJing
(ไม่มีบริการอาหารเช้า)
วันนี้ - 30 ก.ย. 6218,5002,00023,500

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

หมายเหตุ

หมายเหตุ :Hotel Riverview Taipei is right next to the popular XiMenDing, a 5-minute walk from HuaXi Night Market • Green World Hotel Zhonghua : is located in Ximending, only a 5-minute walk from Taipei Railway Station • Green World Grand NanJing :  4-minute walk from MRT Songjiang Nanjing Station Exit 5 • เด็กมีเตียง 6 - 11 ปี ราคาเท่าผู้ใหญ่ • จองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 14 วัน • เดินทางโดยสายการบิน • หลังการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี • หากใช้บริการรถรับ-ส่ง ทั้งขาไปและขากลับในช่วงเวลา 23.00 - 06.00 เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมท่านละ 500 บาท/เที่ยว • หากท่านไม่สามารถพบกับเจ้าหน้าที่ตามเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง หรือไฟลท์ดีเลย์ ลูกค้าจะต้องจำเป็นต้องเดินทางไปโรงแรมด้วยตนเอง และทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

เงื่อนไขสำคัญ
* กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
* เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
* หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
* ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ
(โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
* ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
* ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
* เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 18,500 บาท
ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต
มา 4 จ่าย 3

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบิน EVA AIR
ที่พัก 4 ดาวใกล้แหล่งช้อปปิ้งและสถานทีท่องเที่ยว 2 คืน
รถรับส่งไป-กลับ สนามบินโรงแรมแบบส่วนตัว
ทัวร์เสริมเต็มวัน : เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ซื่อเฟิ่น

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

โรงแรม
(4 ดาว หรือ เทียบเท่า)
วันออกเดินทางราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาพักเพิ่ม
ห้อง 2 ท่าน / ท่าน / คืน
พักเดี่ยว
Hotel Riverview Taipei
(ไม่มีบริการอาหารเช้า)
วันนี้ - 30 ก.ย. 6218,5002,00023,500
Green World Hotel Zhongha
(ไม่มีบริการอาหารเช้า)
วันนี้ - 30 ก.ย. 6218,5002,00023,500
Green World Grand NanJing
(ไม่มีบริการอาหารเช้า)
วันนี้ - 30 ก.ย. 6218,5002,00023,500

หมายเหตุ

หมายเหตุ :Hotel Riverview Taipei is right next to the popular XiMenDing, a 5-minute walk from HuaXi Night Market • Green World Hotel Zhonghua : is located in Ximending, only a 5-minute walk from Taipei Railway Station • Green World Grand NanJing :  4-minute walk from MRT Songjiang Nanjing Station Exit 5 • เด็กมีเตียง 6 - 11 ปี ราคาเท่าผู้ใหญ่ • จองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 14 วัน • เดินทางโดยสายการบิน • หลังการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี • หากใช้บริการรถรับ-ส่ง ทั้งขาไปและขากลับในช่วงเวลา 23.00 - 06.00 เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมท่านละ 500 บาท/เที่ยว • หากท่านไม่สามารถพบกับเจ้าหน้าที่ตามเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง หรือไฟลท์ดีเลย์ ลูกค้าจะต้องจำเป็นต้องเดินทางไปโรงแรมด้วยตนเอง และทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน

โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour