Home > Tours > ทัวร์ไต้หวัน > ทัวร์เอเชีย > แพ็คเกจไต้หวัน Free & Easy 5 วัน 3 คืน

แพ็คเกจไต้หวัน Free & Easy 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TPE003

Home > Tours > ทัวร์ไต้หวัน > ทัวร์เอเชีย > แพ็คเกจไต้หวัน Free & Easy 5 วัน 3 คืน

แพ็คเกจไต้หวัน Free & Easy 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TPE003
ไต้หวัน, เอเชีย
5 วัน / 3 คืน
Eva Air (BR)
เพียง 16,900 บาท
ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินสายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
โรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า (ใกล้สถานีรถไฟ)
รถโค้ชรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ
ฟรี !! ทัวร์เสริมเต็มวัน,ไกด์ภาษาไทย (รวมอาหารกลางวันและเย็น)
ฟรี !! ตั๋วรถไฟ Taipei Metro Pass 72 ชม.

ตารางราคา

วันเดินทางผู้ใหญ่พักห้องคู่
/ พัก 2 คน
เด็กอายุ 6 - 11 ปี
(มีเตียง)
เด็กอายุ 2 - 5 ปี
(ไม่มีเตียง)
พักเดียว
(ชำระเพิ่ม)
7 - 11 มี.ค. 6216,900
16,900
15,900
5,900
8 - 12 พ.ค. 62
22 - 26 พ.ค. 62
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
19 - 23 มิ.ย. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

  1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
  2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 31 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 16,900 บาท
ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินสายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
โรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า (ใกล้สถานีรถไฟ)
รถโค้ชรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ
ฟรี !! ทัวร์เสริมเต็มวัน,ไกด์ภาษาไทย (รวมอาหารกลางวันและเย็น)
ฟรี !! ตั๋วรถไฟ Taipei Metro Pass 72 ชม.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

วันเดินทางผู้ใหญ่พักห้องคู่
/ พัก 2 คน
เด็กอายุ 6 - 11 ปี
(มีเตียง)
เด็กอายุ 2 - 5 ปี
(ไม่มีเตียง)
พักเดียว
(ชำระเพิ่ม)
7 - 11 มี.ค. 6216,900
16,900
15,900
5,900
8 - 12 พ.ค. 62
22 - 26 พ.ค. 62
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
19 - 23 มิ.ย. 62

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

  1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
  2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 31 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour