H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>แพ็คเกจอิสระ Super Combo Club Med Kani Maldives

Home > Tours > ทัวร์มัลดีฟส์ > แพ็คเกจอิสระ Super Combo Club Med Kani Maldives

แพ็คเกจอิสระ Super Combo Club Med Kani Maldives

รหัสทัวร์ : PB1301

Home > Tours > ทัวร์มัลดีฟส์ > แพ็คเกจอิสระ Super Combo Club Med Kani Maldives

แพ็คเกจอิสระ Super Combo Club Med Kani Maldives

รหัสทัวร์ : PB1301
มัลดีฟส์
3 วัน / 2 คืน
Air Asia (FD)
เริ่มเพียง 35,200 บาท
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตั๋วเครื่องบิน และ ราคาที่พัก

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน Air Asia (FD)
ที่พัก 2 คืนที่ Club Med Kani (พักห้องละ 2 ท่าน)
Speedboat รับ-ส่ง จากสนามบิน
อาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์ทุกมื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์แบบไม่จำกัด เช่น ไวน์ คอกเทล น้ำผลไม้สด เสิร์ฟพร้อมอาหารว่างที่บาร์ของโรงแรม
กิจกรรมทางบกและน้ำ (ขึ้นอยู่กับแต่ละรีสอร์ท) พร้อมครูสอนและอุปกรณ์
กิจกรรมพิเศษยามค่ำคืนทุกวัน

ตารางราคา

วันที่เดินทางประเภทห้องผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2 ท่าน)
(พักห้องละ 2 ท่าน) วัยรุ่น
(12-17 ปี)
เด็ก
(4-11 ปี)
พักเพิ่มผู้ใหญ่
ห้อง Superior
4 - 13 พ.ค. 62Superior Room35,40032,50028,7009,600
Deluxe41,90037,70035,200
Overwater Suite47,50042,10035,900
14 - 20 พ.ค. 62Superior Room34,20031,50027,9008,900
Deluxe41,90037,70032,500
Overwater Suite47,50042,10035,900
21 - 26 พ.ค. 62Superior Room34,20031,50027,9008,900
Deluxe45,90040,70034,900
Overwater Suite52,50046,10038,900
27 พ.ค. - 28 มิ.ย. 62Superior Room34,20031,50027,9008,900
Deluxe41,90037,70032,500
Overwater Suite47,50042,10035,900
29 มิ.ย. - 19 ก.ค. 62
1 - 27 ก.ย. 62
5 - 31 ต.ค. 62
Superior Room35,70032,70028,9009,800
Deluxe44,10039,50033,900
Overwater Suite50,30044,30037,500
20 ก.ค. - 23 ส.ค. 62
28 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
Superior Room36,10032,90029,10010,000
Deluxe44,70039,90034,300
Overwater Suite50,90044,90038,100
24 - 31 ส.ค. 62Superior Room35,70032,70028,9009,800
Deluxe46,30041,10035,100
Overwater Suite52,90046,50039,100

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 35,200 บาท
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตั๋วเครื่องบิน และ ราคาที่พัก

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน Air Asia (FD)
ที่พัก 2 คืนที่ Club Med Kani (พักห้องละ 2 ท่าน)
Speedboat รับ-ส่ง จากสนามบิน
อาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์ทุกมื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์แบบไม่จำกัด เช่น ไวน์ คอกเทล น้ำผลไม้สด เสิร์ฟพร้อมอาหารว่างที่บาร์ของโรงแรม
กิจกรรมทางบกและน้ำ (ขึ้นอยู่กับแต่ละรีสอร์ท) พร้อมครูสอนและอุปกรณ์
กิจกรรมพิเศษยามค่ำคืนทุกวัน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

วันที่เดินทางประเภทห้องผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2 ท่าน)
(พักห้องละ 2 ท่าน) วัยรุ่น
(12-17 ปี)
เด็ก
(4-11 ปี)
พักเพิ่มผู้ใหญ่
ห้อง Superior
4 - 13 พ.ค. 62Superior Room35,40032,50028,7009,600
Deluxe41,90037,70035,200
Overwater Suite47,50042,10035,900
14 - 20 พ.ค. 62Superior Room34,20031,50027,9008,900
Deluxe41,90037,70032,500
Overwater Suite47,50042,10035,900
21 - 26 พ.ค. 62Superior Room34,20031,50027,9008,900
Deluxe45,90040,70034,900
Overwater Suite52,50046,10038,900
27 พ.ค. - 28 มิ.ย. 62Superior Room34,20031,50027,9008,900
Deluxe41,90037,70032,500
Overwater Suite47,50042,10035,900
29 มิ.ย. - 19 ก.ค. 62
1 - 27 ก.ย. 62
5 - 31 ต.ค. 62
Superior Room35,70032,70028,9009,800
Deluxe44,10039,50033,900
Overwater Suite50,30044,30037,500
20 ก.ค. - 23 ส.ค. 62
28 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
Superior Room36,10032,90029,10010,000
Deluxe44,70039,90034,300
Overwater Suite50,90044,90038,100
24 - 31 ส.ค. 62Superior Room35,70032,70028,9009,800
Deluxe46,30041,10035,100
Overwater Suite52,90046,50039,100

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour