H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
เปิดทำการทุกวัน เวลา 09:30 - 18:00 น.
>แพ็คเกจ Nikko Mountain Running 3 วัน 2 คืน

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจ Nikko Mountain Running 3 วัน 2 คืน

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจ Nikko Mountain Running 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจ Nikko Mountain Running 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : NKR01

แพ็คเกจ Nikko Mountain Running 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : NKR01
ญี่ปุ่น, โตเกียว, นิกโก้
3 วัน / 2 คืน
เพียง 14,900 บาท
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท์

 • เปิดประสบการณ์ใหม่ วิ่งบนเขา 17 KM.
 • Nikko Mountain Running 2019
 • 9 - 11 พ.ย. 62 3 วัน 2 คืน *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*
 • โรงแรมออนเซ็น 2 คืน เมืองมรดกโลก
 • บริการสมัคร Entry ฟรี!
 • รวม Nikko All Area Pass 4 Days
 • ส่วนลดพิเศษ 500 บาท สำหรับตั๋วเข้า Edo Wonderland

ห้องพัก โรงแรม

 • Kinugawa Park Hotels

ตารางราคา

อัตราค่าบริการผู้ใหญ่พักห้องคู่
(ราคาต่อท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเสริมเตียงเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสริมเตียงพักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
อัพเกรดห้องเป็นห้อง Japanese-Western เพิ่มท่านละ
ราคาทัวร์ 3 วัน 2 คืน14,900.-14,900.-6,900.-3,500.-7,500.-
มื้ออาหาร
วันเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น
9 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62
11 พ.ย. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด
1

เดินทางสู่จังหวัดโทจิงิ (เมืองนิคโก้)

ลงทะเบียนรับ BIB ก่อนวันแข่งขันด้วยตัวท่านเอง โดยงานจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15.00 – 18.00 น.

**กรุณาทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการวิ่งบนเขาด้วยตัวท่านเอง และยื่นเอกสารประกันการเดินทางฉบับภาษาอังกฤษที่จุดลงทะเบียนด้วย**

ท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย และเดินทางสู่โรงแรมด้วยตัวท่านเอง

 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม บริการอาหารเย็นแบบไคเซกิ (1)      

ที่พัก        Kinugawa Park Hotels หรือเทียบเท่า

2

เช้า          

04:00 น.   รับอาหารเช้าที่ฟร้อนท์ของโรงแรม โดยจัดบริการเป็นอาหารว่าง เช่นข้าวปั้น กล้วย และน้ำดื่ม (2)

05:30 น.   เดินทางสู่จุดสตาร์ท Nikko National Park Mountain Running ด้วยรถรับส่งของโรงแรม

06:30 น.   เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

07:10 น.   เข้าสู่จุดสตาร์ทและทำการปล่อยตัว

หลัง Cut-Off Time (ประมาณ 13:00 น.)

มีรถบริการรับกลับโรงแรมที่พัก 2 เที่ยว คือ 14:00 น. และ 18:00 น.

 

กลางวัน    อิสระรับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนแช่น้ำแร่ ณ โรงแรม

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม บริการอาหารเย็นแบบไคเซกิ (3)

ที่พัก         Kinugawa Park Hotels หรือเทียบเท่า

3

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลาเช็คเอ้าท์

                 กรุณาเช็คเอ้าท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง ก่อน 11:00 น.

หมายเหตุ

รวม : ค่าลงทะเบียนวิ่ง 17 KM / ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง 2 คืน / ค่าอาหารตามรายการ 4 มื้อ/ พาส NIKKO PASS all area (4 Days)   ** ราคาแพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่น ** ** ราคาไม่รวมค่าประกันการเดินทางต่างประเทศ ที่ครอบคลุมสำหรับกีฬาที่มีความเสี่ยง **
 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
 • ยกเลิกหลังชำระมัดจำ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. 2. ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. 6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน

และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

เงื่อนไขสำคัญ

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ  และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้า ประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้าม เดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท  และถูกกักขังตามกฎหมาย ทันทีที่กลับถึงประเทศ

– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ  แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคล   ในกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกะทันหัน** ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้   ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 5 วันทัวร์ เพียง 580 บาทเท่านั้น  ** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น  (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย.2556)

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว

เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น  ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
  เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขการจอง

* ในการจองแพ็คเกจ ต้องชำระค่าแพ็คเกจเต็มจำนวน หลังจากการจองภายใน 3 วัน

* สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเพื่อทำการขอคืนเงินในทุกกรณี

* เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรม Mountain Running นั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บ และอุบัติเหตุระหว่างการร่วมกิจกรรม
ดังนั้น ผู้เข้าร่วมทุกท่านต้องทำประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสุขภาพ

* ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม กรุณาตรวจสุขภาพก่อนร่วมเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ได้ ที่ tha-entertainment@his-world.com หรือ add line เพิ่มเพื่อนได้ที่ Line ID : @hisce (มีเครื่องหมาย@ด้วย)
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 14,900 บาท
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท์

เปิดประสบการณ์ใหม่ วิ่งบนเขา 17 KM.
Nikko Mountain Running 2019
9 - 11 พ.ย. 62 3 วัน 2 คืน *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*
โรงแรมออนเซ็น 2 คืน เมืองมรดกโลก
บริการสมัคร Entry ฟรี!
รวม Nikko All Area Pass 4 Days
ส่วนลดพิเศษ 500 บาท สำหรับตั๋วเข้า Edo Wonderland

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

อัตราค่าบริการผู้ใหญ่พักห้องคู่
(ราคาต่อท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเสริมเตียงเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสริมเตียงพักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
อัพเกรดห้องเป็นห้อง Japanese-Western เพิ่มท่านละ
ราคาทัวร์ 3 วัน 2 คืน14,900.-14,900.-6,900.-3,500.-7,500.-
มื้ออาหาร
วันเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น
9 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62
11 พ.ย. 62
วันที่
รายละเอียด

หมายเหตุ

รวม : ค่าลงทะเบียนวิ่ง 17 KM / ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง 2 คืน / ค่าอาหารตามรายการ 4 มื้อ/ พาส NIKKO PASS all area (4 Days)   ** ราคาแพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่น ** ** ราคาไม่รวมค่าประกันการเดินทางต่างประเทศ ที่ครอบคลุมสำหรับกีฬาที่มีความเสี่ยง **

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง

* ในการจองแพ็คเกจ ต้องชำระค่าแพ็คเกจเต็มจำนวน หลังจากการจองภายใน 3 วัน

* สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเพื่อทำการขอคืนเงินในทุกกรณี

* เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรม Mountain Running นั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บ และอุบัติเหตุระหว่างการร่วมกิจกรรม
ดังนั้น ผู้เข้าร่วมทุกท่านต้องทำประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสุขภาพ

* ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม กรุณาตรวจสุขภาพก่อนร่วมเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ได้ ที่ tha-entertainment@his-world.com หรือ add line เพิ่มเพื่อนได้ที่ Line ID : @hisce (มีเครื่องหมาย@ด้วย)
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour