Home > Tours > ทัวร์ฝรั่งเศส > แพ็คเกจอิสระปารีส Go Go Paris 5 วัน 3 คืน

แพ็คเกจอิสระปารีส Go Go Paris 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : GOGOINTER

Home > Tours > ทัวร์ฝรั่งเศส > แพ็คเกจอิสระปารีส Go Go Paris 5 วัน 3 คืน

แพ็คเกจอิสระปารีส Go Go Paris 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : GOGOINTER
ฝรั่งเศส
5 วัน / 3 คืน
Eva Air (BR)
เริ่มเพียง 25,900 บาท
ไม่รวมภาษีสนามบิน,ภาษีน้ำมัน,ค่าวีซ่า

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- ปารีส(BR)
โรงแรม 3 คืน
เลือกรับฟรี Voucher activity ในปารีส

ห้องพัก โรงแรม

 • standard 3 ดาว
 • superiror 4 ดาว

ตารางราคา

โรงแรมแพ็กเกจราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักคู่
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักเดี่ยว
Standard 3 ดาว
1. Hotel Magda Champs Elysées
2. Hôtel eiffel petit louvre
3. Austin's arts et metiers hotel
4. Hôtel Arc de Triomphe Etoile
3 คืน25,90034,900
พักเพิ่ม/คืน2,9003,500
Superior 4 ดาว
1. Hotel Royal Saint Michel
2. Best Western Premier Louvre Saint-Honoré
3. Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon
4. New hotel roblin la madeleine
3 คืน29,90040,900
พักเพิ่ม/คืน3,9007,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

หมายเหตุ

ราคานี้รวม
  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดสายการบิน EVA Air (Br)
  • โรงแรม 3 คืน พักห้องคู่ หรือ ห้องสามคน
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส
  • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน ประมาณ 8,900 บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจอง
จองและชำระเงินล่วงหน้า 14 วัน สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกขอคืนเงินทุกกรณี

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 25,900 บาท
ไม่รวมภาษีสนามบิน,ภาษีน้ำมัน,ค่าวีซ่า

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- ปารีส(BR)
โรงแรม 3 คืน
เลือกรับฟรี Voucher activity ในปารีส

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

โรงแรมแพ็กเกจราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักคู่
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักเดี่ยว
Standard 3 ดาว
1. Hotel Magda Champs Elysées
2. Hôtel eiffel petit louvre
3. Austin's arts et metiers hotel
4. Hôtel Arc de Triomphe Etoile
3 คืน25,90034,900
พักเพิ่ม/คืน2,9003,500
Superior 4 ดาว
1. Hotel Royal Saint Michel
2. Best Western Premier Louvre Saint-Honoré
3. Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon
4. New hotel roblin la madeleine
3 คืน29,90040,900
พักเพิ่ม/คืน3,9007,900

หมายเหตุ

ราคานี้รวม
  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดสายการบิน EVA Air (Br)
  • โรงแรม 3 คืน พักห้องคู่ หรือ ห้องสามคน
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส
  • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน ประมาณ 8,900 บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour