Home > Tours > ทัวร์ฟิลิปปินส์ > แพ็คเกจเที่ยวเอง Super Combo Cebu 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจเที่ยวเอง Super Combo Cebu 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : COMBOCEB

Home > Tours > ทัวร์ฟิลิปปินส์ > แพ็คเกจเที่ยวเอง Super Combo Cebu 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจเที่ยวเอง Super Combo Cebu 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : COMBOCEB
ฟิลิปปินส์
3 วัน / 2 คืน
Philippine Airlines
เริ่มเพียง 9,999 บาท
ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

ไฮไลท์

ดำน้ำ Snorkel ชมโลกใต้ท้องทะเล
ว่ายน้ำกับปลาฉลามวาฬตัวยักษ์
เที่ยวชมน้ำตกตูมาล็อก
ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบินและโรงแรม
ที่พัก 2 คืน

ห้องพัก โรงแรม

ตารางราคา

โรงแรมแพ็คเกจราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักคู่
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักเดี่ยว
Hotel Stella2 คืน9,99912,000
พักเพิ่ม/คืน450900
Toyoko Inn Cebu2 คืน11,50014,000
พักเพิ่ม/คืน7501,500
Appleton Hotel2 คืน12,50015,500
พักเพิ่ม/คืน1,0502,100

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

หมายเหตุ

หมายเหตุ : • ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มดัน หากต้องการทราบราคาที่แน่นอน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ระบุวันเข้าพักที่แน่นอน เพื่อเช็ดราคาตั๋วเครื่องบินและห้องว่าง • ทางบริษัทไม่ได้ทำการสารองห้องพักหรือตัวเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด • หากช่วงที่เข้าพักตรงกับวันหยุดยาวหรือเทศกาลอาจมีคำใช้จ่ายเพิ่มเติม • ต้องสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดษอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหาย หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในทุกกรณี • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขได้

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินเปกลับชั้นประหยัดสายการบิน Philpine Arlines (O)
 • โรงแรม 2 คืน พักห้องคู่ หรือห้องสามคน
 • รถรับส่ง ไป – กลับ สนามบิน-โรงแรม
 • แพ็คเกจคำน้ำดูปลาฉลามวาฬที่ Osl0b, เที่ยวน้ำตก Tumalog Falls พร้อมรถรับ – ส่ง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน ประมาณ 2.20๐ บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • คำภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขสำคัญ
* กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
* เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
* หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
* ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ
(โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
* ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
* ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
* เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 9,999 บาท
ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

ไฮไลท์

ดำน้ำ Snorkel ชมโลกใต้ท้องทะเล
ว่ายน้ำกับปลาฉลามวาฬตัวยักษ์
เที่ยวชมน้ำตกตูมาล็อก
ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบินและโรงแรม
ที่พัก 2 คืน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

โรงแรมแพ็คเกจราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักคู่
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักเดี่ยว
Hotel Stella2 คืน9,99912,000
พักเพิ่ม/คืน450900
Toyoko Inn Cebu2 คืน11,50014,000
พักเพิ่ม/คืน7501,500
Appleton Hotel2 คืน12,50015,500
พักเพิ่ม/คืน1,0502,100

หมายเหตุ

หมายเหตุ : • ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มดัน หากต้องการทราบราคาที่แน่นอน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ระบุวันเข้าพักที่แน่นอน เพื่อเช็ดราคาตั๋วเครื่องบินและห้องว่าง • ทางบริษัทไม่ได้ทำการสารองห้องพักหรือตัวเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด • หากช่วงที่เข้าพักตรงกับวันหยุดยาวหรือเทศกาลอาจมีคำใช้จ่ายเพิ่มเติม • ต้องสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดษอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหาย หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในทุกกรณี • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขได้

เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour