H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>แพ็คเกจอิสระ เคนย่า SUPER COMBO PACKAGE KENYA

Home > Tours > แพ็คเกจอิสระ เคนย่า SUPER COMBO PACKAGE KENYA

แพ็คเกจอิสระ เคนย่า SUPER COMBO PACKAGE KENYA

รหัสทัวร์ : COMBONBO

Home > Tours > แพ็คเกจอิสระ เคนย่า SUPER COMBO PACKAGE KENYA

แพ็คเกจอิสระ เคนย่า SUPER COMBO PACKAGE KENYA

รหัสทัวร์ : COMBONBO
เคนย่า
5 วัน / 3 คืน
Kenya Airways
เริ่มเพียง 85,900 บาท

ไฮไลท์

ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา
สนุกกับ GAME DRIVE นั่งรถเปิดหลังคาตะลุยอุทยาน
เขตอนุรักษ์แห่งชาติมาไซมาร่า
ยีราฟเซนเตอร์

ตารางราคา

วันเดินทางราคาท่านละ (พักห้อง 2-3 ท่าน)ราคาท่านละ (ราคาพักเดี่ยว)ราคาเด็ก 2- 11 ปี(พักกับผู้ใหญ่)
1 เม.ย.-27 มิ.ย.6285,90099,90080,900
29 มิ.ย.-31ต.ค.6295,900115,90086,900
1 พ.ย.-19ธ.ค.6288,900111,90084,900
มื้ออาหาร
วันเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

วันที่ รายละเอียด
1

ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ KQ887 01.20 u. เดินทางถึง สนามบิน ไนโรบี Jomo Kenyatta (NBO) 06.10 น.
นำท่านล่องเรือที่ ทะเลสาบไนวาชา ชมการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าเช่น ฮิปโป, นก Flamingo จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก
บ่าย :อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย และเตรียมตัวพจญภัย Game Drive ในวันต่อไป
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่า ณ ที่พัก

ที่พัก Lake Naivasha Sopa Lodge

2

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ เขตอนุรักษ์แห่งชาติมาไซมาร่า ใช้เวลาเดินทาประมาณ 5ชม. ในเขตอนุรักษ์ คุณจะได้พบกับการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าอันน่าตื่นตาตื่นใจเป็น จำนวนมากในทุ่งหญ้าอันแสนกว้างใหญ่ และการดำรงชีวิตของสิงโตผู้ล่า รวมไปถึง สัตว์ที่กินพืช เช่น ยีราฟ ม้าลายอีกด้วย อีกทั้งสัมผัสชีวิตของชนเผ่ามาไซอย่างใกล้ชิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านสู่ เกมส์ไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยอุทยาน สุดยอดการท่องป่าชาฟารีอย่างแท้จริง สัมผัสธรรมชาติ ที่มีทุ่งหญ้าอันแสนกว้างใหญ่ เรียบรู้การดำรงชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ตื่นเต้นสนุกสนานไปกับการท่องชาฟารีอย่างจุใจทัวรนี้มีไกด์พูดภาษาอังกฤษตลอดการเดินทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่่ำ ณ ที่พัก

ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge

3

เช้า นำท่านสู่ เกมส์ไดร์ฟ ตะลุยอุทยานช่วงเช้า Bมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นใช้เวลาประมาณ 2 ชม. กลับเข้าที่พัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม

บ่าย นำท่านสู่ เกมส์ไดร์ฟ ตะลุยอุทยานยามเย็น โดยรถใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

กลับเข้าที่พักและรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge

4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เกมส์ไดร์ฟ ตะลุยอุทยานช่วงเช้า จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงไนโรบี โดยรถใช้เวลาประมาณ 5.30 ชม.

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ในเมืองนาร็อค (Narok town)

บ่าย นำท่านสู่ ยีราฟเชนเตอธ์ (Giraffe Centre) เพลิดเพลินกับการให้อาหารยี่ราฟและซื้อของฝากจากประเทศเคนย่า ที่ร้านชื่อดัง อตามาดูนี

ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารคารนิวอธ์ เพลิดเพลินกับ อาหารมื้อพิเศษแบบบาร์บีคิว สไตส์แอพริกัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ

จากนั้นนำท่านสู่สนามบินเมืองไนโรบี ประเทศเคนย่า

เดินทางกลับกรุงเทพโดย สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ เที่ยวปินที่ KQ886 23.59

5

13:30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แพ็กเกจนี้รวม  
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบิน Kenya Airways (Class :S)
 • ที่พัก 3 คืน แบบ  Lodge รวมอาหาร เช้า และ ค่ำ
 • รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
 • ค่าทัวร์ และค่าเข้าอุทยานตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ 11 มื้ิอ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • บริการยื่น VISA ประเทศเคนย่า
 • ประกันการเดินทาง สำหรับทำ VISA แผนปกติ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ (วันละ 20 USD)
 • ค่าเครื่อดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าฉีดวัคซีนไข้เหลือง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัwท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไข

 • ทางบริษัทไม่ได้ทําการสํารองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด หากโร9แรมหรือตั๋วเครื่องบินในแพ็กเกจเต็ม
 • ทางบริษัทจะดําเนินการจัดหาโsDแรมในระดับเทียเท่าให้ใหม่ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ต้องสํารองล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 60 วันขึ้นไป (*หากต้องการสํารองที่นั่งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วัน กรุณาติดต่อสอบถามWนักงาน)
 • หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มและชําระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ และ ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
 • การอนุมัตวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมสมัคร ยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากwลวีซ่าของท่านไม่อนุมัติ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ   “H.I.S.TOURS CO.,LTD”

BANK BRANCH NO. ACCOUNT REMARKS

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคารไทม์แสควร์  188-200633-3    ออมทรัพย์
 • ธนาคารกรุงเทพ บางกะปิ   105-4-20900-0    ออมทรัพย์

หมายเหตุ

– กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
– ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com

โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 85,900 บาท

ไฮไลท์

ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา
สนุกกับ GAME DRIVE นั่งรถเปิดหลังคาตะลุยอุทยาน
เขตอนุรักษ์แห่งชาติมาไซมาร่า
ยีราฟเซนเตอร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

วันเดินทางราคาท่านละ (พักห้อง 2-3 ท่าน)ราคาท่านละ (ราคาพักเดี่ยว)ราคาเด็ก 2- 11 ปี(พักกับผู้ใหญ่)
1 เม.ย.-27 มิ.ย.6285,90099,90080,900
29 มิ.ย.-31ต.ค.6295,900115,90086,900
1 พ.ย.-19ธ.ค.6288,900111,90084,900
มื้ออาหาร
วันเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่
รายละเอียด

เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ   “H.I.S.TOURS CO.,LTD”

BANK BRANCH NO. ACCOUNT REMARKS

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคารไทม์แสควร์  188-200633-3    ออมทรัพย์
 • ธนาคารกรุงเทพ บางกะปิ   105-4-20900-0    ออมทรัพย์

หมายเหตุ

– กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
– ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com

โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour