H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
เปิดทำการทุกวัน เวลา 09:30 - 18:00 น.
>นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า2019-05-11T09:47:30+07:00

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของลูกค้า       บริษัท เอชไอเอส ทัวร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เราได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับ โปรแกรมทัวร์ราคาประหยัด เพื่อท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น ที่พักและโรงแรมหลายๆ เมืองในญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศในราคาโปรโมชั่น และตั๋วรถไฟภายในประเทศ ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีที่ลูกค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ เราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า และเก็บเป็นความลับ นโยบายดังต่อไปนี้ เป็นแนวปฏิบัติในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้งาน


Privacy Policy

[ นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในเว็บไซต์ของ บริษัท เอชไอเอส ทัวร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ]

1. การนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้งาน
เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และเราจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปกป้องการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

2. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้มาจากความสมัครใจของลูกค้า บริษัทจะแจ้งแก่ลูกค้าเอง เมื่อบริษัทต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าแล้ว ทั้งข้อมูลดิบจากการกรอกในฟอร์ม หรือจากฐานข้อมูล บริษัทจะนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำส่วนหนึ่งมาใช้ในการบริหาร สำหรับการป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแอบเข้าใช้งานจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสูญหาย ถูกทำลาย ถูกขโมย ถูกเปิดเผย หรืออื่นๆ ภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัท จะปฏิบัติตามกฏระเบียบภายในของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ได้ทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบของการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม
ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่ 3 ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้:
1) เมื่อได้รับความเห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ จากเจ้าของข้อมูลนั้น
2) เมื่อการเปิดเผยข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัท
3) ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า แก่บริษัทอื่นๆ ที่เป็นพัธมิตร เช่น สายการบินที่บริษัทเป็นตัวแทน
จำหน่วยตั๋วเครื่องบิน หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรเกี่ยวกับการรับจองต่างๆ แต่ทางบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น

5. การร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทจะปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และระเบียบภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

6. การยินยอมปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และมาตรฐานการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทจะปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และระเบียบภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

7. การยอมให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
บริษัทจะมีการตรวจสอบภายใน และตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัท การตรวจสอบนี้จะช่วยทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้กรอบระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุดบัญญัติไว้