Payment

วิธีการชำระเงิน


ขั้นตอนการชำระเงิน

กรณีใช้บริการชำระเงิน bill payment
★ โดยใช้แบบฟอร์มชำระเงิน HIS-bill payment form ที่เคาท์เตอร์ธนาคาร พร้อมยื่นเงินให้กับพนักงานธนาคาร
< กรุณาใช้ com code ของ H.I.S. แทนการใช้ เลขที่บัญชี >
• ธ.ไทยพาณิชย์ – com code 0444
• ธ.กรุงเทพ – com code 26468 , service code HISTOURS
• ธ.กสิกรไทย – com code 40283
< กรุณาใส่ Ref no.1 customer no. (รหัสลูกค้า) คือ ตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่ได้รับการแจ้งจากพนักงานของเรา >
< กรุณาใส่ Ref no.2 คือ วันที่ลูกค้าเดินทาง ใส่วันเดือนปีเป็นตัวเลข 8 หลัก >
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม H.I.S. Bill payment Form => ที่นี่
ดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม => ที่นี่


★ โดยเครื่อง ATM ถ้าลูกค้ามีบัตรเอทีเอ็มของ 3 ธนาคารดังนี้ สามารถชำระผ่านตู้เอทีเอ็มได้
(ต้องใช้บัตรเอทีเอ็มให้ตรงกับตู้เอทีเอ็มของธนาคารนั้นๆ)
1) กรุณาเลือกทำรายการ “ชำระเงิน” ไม่ใช่ โอนเงิน
2) กรุณากดรหัสบริษัท com code ที่ตู้เอทีเอ็ม ได้เฉพาะ 3 ธนาคารนี้
• ธ.ไทยพาณิชย์ – com code 0444
• ธ.กรุงเทพ – com code 26468
• ธ.กสิกรไทย – com code 40283
3) จากนั้นให้ใส่ Ref no.1 customer no.คือ ตัวเลข 6หลัก เป็นตัวเลขที่ได้รับการแจ้งจากพนักงานของเรา
จากนั้นให้ใส่ Ref no.2 คือ วันที่ลูกค้าเดินทาง ใส่วันเดือนปีเป็นตัวเลข 8 หลัก
ดาวน์โหลดขึ้นตอนการชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
ตู้ ธ.ไทยพาณิชย์ => ที่นี่
ตู้ ธ.กรุงเทพ => ที่นี่
ตู้ ธ.กสิกรไทย => ที่นี่
※ สำหรับการจ่ายชำระเงินวิธีนี้ Bill payment ลูกค้าไม่ต้องจ่ายชำระค่าธรรมเนียม