ตารางเวลาเที่ยวบิน
กรุงเทพ – ฮิโรชิม่า

ขาไป-จากกรุงเทพฯ
ต้นทาง กรุงเทพฯ
เที่ยวบิน DD6390
วันที่ 1 พ.ค. 62
เวลาออกเดินทาง 02:25
เวลาถึงปลายทาง 09:55
ปลายทาง ฮิโรชิม่า
ขากลับ-จากฮิโรชิม่า
ต้นทาง ฮิโรชิม่า
เที่ยวบิน DD6391
วันที่ 5 พ.ค. 62
เวลาออกเดินทาง 10:55
เวลาถึงปลายทาง 14:25
ปลายทาง กรุงเทพฯ

หมายเหตุ เที่ยวบิน และเวลาเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เงื่อนไข

 • เดินทางด้วยสายการบินนกแอร์ (Nok Air)

 • เที่ยวบิน และเวลาเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • ราคาข้างต้น รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและสนามบินแล้ว
 • ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • หลังจากชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
 • ไม่สามารถใช้ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวได้
 • กระเป๋าสัมภาระพกพาขึ้นเครื่อง (Carry-on) ท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง (Checked Baggage) ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริการของว่างระหว่างเที่ยวบิน ( light meals)

ตารางเวลาเที่ยวบิน กรุงเทพ (ดอนเมือง) – ฮิโรชิม่า

ขาไป-จากกรุงเทพฯ
ต้นทาง เที่ยวบิน วันที่ เวลา
ออกเดินทาง
เวลา
ถึงปลายทาง
ปลายทาง
ดอนเมือง DD6390 1 พ.ค. 62 02:25 09:55 ฮิโรชิม่า
ขากลับ-จากฮิโรชิม่า
ต้นทาง เที่ยวบิน วันที่ เวลา
ออกเดินทาง
เวลา
ถึงปลายทาง
ปลายทาง
ฮิโรชิม่า DD6391 5 พ.ค. 62 10:55 14:25 ดอนเมือง

หมายเหตุ เที่ยวบิน และเวลาเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เงื่อนไข

 • เดินทางด้วยสายการบินนกแอร์ (Nok Air)

 • เที่ยวบิน และเวลาเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 • ราคาข้างต้น รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและสนามบินแล้ว

 • ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

 • หลังจากชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

 • ไม่สามารถใช้ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวได้

 • กระเป๋าสัมภาระพกพาขึ้นเครื่อง (Carry-on) ท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม

 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง (Checked Baggage) ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริการของว่างระหว่างเที่ยวบิน ( light meals)

ฮิโรชิม่า (Hiroshima)

ตั้งอยู่ใจกลางของชูโกคุในฮอนชูตะวันตกซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่น ถูกล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขาและธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ดึงดูดใจ เช่น อุทยานแห่งชาติเซโตะไนไค อุทยานแห่งชาติฮิบะโดโก – ไทฉะคุ อุทยานแห่งชาติภูเขาชูโกคุตะวันตก เป็นต้น และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองแรกที่โดนระเบิดปรมาณู คุณสามารถเยี่ยมชมโดมระเบิดปรมาณูของฮิโรชิมะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สันติภาพของโลกที่สำคัญ รวมถึงอนุสรณ์สถานสันติภาพที่ตั้งอยู่ติดกับเก็นบาคุโดม ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ

สวนโคราคุเอ็น

อนุสรณ์ระเบิดปรมาณูฮิโรชิม่า

เมืองเก่าคุราชิกิ

ปราสาทโอคายาม่า

ถนนฮอนโดริ

สะพานเซโตะโอฮาชิ