แพ็คเกจอิสระ 2 เส้นทาง โตเกียวหรือโอซาก้า 5 วัน 3 คืน

แพ็คเกจรวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ บินตรงโดยสายการบิน AirAsia, Nok Air หรือ Thai Lion Air (ยังไม่ระบุ)
 • ราคารวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว
 • โรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) รวมอาหารเช้า 3 มื้อ (เฉพาะโรงแรมที่กำหนดให้เท่านั้น)
 • ทัวร์เสริม 1 วัน

แพ็คเกจไม่รวม

 • น้ำหนักสำหรับโหลดกระเป๋าสัมภาระ และค่าธรรมเนียมเลือกที่นั่ง
 • อาหารและเครื่องดื่ม บนเที่ยวบิน
 • หนังสือเดินทาง และประกันภัยการเดินทาง
 • ทิปเจ้าหน้าที่นำเที่ยว และคนขับในวันทัวร์เสริม (ตามความพึงพอใจในการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด ค่าโดยสารอื่นๆ ที่ไม่ระบุในแพ็คเกจ

เที่ยวบินเช่าเหมาลำ ปีใหม่

เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ เช่าเหมาลำไปญี่ปุ่นสุด exclusive บินตรง 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เซนได และนีงะตะ เดินทางด้วยสายการบินไทย (TG) คะโกะชิมะ เดินทางด้วยสายการบินนกแอร์ (DD)

 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (Carry On) 7 กก.
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง (Checked Baggage) เส้นทางเซนได, นีงะตะ 30 กก. เส้นทางคะโกะชิมะ 20 กก.
 • รวมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 • ราคารวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
 • ราคาโปรโมชั่นอาจไม่มีในวันที่มีความต้องการในการเดินทางสูง
 • พิเศษ! เฉพาะท่านที่สำรองที่นั่งกับ เอช.ไอ.เอส. เท่านั้น!
 • สำรองที่นั่ง วันนี้ – 31 ต.ค. 2562 เดินทาง วันนี้ – 31 ธ.ค. 2562
 • รวมภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • รวมโหลดกระเป๋าสัมภาระ (checked baggage) 20 กิโลกรัม
 • รวมค่าธรรมเนียมเลือกที่นั่ง